Art. 3. - [Upoważnienie Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania określonych spraw] - Komitet do Spraw Europejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2084 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 listopada 2020 r.
Art.  3.  [Upoważnienie Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania określonych spraw]
1. 
Rada Ministrów może upoważnić Komitet do:
1)
rozpatrywania i rozstrzygania w zakresie:
a)
stanowisk dotyczących dokumentów Unii Europejskiej podlegających konsultacjom z państwami członkowskimi oraz ich ocen sformułowanych przez właściwe instytucje lub inne organy Unii Europejskiej,
b)
przygotowania organów administracji rządowej do wykonywania zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
c)
informowania społeczeństwa o procesach integracji europejskiej i członkostwie Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
d)
instrukcji na posiedzenia Rady i Komitetu Stałych Przedstawicieli oraz sprawozdań z tych posiedzeń, a także informacji w sprawie stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej i informacji o wynikach tych posiedzeń,
e)
projektów inicjatyw i stanowisk w sprawach związanych z funkcjonowaniem i polityką Unii Europejskiej,
f)
założeń do stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej oraz w prowadzonych przez instytucje Unii Europejskiej postępowaniach w sprawie naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską prawa Unii Europejskiej,
g)
informacji na temat wykorzystania przez Rzeczpospolitą Polską mechanizmów wsparcia finansowego Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
h)
dokumentów związanych z koordynacją wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa,
i)
współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, określonych w odrębnych przepisach;
2)
uzgadniania projektów dokumentów rządowych zawierających:
a)
stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej wobec projektów umów międzynarodowych ustanawiających Wspólnoty Europejskie oraz Unię Europejską lub określających zasady ich działania,
b)
stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiane w Radzie Europejskiej,
c)
skargi kierowane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej do organów sądowych Unii Europejskiej,
d)
strategię działania Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej.
2. 
Rada Ministrów może upoważnić Komitet do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw innych niż wymienione w ust. 1, związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
3. 
W przypadku gdy Rada Ministrów nie upoważni Komitetu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1 i 2, rozpatrywanie, rozstrzyganie i uzgadnianie tych spraw następuje na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów.