Upoważnienie Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" na lata 2021-2027.

Monitor Polski

M.P.2021.285

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2021 r.

UCHWAŁA Nr 30
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" na lata 2021-2027

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 2084) w związku z art. 14s ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Upoważnia się Komitet do Spraw Europejskich do wykonywania zadań dotyczących wyrażania, w imieniu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgody na przystąpienie do przygotowanych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej programów realizowanych w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" na lata 2021-2027 w rozumieniu art. 14s ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Traci moc uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 12 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (M.P. poz. 835).
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.