Umowa o komunikacji lotniczej. New Delhi.1977.01.25.

Monitor Polski

M.P.2020.884

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 1977 r.

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii o komunikacji lotniczej,
podpisana w New Delhi dnia 25 stycznia 1977 r.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Republiki Indii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

BĘDĄCE stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym /zwanej dalej "Konwencją"/, otwartej do podpisu w Chicago dnia 7 grudnia 1944 roku,

PRAGNĄC zawarcia Umowy w celu ustanowienia komunikacji lotniczej między oraz przez ich właściwe terytoria,

UZGODNIŁY, co następuje:

Dla celów niniejszej Umowy, o ile z jej kontekstu nie wynika inaczej:

(a)
określenie "władze lotnicze" będzie oznaczać, w przypadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Ministra Komunikacji, a w przypadku Indii - Dyrektora Generalnego Lotnictwa Cywilnego oraz w obu przypadkach każdą osobę lub organ uprawnione do wykonywania funkcji wykonywanych obecnie przez wymienionego Ministra Komunikacji lub Dyrektora Generalnego;
(b)
określenie "wyznaczone przedsiębiorstwo" będzie oznaczać przedsiębiorstwo przewozu lotniczego, wyznaczone przez władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony w drodze pisemnego zawiadomienia władz lotniczych drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z artykułem IV niniejszej Umowy;
(c)
określenia "terytorium", "linie lotnicze", "międzynarodowe linie lotnicze" i "lądowanie w celach niehandlowych" mają znaczenie ustalone w odniesieniu do nich w artykułach 2 i 96 Konwencji.
1. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa wyszczególnione w niniejszej Umowie w celu założenia linii lotniczych na trasach określonych w Załączniku do niej /zwane dalej "uzgodnionymi liniami" i "określonymi trasami"/. Inauguracja uzgodnionych linii może nastąpić w każdym czasie po spełnieniu postanowień artykułu IV.
2. 
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, wyznaczone przedsiębiorstwo przez każdą Umawiającą się Stronę będzie korzystać z następujących praw:
(a)
przelotu bez lądowania przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony;
(b)
lądowania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celach niehandlowych; i
(c)
w czasie eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach, prawo lądowania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w punkcie określonym dla tej trasy w Załączniku do niniejszej Umowy, w celu wyładowania lub załadowania w przewozie międzynarodowym pasażerów, towarów i poczty pochodzących z lub przeznaczonych na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony lub kraju trzeciego.
3. 
Żadne postanowienie ustępu 2 niniejszego Artykułu nie może być rozumiane jako przyznające przedsiębiorstwu lotniczemu jednej Umawiającej się Strony przywileju zabierania z terytorium drugiej Umawiającej się Strony pasażerów, towarów lub poczty, przeznaczonych do innego punktu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.
1. 
Ustawy, przepisy i instrukcje jednej Umawiającej się Strony, regulujące na jej terytorium wejście, przebywanie i wyjście statków powietrznych, używanych w żegludze międzynarodowej, względnie eksploatację i żeglugę wspomnianych statków powietrznych w czasie, gdy znajdują się w granicach jej terytorium, będą miały zastosowanie również do statków powietrznych wyznaczonego przedsiębiorstwa drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Ustawy, przepisy i instrukcje jednej Umawiającej się Strony, regulujące na jej terytorium wejście, przebywanie i wyjście pasażerów, załóg, poczty i towarów, przewożonych na pokładzie statków powietrznych, w szczególności te, które dotyczą paszportów, kontroli celnej, emigracji, imigracji, bezpieczeństwa publicznego, kontroli sanitarnej oraz przepisów walutowych, będą miały zastosowanie do pasażerów, załóg, poczty i towarów statków powietrznych wyznaczonego przedsiębiorstwa drugiej Umawiającej się Strony, przy wejściu, wyjściu lub przebywaniu na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony.
1. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo wyznaczyć w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Umawiającej się Strony, jedno przedsiębiorstwo lotnicze w celu eksploatacji uzgodnionych linii lotniczych zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Umowy.
2. 
Po otrzymaniu wyznaczenia, Umawiająca się Strona powinna, za pośrednictwem własnych władz lotniczych i z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3 i 4 niniejszego artykułu, udzielić bez zwłoki wyznaczonemu przedsiębiorstwu odpowiedniego zezwolenia eksploatacyjnego.
3. 
Władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony mogą zażądać od wyznaczonego przedsiębiorstwa drugiej Umawiającej się Strony udowodnienia, że jest ona w stanie spełnić wymagania przewidziane w ustawach i przepisach normalnie stosowanych przez nie w odniesieniu do eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych.
4. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo odmówić przyjęcia wyznaczenia przedsiębiorstwa lotniczego lub wstrzymać przyznanie przedsiębiorstwu lotniczemu praw wyszczególnionych w ustępie 2 artykułu II niniejszej Umowy lub nałożyć takie warunki, jakie może uznać za konieczne, na wykonywanie tych praw przez przedsiębiorstwo lotnicze, w każdym przypadku, gdy nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należy do drugiej Umawiającej się Strony lub do osób posiadających jej przynależność państwową.

Dla celów niniejszego ustępu, określenie "przeważająca część własności i rzeczywista kontrola" oznacza, iż w każdym przypadku, w którym wyznaczone przedsiębiorstwo eksploatujące swoje linie na podstawie niniejszej Umowy wejdzie w stosunek umowny z przedsiębiorstwem lotniczym innego kraju lub Rządem albo też osobami posiadającymi przynależność państwową innego kraju, Umawiająca się Strona lub osoby posiadające jej przynależność państwową nie będą uważane jako posiadające przeważającą część własności i rzeczywistą kontrolę wyznaczonego przedsiębiorstwa, chyba że ta Umawiająca się Strona lub osoby posiadające jej przynależność państwową oprócz własności większej części majątku wyznaczonego przedsiębiorstwa będą posiadały także:

(i)
rzeczywistą kontrolę w zarządzie wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego, oraz
(ii)
własność i rzeczywistą kontrolę większej części parku statków powietrznych i wyposażenia, używanych przy eksploatacji linii.
5. 
Przedsiębiorstwo tak wyznaczone i upoważnione może rozpocząć eksploatację uzgodnionych linii w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż postanowienia artykułów X ustęp 3, XI і XIII zostały spełnione.

Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo cofnięcia zezwolenia eksploatacyjnego lub nałożenia odpowiednich warunków, jakie może uważać za konieczne, w przypadku nie przestrzegania przez wyznaczone przedsiębiorstwo drugiej Umawiającej się Strony ustaw i przepisów pierwszej Umawiającej się Strony, lub w przypadku, gdy według oceny pierwszej Umawiającej się Strony, nie są stosowane warunki, na podstawie których prawa zostały przyznane zgodnie z niniejszą Umową. To samo będzie miało zastosowanie, gdy postanowienia ustępu 4 artykułu IV nie będą spełnione. Decyzja taka będzie podjęta tylko po konsultacji między Umawiającymi się Stronami zgodnie z artykułem XVII niniejszej Umowy, chyba, że niezwłoczne zawieszenie eksploatacji lub nałożenie warunków jest konieczne w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom ustaw, przepisów lub postanowień niniejszej Umowy.

Opłaty nałożone na terytorium jednej Umawiającej się Strony za używanie portów lotniczych i innych ułatwień lotniczych przez statki powietrzne wyznaczonego przedsiębiorstwa drugiej Umawiającej się Strony nie będą wyższe, aniżeli opłaty płacone przez statki powietrzne własnego przedsiębiorstwa lotniczego, używane na podobnych międzynarodowych liniach lotniczych.

1. 
Statki powietrzne, używane w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo którejkolwiek Umawiającej się Strony, a także ich normalne wyposażenie, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz ich zapasy pokładowe, /w tym artykuły żywnościowe, napoje i tytoń/ będą przy wwozie i wywozie z terytorium drugiej Umawiającej się Strony zwolnione od opłat celnych, kosztów inspekcyjnych oraz innych opłat i podatków, pod warunkiem, że statki powietrzne zostaną wywiezione, a wymienione wyposażenie i zapasy będą pozostawać na pokładzie statków powietrznych do czasu ich wywozu.
2. 
Będą również zwolnione od tych samych opłat, kosztów i podatków, z wyjątkiem należności związanych ze świadczonymi usługami:
(a)
zapasy pokładowe, wzięte lub składowane na terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony w ilościach ustalonych przez właściwe władze tej Umawiającej się Strony i przeznaczone do zużycia na pokładach odlatujących statków powietrznych, używanych w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo drugiej Umawiającej się Strony;
(b)
części zamienne i normalne wyposażenie wwiezione na terytorium którejkolwiek z Umawiających się Stron, przeznaczone do obsługi lub naprawy statków powietrznych, używanych w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo drugiej Umawiającej się Strony;
(c)
materiały pędne i smary przeznaczone do zaopatrzenia statków powietrznych, używanych w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo drugiej Umawiającej się Strony, nawet, jeżeli materiały te mają być zużyte przy wykonywaniu lotu na części trasy ponad terytorium Umawiającej się Strony, na którym zostały załadowane.
3. 
Jeżeli ustawy lub przepisy wewnętrzne którejkolwiek Umawiającej się Strony tego wymagają, przedmioty wymienione w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu będą składowane pod kontrolą celną tej Umawiającej się Strony.
4. 
Normalne wyposażenie pokładowe, jak również produkty i zaopatrzenie znajdujące się na pokładzie statków powietrznych, używanych przez wyznaczone przedsiębiorstwo jednej Umawiającej się Strony, będą mogły być wyładowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą władz celnych tego terytorium. W takim przypadku będą one mogły być poddane nadzorowi tych władz aż do chwili, gdy zostaną wywiezione lub otrzymają inne przeznaczenie za zezwoleniem tych władz.

Wyznaczone przedsiębiorstwo każdej Umawiającej się Strony będzie mieć, pod każdym względem, jednakową i równą możliwość przewozu w ruchu międzynarodowym między oraz poza terytoria obu Umawiających się Stron.

Przy eksploatacji uzgodnionych linii przez wyznaczone przedsiębiorstwo każdej Umawiającej się Strony powinny być wzięte pod uwagę interesy wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony, aby nie oddziaływać w sposób niewłaściwy na linie lotnicze, które to ostatnie eksploatuje na całości lub części tej samej trasy.

1. 
Zdolność przewozowa, która ma być oferowana, częstotliwość na liniach, które mają być eksploatowane oraz charakter linii lotniczej, to znaczy przebiegającej w tranzycie przez lub kończącej się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, będą uzgodnione między wyznaczonymi przedsiębiorstwami, zgodnie z zasadami, ustalonymi w artykule VIII i IX i postanowieniami niniejszego artykułu. Takie porozumienie podlega zatwierdzeniu przez władze lotnicze obu Umawiających się Stron.
2. 
Każde zwiększenie oferowanej zdolności przewozowej lub częstotliwości na eksploatowanych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwo którejkolwiek Umawiającej się Strony powinny być uzgadniane w pierwszej kolejności między wyznaczonymi przedsiębiorstwami i będą podlegać zatwierdzeniu przez władze lotnicze na zasadzie oceny zapotrzebowania na przewóz między terytoriami obu Umawiających się Stron i innych przewozów, które będą wspólnie określone i uzgodnione. Do czasu podjęcia takich uzgodnień lub decyzji pozostaje w mocy zdolność przewozowa i częstotliwość dotychczas obowiązująca.
3. 
Ustalone linie lotnicze będą eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron w oparciu o obopólne porozumienie handlowe, lub inne porozumienie pomiędzy nimi, które może być wzajemnie uzgodnione. Handlowe i inne aspekty tych operacji zostaną przede wszystkim uzgodnione pomiędzy wyznaczonymi przedsiębiorstwami i uzgodnienie takie będzie podlegać zatwierdzeniu przez odnośne władze lotnicze.
4. 
Oferowana zdolność przewozowa, częstotliwość na liniach, które mają być eksploatowane i charakter linii lotniczej, to znaczy przebiegającej w tranzycie przez lub kończącej się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, uzgodnione stosownie do postanowień niniejszego artykułu, powinny być sprecyzowane w drodze wymiany listów między władzami lotniczymi Umawiających się Stron.
5. 
Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa Umawiających się Stron nie uzgodnią jakiejkolwiek sprawy, co do której ich zgoda jest wymagana, stosownie do postanowień niniejszego artykułu, władze lotnicze Umawiających się Stron będą dążyły do osiągnięcia porozumienia w tej sprawie.

Każda Umawiająca się Strona spowoduje, aby jej wyznaczone przedsiębiorstwo zawiadamiało władze lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, tak wcześnie jak to jest możliwe, przed rozpoczęciem eksploatacji uzgodnionych linii, o rodzaju usług, typie statków powietrznych, które będą używane, rozkładach lotów, taryfach i wszystkich innych odnośnych danych dotyczących eksploatacji uzgodnionych linii, łącznie z takimi informacjami, które mogą być potrzebne dla udowodnienia władzom lotniczym, że wymagania niniejszej Umowy są należycie przestrzegane. Wymagania niniejszego artykułu powinny być również stosowane do wszelkich zmian dotyczących uzgodnionych linii lotniczych.

Władze lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony dostarczą władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony dane statystyczne dotyczące przewozów wykonywanych każdego miesiąca na ich liniach lotniczych do/z lub poprzez terytorium drugiej Umawiającej się Strony, wskazujące kraje pochodzenia i przeznaczenia oraz punkty załadowania i wyładowania takich przewozów. Takie statystyki będą dostarczone możliwie jak najwcześniej.

1. 
Dla celów następujących ustępów, określenie "taryfa" oznacza opłaty należne za przewóz pasażerów i towarów oraz warunki, na podstawie których te opłaty są stosowane, łącznie z opłatami i warunkami z tytułu działalności agencyjnej oraz innymi pomocniczymi usługami, lecz z wyłączeniem wynagrodzenia i warunków za przewóz poczty.
2. 
Taryfy, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwo lotniczej jednej Umawiającej się Strony za przewóz do lub z terytorium drugiej Umawiającej się Strony będą ustalone na rozsądnym poziomie, z należytym uwzględnieniem wszystkich elementów oceny, łącznie z kosztem eksploatacji, słusznym zyskiem i taryfami innych przedsiębiorstw lotniczych.
3. 
Taryfy, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, będą w miarę możliwości, uzgodnione przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze obu Umawiających się Stron, po przeprowadzeniu konsultacji z innymi przedsiębiorstwami lotniczymi eksploatującymi całość lub część danej trasy, przy czym takie porozumienie, w miarę możliwości, będzie osiągnięte zgodnie z procedurą ustanawiania taryf ustaloną przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego.
4. 
Ustalone w ten sposób taryfy będą przedkładane do zatwierdzenia władzom lotniczym obu Umawiających się Stron, co najmniej na dziewięćdziesiąt /90/ dni przed proponowaną datą ich wejścia w życie. W przypadkach szczególnych, okres ten może być skrócony, z zastrzeżeniem zgody wymienionych władz.
5. 
Zatwierdzenie to powinno być wyraźne. Jeżeli żadna z władz lotniczych nie wyrazi dezaprobaty w ciągu trzydziestu /30/ dni od daty przedłożenia jej, zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu, taryfy te będą uważane za zatwierdzone. W przypadku, gdy okres na przedłożenie taryf do zatwierdzenia został skrócony, stosownie do ustępu 4, władze lotnicze mogą uzgodnić, że okres, w ciągu którego dezaprobata musi być notyfikowana, będzie krótszy niż trzydzieści /30/ dni.
6. 
Jeżeli taryfa nie może być uzgodniona stosownie do ustępu 3 niniejszego artykułu lub, jeżeli w ciągu okresu mającego zastosowanie zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu, jedna władza lotnicza notyfikuje drugiej władzy lotniczej o niezaakceptowaniu taryfy uzgodnionej stosownie do postanowień ustępu 3, władze lotnicze obu Umawiających, się Stron, podejmą starania w sprawie ustalenia taryfy poprzez wzajemne porozumienie.
7. 
Jeżeli władze lotnicze nie mogą uzgodnić żadnej taryfy przedstawionej im zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu, bądź też nie są w stanie ustalić żadnej taryfy zgodnie z ustępem 6 niniejszego artykułu, spór będzie rozstrzygany zgodnie z postanowieniami artykułu ХVIII niniejszej Umowy.
8. 
Taryfa ustalona zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu pozostanie w mocy do czasu ustalenia nowej taryfy. Jednakże, ważność taryfy nie może być przedłużona na mocy niniejszego ustępu na dłużej niż dwanaście /12/ miesięcy po dniu, w którym ona miałaby wygasnąć.
1. 
Każde wyznaczone przedsiębiorstwo będzie miało prawo wzajemnie mianować swoich Agentów Generalnych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony a ponadto każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze będzie miało prawo utrzymywać na tym terytorium swe przedstawicielstwa z personelem niezbędnym dla eksploatacji uzgodnionych linii, zgodnie z przepisami wewnętrznymi tej drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Personel wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego jednej Umawiającej się Strony zatrudniony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony będzie składać się z obywateli jednej lub drugiej Umawiającej się Strony.
1. 
Każda Umawiająca się Strona przyznaje wyznaczonemu przedsiębiorstwu drugiej Umawiającej się Strony prawo przekazywania do jego głównej siedziby nadwyżek wpływów nad wydatkami uzyskanych na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony. Przekazywanie to, jednakże, będzie dokonywane zgodnie z przepisami odnoszącymi się do obrotu z zagranicą tej Umawiającej się Strony, na terytorium której powstały te dochody.
2. 
W przypadku istnienia specjalnych porozumień regulujących sprawę płatności, obowiązujących między obu Umawiającymi się Stronami, postanowienia takich porozumień będą stosowane przy transferze środków o których mowa wyżej w ustępie 1, oraz przy wszystkich wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej Umowy.

W duchu ścisłej współpracy, władze lotnicze obu Umawiających się Stron będą regularnie wymieniać poglądy co do stosowania i należytego wykonywania postanowień niniejszej Umowy i Załącznika do niej.

1. 
Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie zaproponować konsultacje w celu zainicjowania jakichkolwiek poprawek do niniejszej Umowy. Można również zaproponować konsultacje w sprawach dotyczących interpretacji i stosowania niniejszej Umowy, jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron uważa, że wymiana poglądów w rozumieniu artykułu XVI nie dała wyników. Takie konsultacje rozpoczną się w terminie sześćdziesięciu dni od daty ich zaproponowania.

Każda poprawka do niniejszej Umowy, będąca rezultatem takich konsultacji, wejdzie w życie po spełnieniu odnośnych wymogów konstytucyjnych i gdy zostanie to potwierdzone w drodze wymiany listów.

2. 
Władze lotnicze obu Umawiających się Stron mogą zgodzić się na jakąkolwiek zmianę do załącznika, która wejdzie w życie po potwierdzeniu przez wymianę listów między Umawiającymi się Stronami.

W przypadku powstania sporu co do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, władze lotnicze Umawiających się Stron będą dążyły do rozstrzygnięcia go w drodze negocjacji między nimi, a w razie nieosiągnięcia porozumienia, spór będzie przekazany Umawiającym się Stronom do rozstrzygnięcia.

Postanowienia Konwencji, w zakresie w jakim mają zastosowanie do linii lotniczych ustalonych na podstawie niniejszej Umowy, pozostają w mocy w ich obecnej formie między Umawiającymi się Stronami w czasie obowiązywania tej Umowy, jak gdyby stanowiły integralną część tej Umowy, chyba że obie Umawiające się Strony ratyfikują jakąkolwiek poprawkę do Konwencji, która w odpowiednim czasie wejdzie w życie i w takim przypadku Konwencja, jako zmieniona, pozostanie w mocy w czasie obowiązywania niniejszej Umowy.

1. 
Załącznik do niniejszej Umowy będzie uważany jako część tej Umowy a wszelkie odesłania do tej Umowy obejmują odesłania do tego Załącznika, z wyjątkiem przypadków, które wyraźnie stanowią inaczej.
2. 
Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu podpisania przez należycie upoważnionych przedstawicieli Umawiających się Stron.

Każda Umawiająca się Strona, może w każdym czasie zawiadomić drugą Umawiającą się Stronę w drodze pisemnej notyfikacji o zamiarze wypowiedzenia niniejszej Umowy. Taka notyfikacja powinna być jednocześnie przesłana do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. W przypadku przekazania takiej notyfikacji, niniejsza Umowa utraci swą moc po upływie dwunastu miesięcy od daty otrzymania jej przez drugą Umawiającą się Stronę, chyba że notyfikacja o wypowiedzeniu zostanie wycofana w drodze porozumienia przed upływem tego okresu.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania notyfikacja ta będzie uważana za otrzymaną po upływie czternastu dni od dnia otrzymania jej przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

SPORZĄDZONO w New Delhi dnia 25 stycznia 1977 roku, w dwu egzemplarzach w języku angielskim, dwu w językach polskim i hindi przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TRAS

Część I

Trasy, które będą eksploatowane w obu kierunkach przez przedsiębiorstwo lotnicze wyznaczone przez Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

TrasaPunkty odlotuPunkty pośredniePunkt w IndiachPunkty poza
1.Punkty wJakiekolwiek dwa Bombaj lubJakiekolwiek dwa
Polscepunkty do wyboru Delhipunkty do wyboru
z: Ateny, Damaszek,z: Bangkok,
Bagdad, Amman,Manila, Sajgon,
Istambuł, CyprHanoi, Hongkong
2.Punkty wJakiekolwiek dwa KalkutaJakiekolwiek dwa
Polscepunkty do wyborupunkty do wyboru
z: Ateny, Damaszek,z: Bangkok,
Bagdad, Amman,Manila, Hongkong
Bejrut, Istambuł,Sajgon, Hanoi,
Teheran, CyprSingapur

1. Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w jakimkolwiek lub wszystkich lotach może ominąć którykolwiek punkt.

2. Punkty wymienione powyżej nie muszą być obsługiwane w wymienionej kolejności.

Część II

Trasy, które będą eksploatowane w obu kierunkach przez przedsiębiorstwo lotnicze wyznaczone przez Rząd Indii:

TrasaPunkty odlotuPunkty pośredniePunkt w PolscePunkty poza
1.Punkty w IndiachJakiekolwiek dwa punkty do wyboru z: Bejrut, Kair, Bagdad, Kuwejt, Dubaj, TeheranWarszawa lub GdańskJakiekolwiek dwa punkty do wyboru z: Rzym, Kopenhaga, Frankfurt, Amsterdam, Pary
2.Punkty w IndiachJakiekolwiek dwa punkty do wyboru z: Bejrut, Kair, Bagdad, Kuwejt, Teheran, Dubaj, Bahrajn, DhahranWarszawa lub GdańskJakiekolwiek dwa punkty do wyboru z: Rzym, Kopenhaga, Frankfurt, Amsterdam, Paryż, Londyn

1. Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze Indii w jakimkolwiek lub wszystkich lotach może opuścić którykolwiek punkt.

2. Punkty wymienione powyżej nie muszą być obsługiwane w wymienionej kolejności.