Art. 1. - Ukraina-Polska. Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2015 r. Warszawa.2018.12.03.

Monitor Polski

M.P.2019.582

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2019 r.
Artykuł  1
1. 
Artykuł 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontrakty, o których mowa w Artykule 1 niniejszej Umowy, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami" i przedsiębiorców - rezydentów Ukrainy nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku".

2. 
Artykuł 3 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minimalna wartość pojedynczego kontraktu finansowanego w ramach niniejszej Umowy wynosi 500.000 EUR (słownie: pięćset tysięcy euro), z wyjątkiem kontraktów na usługi doradcze".