Ukraina-Polska. Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2015 r. Warszawa.2018.12.03.

Monitor Polski

M.P.2019.582

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2019 r.

PROTOKÓŁ
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2015 r.,
podpisany w Warszawie dnia 3 grudnia 2018 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się pragnieniem kontynuacji konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, stosownie do Artykułu 14 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2015 roku, postanowiły, co następuje:
1. 
Artykuł 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontrakty, o których mowa w Artykule 1 niniejszej Umowy, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami" i przedsiębiorców - rezydentów Ukrainy nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku".

2. 
Artykuł 3 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minimalna wartość pojedynczego kontraktu finansowanego w ramach niniejszej Umowy wynosi 500.000 EUR (słownie: pięćset tysięcy euro), z wyjątkiem kontraktów na usługi doradcze".

Protokół niniejszy stanowi integralną część Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2015 roku, i podlega przyjęciu zgodnie z wewnętrznym prawem Państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie Protokołu uważa się dzień otrzymania późniejszej z not. Protokół niniejszy pozostaje w mocy tak długo, jak długo obowiązywać będzie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 roku.

Sporządzono w Warszawie dnia 03.12.2018 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.