Art. 3. - Ukraina-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2015.09.09.

Monitor Polski

M.P.2016.716

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2019 r.
Artykuł  3.
1. 
Kontrakty wdrażające projekty finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury prezentowane przez strony kontraktu powinny zawierać klauzulę "w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu 09.09.2015 r.".
2.  1
 Kontrakty, o których mowa w Artykule 1 niniejszej Umowy, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami" i przedsiębiorców - rezydentów Ukrainy nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku.
3.  2
 Minimalna wartość pojedynczego kontraktu finansowanego w ramach niniejszej Umowy wynosi 500.000 EUR (słownie: pięćset tysięcy euro), z wyjątkiem kontraktów na usługi doradcze.
4. 
Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą Umową, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z następującą procedurą:
1)
Ministerstwo Finansów Ukrainy poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zaakceptowaniu każdego Kontraktu przez centralne władze wykonawcze Ukrainy,
2)
następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Finansów Ukrainy pisemną akceptację Kontraktu,
3)
Kontrakt wejdzie w życie 15 dnia po dniu wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktu do Ministerstwa Finansów Ukrainy,
4)
procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni dla każdej z Umawiających się Stron.
5. 
Każda z Umawiających się Stron może dodatkowo uzależnić akceptację kontraktów w szczególności od dobrej sytuacji finansowej stron Kontraktu, uregulowania podatków i opłat publiczno - prawnych, pozytywnie udokumentowanego realizowania transakcji w handlu międzynarodowym, złożenia oświadczenia o przestrzeganiu postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów OECD, zgodnie z Artykułem 2.
1 Art. 3 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 umowy międzynarodowej z dnia 3 grudnia 2018 r. (M.P.2019.582) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 15 marca 2019 r.
2 Art. 3 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 umowy międzynarodowej z dnia 3 grudnia 2018 r. (M.P.2019.582) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 15 marca 2019 r.