Udzielenie zezwolenia na prowadzenie dla niektórych krajowców dewizowych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1958.51.298

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 czerwca 1958 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie dla niektórych krajowców dewizowych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
Zezwala się Narodowemu Bankowi Polskiemu, Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. i Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych będących krajowcami dewizowymi rachunków bankowych w walucie zagranicznej (rachunków walutowych).
1.
Rachunki, o których mowa w § 1, mogą być zasilane dokonywanymi w kraju wpłatami efektywnych pieniędzy zagranicznych (banknotów i monet), sumami przekazów z zagranicy oraz sumami z realizacji czeków opiewających na walutę zagraniczną, ze wskazaniem tytułu przekazu lub czeku.
2.
Dokonanie przez krajowca dewizowego wpłaty efektywnych pieniędzy i sum wymienionych w ust. 1 na rachunek walutowy innego krajowca dewizowego wymaga osobnego zezwolenia dewizowego.
1.
Z rachunków walutowych mogą być dokonywane bez osobnego zezwolenia dewizowego przelewy na eksport wewnętrzny sum wpłaconych w kraju na rachunek w efektywnym pieniądzu zagranicznym (banknotach i monetach).
2.
Wszelkie inne wypłaty w walucie obcej wymagają osobnego zezwolenia dewizowego.
3.
Wypłaty z rachunku walutowego dokonywane w walucie polskiej w kraju według obowiązującego kursu nie wymagają zezwolenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.