Monitor Polski

M.P.1955.124.1619

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 6 grudnia 1955 r.
w sprawie udzielania zezwoleń na przekraczanie odległości dozwolonego przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym między osiedlami.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystania ich próżnych przebiegów (Dz. U. z 1952 r. Nr 29, poz. 197 i z 1955 r. Nr 34, poz. 210) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się wytyczne w sprawie udzielania zezwoleń na przekroczenie odległości dozwolonego przewozu w ciężarowym transporcie między osiedlami stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia oraz formularze zezwoleń stanowiące załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.
§  2.
1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych oraz Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi (wydziały komunikacji drogowej) założą rejestry wydanych zezwoleń oddzielnie na okresowe używanie ciężarowych pojazdów samochodowych ponad odległości dozwolonego przewozu i oddzielnie na jednorazowe przekroczenie tych odległości.
2. Prezydia powiatowych rad narodowych i rad narodowych miast stanowiących powiaty założą rejestry wydanych zezwoleń na jednorazowe przekraczanie odległości dozwolonego przewozu, gdy zostaną upoważnione do udzielania takich zezwoleń (§ 2 wytycznych).
3. Rejestry (ust. 1 i 2) powinny zawierać:
1) numer kolejny zezwolenia,
2) datę wydania zezwolenia,
3) nazwę jednostki gospodarczej, której udzielono zezwolenia,
4) nazwę ministerstwa, któremu podlega ta jednostka,
5) numery rejestracyjne i ładowność samochodu,
6) określenie rodzaju przewożonej masy,
7) nazwę miejsca docelowej jazdy (dozwolony obszar poruszania się pojazdu),
8) okres ważności zezwolenia,
9) uwagi.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA PRZEKROCZENIE ODLEGŁOŚCI DOZWOLONEGO PRZEWOZU W CIĘŻAROWYM TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM MIĘDZY OSIEDLAMI

§ 1.
1. Właściwe do spraw komunikacji organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz rad narodowych miast wyłączonych z województw mogą udzielać jednostkom gospodarki uspołecznionej nie wykonującym transportu publicznego zezwoleń na używanie ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami ponad odległości ustalone zarządzeniem Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 26 maja 1955 r. w sprawie odległości dozwolonego przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym między osiedlami (Monitor Polski Nr 51, poz. 531) tylko w wyjątkowych, należycie uzasadnionych przypadkach.
2. Zezwolenia określone w ust. 1 mogą być udzielane również spółdzielniom pracy transportowej wykonującym transport publiczny na podstawie zezwoleń na wykonywanie publicznego transportu drogowego, pod warunkiem że:
1) istnieje uzasadniona potrzeba przewozu ładunków innych spółdzielni pracy poza obszar określony w zezwoleniu na wykonywanie publicznego transportu drogowego;
2) spółdzielnia wykonująca transport publiczny wykaże się ważnie zawartą umową o stałą obsługę transportową innych spółdzielni pracy.
3. W odniesieniu do ciężarowych pojazdów samochodowych do 1.500 kg ładowności, znajdujących się w posiadaniu jednostek administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej i organizacji społecznych, zezwolenia określone w ust. 1 mogą być udzielane bez ograniczeń.
4. 2 Zezwolenia określone w ust. 1 mogą być udzielane również osobom fizycznym i przedsiębiorstwom gospodarki nie uspołecznionej, jeżeli potrzebę przekroczenia odległości dozwolonego przewozu uzasadnia terytorialny zasięg ich uprawnień do prowadzenia innej działalności gospodarczej w interesie społeczno-gospodarczym, udzielonych przez właściwe organy administracji państwowej; obszar przewozu nie może jednak w zasadzie przekroczyć obszaru województwa (łącznie z miastem wyłączonym z tego województwa), w którym znajduje się stałe miejsce postoju pojazdu, chyba że powiązania gospodarcze granicznych rejonów sąsiednich województw bezwzględnie wymagają, aby przewozy takie były wykonywane w zasięgu tych rejonów.
5. Zezwolenia mogą być wydawane na okresowe używanie ciężarowych pojazdów samochodowych ponad odległości dozwolonego przewozu bądź na jednorazowe przekroczenie tych odległości.
6. Przy udzielaniu zezwoleń okresowych w przypadkach określonych w ust. 1-4 należy kierować się ramowymi zasadami wydawania takich zezwoleń, ustalonymi w opiniach komisji koordynacji przewozów dla poszczególnych rodzajów transportu publicznego, branżowego i własnego jednostek gospodarki uspołecznionej oraz dla transportu wykonywanego przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa gospodarki nie uspołecznionej, uwzględniających warunki lokalne.
7. Zezwolenia na jednorazowe przekroczenie odległości dozwolonego przewozu mogą być udzielane w razie istnienia wyjątkowo pilnej, gospodarczo należycie uzasadnionej konieczności wykonania transportu i to wtedy, gdy Państwowa Komunikacja Samochodowa nie może tych przewozów wykonać, a zwłoka w wykonaniu transportu może spowodować zepsucie lub zniszczenie towaru.
8. W razie nasuwających się wątpliwości właściwy do spraw komunikacji organ prezydium rady narodowej ma obowiązek sprawdzić przez kontrolę we właściwym gospodarstwie samochodowym, czy udzielenie zezwolenia jest konieczne.
§  2. Właściwe do spraw komunikacji organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych mogą przekazać swoje uprawnienia w zakresie udzielania zezwoleń na jednorazowe przekroczenie odległości dozwolonego przewozu organom do spraw komunikacji prezydiów powiatowych rad narodowych lub rad narodowych miast stanowiących powiaty.
§  3. Zezwolenia (§ 1 ust. 6 i 7) powinny być wydawane na formularzach według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.
§  4. Właściwe do spraw komunikacji organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz rad narodowych miast wyłączonych z województw mogą w przypadkach i trybie określonych w § 19 zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 19 listopada 1952 r. w sprawie wykorzystania próżnych przebiegów ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami (Monitor Polski Nr A-103, poz. 1611) zwolnić osoby dysponujące jazdą pojazdu od obowiązku zgłoszenia jej placówce spedycyjnej. Zwolnienie powinno być zaznaczone na zezwoleniu (§ 1 ust. 7 wytycznych) specjalnym stemplem: «Nie podlega zgłoszeniu do placówki spedycyjnej»."
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Pieczęć

prezydium rady narodowej

(wydziału komunikacji drogowej)

.........., dnia .......... 195.. r.

(miejscowość) (data)

ZEZWOLENIE OKRESOWE Nr .....

Ważne na okres ..........

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystania ich próżnych przebiegów (Dz. U. z 1952 r. Nr 29, poz. 197 i z 1955 r. Nr 34, poz. 210) - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej - Rady Narodowej w m. st. Warszawie, m. Łodzi*)

w .......... zezwala ..........

(podać nazwę przedsiębiorstwa lub instytucji)

na użycie samochodu ciężarowego marki .........., nr rej. .........., ładowność .......... do wykonywania przewozów ..........

..........

(podać rodzaj i ciężar przewożonych ładunków)

na obszarze ..........

..........

..........

..........

(podpis kierownika wydziału komunikacji drogowej lub upoważnionego pracownika)

*) Niepotrzebne skreślić.

Uwaga:

Zezwolenie powyższe kierowca pojazdu powinien posiadać w czasie jazdy przy sobie celem okazania na żądanie organów kontroli ruchu drogowego.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Pieczęć

prezydium rady narodowej

(wydziału komunikacji drogowej)

.........., dnia .......... 195.. r.

(miejscowość) (data)

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE Nr .....

Ważne na dzień ..........

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystania ich próżnych przebiegów (Dz. U. z 1952 r. Nr 29, poz. 197 i z 1955 r, Nr 34, poz. 210) Prezydium .......... Rady Narodowej w ..........

zezwala ..........

(nazwa przedsiębiorstwa lub instytucji)

na jednorazowe użycie samochodu ciężarowego .......... marki .........., nr rej. ..........

ładowność .......... do wykonania przewozu ..........

(podać ciężar i rodzaj przewożonego ładunku)

z miejscowości od .......... do ..........

przez ..........

(określić drogę przejazdu)

..........

(podpis kierownika wydziału komunikacji drogowej lub upoważnionego pracownika)

Uwaga:

Zezwolenie powyższe kierowca pojazdu powinien posiadać w czasie jazdy przy sobie celem okazania na żądanie organów kontroli ruchu drogowego.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 22 października 1959 r. (M.P.59.94.499) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 1959 r.
2 Załącznik § 1 ust. 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 12 sierpnia 1960 r. (M.P.60.67.319) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 sierpnia 1960 r.