Zm.: zarządzenie z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie udzielania zezwoleń na przekraczanie odległości dozwolonego przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym między osiedlami.

Monitor Polski

M.P.1960.67.319

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 12 sierpnia 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie udzielania zezwoleń na przekraczanie odległości dozwolonego przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym między osiedlami.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystania ich próżnych przebiegów (Dz. U. z 1952 r. Nr 29, poz. 197 i z 1955 r. Nr 34, poz. 210) oraz w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 6 grudnia 1955 r. w sprawie udzielania zezwoleń na przekraczanie odległości dozwolonego przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym między osiedlami (Monitor Polski z 1955 r. Nr 124, poz. 1619 i z 1959 r. Nr 94, poz. 499) wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 ust. 4 wytycznych w sprawie udzielania zezwoleń na przekroczenie odległości dozwolonego przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym między osiedlami, stanowiących załącznik do zarządzenia, otrzymuje brzmienie:

"4. Zezwolenia określone w ust. 1 mogą być udzielane również osobom fizycznym i przedsiębiorstwom gospodarki nie uspołecznionej, jeżeli potrzebę przekroczenia odległości dozwolonego przewozu uzasadnia terytorialny zasięg ich uprawnień do prowadzenia innej działalności gospodarczej w interesie społeczno-gospodarczym, udzielonych przez właściwe organy administracji państwowej; obszar przewozu nie może jednak w zasadzie przekroczyć obszaru województwa (łącznie z miastem wyłączonym z tego województwa), w którym znajduje się stałe miejsce postoju pojazdu, chyba że powiązania gospodarcze granicznych rejonów sąsiednich województw bezwzględnie wymagają, aby przewozy takie były wykonywane w zasięgu tych rejonów."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.