Uchylenie zarządzenia w sprawie klasyfikacji obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych osób prawnych oraz sprawozdawczości z obrotów gotówkowych, dokonywanych przez osoby prawne z pominięciem ich rachunków.

Monitor Polski

M.P.1992.1.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 27 grudnia 1991 r.
uchylające zarządzenie w sprawie klasyfikacji obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych osób prawnych oraz sprawozdawczości z obrotów gotówkowych, dokonywanych przez osoby prawne z pominięciem ich rachunków.

Na podstawie art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 i Nr 74, poz. 439) zarządza się, co następuje:
Uchyla się zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 grudnia 1989 r. w sprawie klasyfikacji obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych osób prawnych oraz sprawozdawczości z obrotów gotówkowych, dokonywanych przez osoby prawne z pominięciem ich rachunków (Monitor Polski Nr 43, poz. 348).
Osoby prawne, których uchylane zarządzenie dotyczy, sporządzą i złożą w zakresie, trybie i terminach określonych tym zarządzeniem informacje i zawiadomienia dotyczące grudnia 1991 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r.