Monitor Polski

M.P.1952.A-68.1026

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1952 r.

UCHWAŁA NR 511
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 lipca 1952 r.
w sprawie tymczasowego statutu Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa (Dz. U. Nr 58, poz. 523 i z 1952 r. Nr 34, poz. 235) zarządza się, co następuje:
§ 1. Komitetowi do Spraw Urbanistyki i Architektury nadaje się tymczasowy statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

TYMCZASOWY STATUT KOMITETU DO SPRAW URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

§ 1. 1. Na czele Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury stoi Prezes.

2. Do Komitetu wchodzą ponadto:

a) wiceprezesi,

b) członkowie, których liczba nie może przekraczać sześciu.

3. Członków Komitetu (ust. 2 lit. b) powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Komitetu.

§ 2. 1. Prezes Komitetu kieruje pracą Komitetu i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Zebrania Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz na dwa tygodnie.

§ 3. Aparat pracy Prezesa Komitetu składa się z:

Sekretariatu Generalnego,

Departamentu Urbanistyki,

Departamentu Architektury,

Samodzielnego Wydziału Budżetowo-Gospodarczego,

Samodzielnego Wydziału Kadr,

Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Komitetowi do Spraw Urbanistyki i Architektury podlega Instytut Urbanistyki i Architektury.

§ 5. Przy Prezesie Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury działa Rada Urbanistyki i Architektury jako organ opiniodawczy, której skład i zakres działania określa zarządzenie Prezesa Rady Ministrów.

§ 6. W skład Sekretariatu Generalnego wchodzą:

Wydział Prezydialny,

Zespół Radcy Prawnego,

Biblioteka,

Kancelaria Tajna.

§ 7. Departament Urbanistyki składa się z:

Wydziału Planowania,

Wydziału Normatywów i Założeń,

Wydziału Projektowania Osiedli Miejskich,

Wydziału Projektowania Osiedli Wiejskich,

Wydziału Inspekcji Urbanistycznej.

§ 8. Departament Architektury składa się z:

Wydziału Planowania,

Wydziału Normatywów i Założeń,

Wydziału Projektów Architektonicznych,

Wydziału Inspekcji Architektonicznej.

§ 9. W skład departamentów wchodzą sekretariaty, które obejmują następujące sprawy:

a) sporządzanie planów prac i sprawozdań ogólnych z działalności departamentu,

b) sprawy osobowe departamentu,

c) sprawy kancelaryjne departamentu,

d) inne sprawy zlecone przez dyrektora departamentu.

§ 10. Szczegółowy podział czynności pomiędzy departamenty (samodzielne wydziały) oraz wydziały i referaty ustali Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.