Organizacja władz i instytucji w dziedzinie budownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.58.523

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1956 r.

USTAWA
z dnia 30 grudnia 1950 r.
o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa. *

.................................................
1.
Tworzy się przy Prezesie Rady Ministrów Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury.
2. 1
Do zakresu działania Komitetu należą sprawy:
1)
naczelnego nadzoru w sprawach urbanistyki i architektury,
2)
normatywów urbanistycznych,
3)
projektowania architektonicznego,
4)
planowania zabudowy miast i osiedli, ośrodków przemysłowych oraz nadzoru nad ich planową zabudową,
5)
współpracy z właściwymi władzami przy ustalaniu wytycznych i opracowywaniu normatywów projektowania, standartów budowlanych oraz projektów typowych z punktu widzenia architektoniczno-urbanistycznego,
6)
nadzoru inspekcyjno-budowlanego nad realizacją budownictwa mieszkaniowego i ogólnego,
7)
ochrony i konserwacji zabytków urbanistycznych, architektonicznych oraz malarstwa i rzeźby z nimi związanych.
3. 2
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres działania Komitetu.
1.
Na czele Komitetu stoi Prezes. Jego zastępcami są wiceprezesi.
2.
Prezesa i wiceprezesów Komitetu mianuje i zwalnia Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
3. 3
Rada Ministrów nada Komitetowi statut, który określi wewnętrzną organizację Komitetu.

1.
Przy Prezesie Komitetu działa Rada Urbanistyki i Architektury jako organ opiniodawczy.
2.
Prezes Rady Ministrów ustali zakres i tryb działania Rady Urbanistyki i Architektury oraz skład i sposób powołania jej członków.

.................................................

*Z dniem 14 lipca 1956 r. ustawa utraciła moc zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1956 r. o utworzeniu urzędu Ministra Budownictwa (Dz.U.56.28.128) z wyjątkiem art. 5, 6 i 7.
1 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. (Dz.U.52.34.235) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 lipca 1952 r.
2 Art. 5 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. (Dz.U.52.34.235) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 lipca 1952 r.
3 Art. 6 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. (Dz.U.52.34.235) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 lipca 1952 r.
4 Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. (Dz.U.52.34.235) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 lipca 1952 r.