Tworzenie, rozdział i centralizowanie funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla pracowników szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Monitor Polski

M.P.1985.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I WYCHOWANIA
z dnia 11 listopada 1984 r.
w sprawie tworzenia, rozdziału i centralizowania funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla pracowników szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 7 października 1983 r. w sprawie zasad organizacji służb socjalnych oraz sposobów wykorzystywania funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla nauczycieli (Monitor Polski Nr 35, poz. 194), § 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej (Dz. U. z 1981 r. Nr 22, poz. 117) oraz § 14 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego (Dz. U. z 1981 r. Nr 21, poz. 109 i z 1982 r. Nr 2, poz. 16 oraz Nr 3, poz. 23) zarządza się, co następuje:
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do:
1)
funduszów socjalnego i mieszkaniowego wszystkich pracowników państwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, których wynagrodzenia osobowe finansowane są z budżetów terenowych (dział 79 "Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie" oraz dział 80 "Szkolnictwo zawodowe"),
2)
funduszu socjalnego nauczycieli emerytów (rencistów), z wyjątkiem nauczycieli emerytów (rencistów) pobierających kolejowe świadczenia emerytalne (rentowe).
1.
Fundusz socjalny jest tworzony przez kuratorów oświaty i wychowania urzędów wojewódzkich, zwanych dalej kuratorami oświaty i wychowania.
2.
Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej dla pracowników wszystkich szkół (placówek) wymienionych w § 1 pkt 1 - niezależnie od ich podporządkowania resortowego.
1.
Odpisy na fundusz socjalny tworzony na szczeblu wojewódzkim określa się w wysokości:
1)
4,5% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
2)
1,8% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi szkół.
2.
Wysokość odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów (rencistów), stanowiącą 4,5% wypłat dokonanych im w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu emerytur i rent, określa corocznie dla każdego województwa Minister Oświaty i Wychowania w wytycznych wydanych na podstawie § 2 ust. 3 uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 7 października 1983 r. w sprawie zasad organizacji służb socjalnych oraz sposobów wykorzystywania funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla nauczycieli (Monitor Polski Nr 35, poz. 194).
3.
Na szczeblu Ministerstwa Oświaty i Wychowania centralizuje się część odpisu na fundusz socjalny, którą określa się w wysokości:
1)
0,5% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
2)
0,5% dokonanych w roku poprzednim przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłat z tytułu emerytur (rent) dla nauczycieli emerytów (rencistów),
3)
0,2% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi szkół.
1.
Odpisy na fundusz, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2, ujmuje się w budżetach wojewódzkich rad narodowych.
2.
Odpisy na fundusz, o których mowa w § 3 ust. 3, ujmuje się w budżecie centralnym w części dotyczącej Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
Organy, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 3, przekazują sukcesywnie - w miarę realizacji działalności socjalnej - ujęte w budżecie odpisy na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu socjalnego.
1.
Środki funduszu socjalnego utworzonego przez kuratorów oświaty i wychowania przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej ujętej w programie wojewódzkim uzgodnionym z zarządem okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego.
2.
Jeżeli program, o którym mowa w ust. 1, przewiduje realizację określonych zadań na szczeblu ogólnowojewódzkim, część środków funduszu socjalnego może być - w porozumieniu z zarządem okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego - scentralizowana przez kuratorów oświaty i wychowania z przeznaczeniem na finansowanie tych zadań.
3.
Środki funduszu socjalnego nie przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w ust. 2, są przekazywane na wyodrębnione rachunki bankowe funduszu socjalnego organów bezpośrednio nadzorujących szkoły, przy czym:
1)
środki funduszu przeznaczone na działalność socjalną na rzecz pracowników szkół podlegają podziałowi proporcjonalnie do liczby tych pracowników, z uwzględnieniem różnicy odpisów na fundusz socjalny dla poszczególnych grup zatrudnionych (nauczycieli, pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi),
2)
środki funduszu przeznaczonego na działalność socjalną na rzecz nauczycieli emerytów (rencistów) podlegają podziałowi proporcjonalnie do liczby tych emerytów (rencistów) zamieszkujących na terenie poszczególnych miast (dzielnic) i gmin.
4.
Część środków funduszu socjalnego, o których mowa w ust. 3, organ bezpośrednio nadzorujący szkoły (placówki) może przekazać do dyspozycji szkoły (placówki) będącej jednostką samodzielnie bilansującą, na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu socjalnego - z przeznaczeniem na sfinansowanie określonych przez organ (uzgodnionych z organem) kosztów działalności socjalnej.
5.
Na wyodrębnionych rachunkach bankowych funduszu socjalnego, o których mowa w § 5 oraz w § 6 ust. 3 i 4, gromadzone będą ponadto inne wpływy zwiększające środki funduszu socjalnego, przewidziane w przepisach o tym funduszu.
1.
Środkami funduszu socjalnego administrują:
1)
kuratorzy oświaty i wychowania w porozumieniu z zarządami okręgów Związku Nauczycielstwa Polskiego - w odniesieniu do środków scentralizowanych w celu realizacji zadań o charakterze ogólnowojewódzkim,
2)
organy bezpośrednio nadzorujące szkoły w porozumieniu z właściwymi zarządami oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego - w odniesieniu do środków przekazanych do ich dyspozycji przez kuratorów oświaty i wychowania w trybie określonym w § 6 ust. 3,
3)
dyrektorzy szkół (placówek), o których mowa w § 6 ust. 4, w porozumieniu z właściwym ogniskiem (grupą) Związku Nauczycielstwa Polskiego.
2.
Organom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz dyrektorom szkół (placówek), o których mowa w ust. 1 pkt 3, przysługują w zakresie administrowania funduszem socjalnym uprawnienia kierowników zakładów pracy.
1.
Scentralizowana W Ministerstwie Oświaty i Wychowania część odpisu na fundusz socjalny przeznaczona jest na finansowanie uzgodnionego z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego centralnego programu działalności socjalnej na rzecz pracowników oświaty i wychowania oraz dla nauczycieli emerytów (rencistów) realizowanej w skali ogólnokrajowej. W szczególności środki te przeznacza się na:
1)
zakup skierowań do ośrodków wypoczynkowych i profilaktyczno-leczniczych nadzorowanych przez Zakład Usług Socjalnych Resortu Oświaty i Wychowania,
2)
organizowanie centralnych obozów wypoczynkowo-szkoleniowych,
3)
organizowanie centralnych imprez kulturalno-oświatowych, artystycznych, sportowych i turystycznych,
4)
budownictwo i kapitalne remonty obiektów przeznaczonych na stałe domy wypoczynkowe i profilaktyczno-lecznicze dla pracowników oświaty i wychowania.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, nie wykorzystane w całości na realizację programu centralnego mogą być przekazywane na zwiększenie funduszu socjalnego pozostającego w dyspozycji kuratorów oświaty i wychowania.
1.
Fundusz mieszkaniowy tworzą kuratorzy oświaty i wychowania.
2.
Odpisy na fundusz mieszkaniowy określa się w wysokości:
1)
3% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
2)
1% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi,

biorąc za podstawę limit wynagrodzeń osobowych właściwych grup pracowników w skali całego województwa.

3.
Środki funduszu mieszkaniowego utworzonego przez kuratorów oświaty i wychowania są przekazywane na wyodrębnione rachunki bankowe funduszu mieszkaniowego jednostek organizacyjnych urzędów wojewódzkich, do których należą sprawy nadzoru nad szkołami, proporcjonalnie do liczby pracowników tych szkół.
4.
Środkami funduszu mieszkaniowego administrują w porozumieniu z zarządami okręgów Związku Nauczycielstwa Polskiego:
1)
kuratorzy oświaty i wychowania - w stosunku do szkół resortu oświaty i wychowania,
2)
kierownicy innych jednostek organizacyjnych urzędów wojewódzkich, do których należą sprawy nadzoru nad szkołami - w stosunku do szkół im podległych.
5.
Organom wymienionym w ust. 4 przysługują w omawianym zakresie uprawnienia kierowników zakładów pracy.
6.
Odpisy na fundusz, o których mowa w ust. 2, ujmuje się w budżetach wojewódzkich rad narodowych.
Traci moc zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 5 lutego 1974 r. w sprawie tworzenia zakładowego funduszu socjalnego i mieszkaniowego dla pracowników szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych finansowanych z budżetu terenowego (Dz. Urz. MOiW Nr 2, poz. 13 i Nr 11, poz. 97 i z 1977 r. Nr 7, poz. 53).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1985 r.