Zasady organizacji służb socjalnych oraz sposoby wykorzystywania funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla nauczycieli.

Monitor Polski

M.P.1983.35.194

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1983 r.

UCHWAŁA Nr 129
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 1983 r.
w sprawie zasad organizacji służb socjalnych oraz sposobów wykorzystywania funduszów socjalnego i mieszkaniowego dla nauczycieli.

Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego i podstawowego tworzą służby socjalne w celu gospodarowania zakładowymi funduszami socjalnym i mieszkaniowym oraz realizacji całokształtu zadań socjalno-bytowych na rzecz nauczycieli zatrudnionych w szkołach (placówkach) finansowanych z budżetu terenowego oraz nauczycieli emerytów (rencistów) tych szkół (placówek).
2.
Terenowe organy administracji państwowej, o których mowa w ust. 1, tworzą służby socjalne w podległych im urzędach - komórkach organizacyjnych do spraw oświaty i wychowania, a w braku takich komórek zadania służb socjalnych wykonują gminni dyrektorzy szkół.
3.
W uzasadnionych wypadkach niektóre zadania z zakresu usług socjalnych mogą być zlecane wyspecjalizowanym instytucjom.
1.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala corocznie w układzie wojewódzkim - w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego - wielkości wypłat dokonanych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu emerytur i rent dla nauczycieli.
2.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje informacje o ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 1 Ministrom Finansów oraz Oświaty i Wychowania w celu ich wykorzystania przy planowaniu w budżecie Państwa środków na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów (rencistów).
3.
Minister Oświaty i Wychowania przekazuje terenowym organom administracji państwowej stopnia wojewódzkiego wytyczne w sprawie wysokości odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów (rencistów) zamieszkałych na terenie danego województwa, ustalonego na podstawie odpowiedniego dla danego województwa funduszu emerytalnego.
1.
Minister Oświaty i Wychowania może, w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz z właściwymi statutowo organami związków zawodowych nauczycieli, ustalić zasady rozdziału i centralizowania w Ministerstwie Oświaty i Wychowania oraz w terenowych organach administracji państwowej stopnia wojewódzkiego części odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli i nauczycieli emerytów (rencistów).
2.
Minister Oświaty i Wychowania może, w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz z właściwymi statutowo organami związków zawodowych nauczycieli, ustalić także zasady centralizowania w terenowych organach administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w całości lub części odpisu na zakładowy fundusz mieszkaniowy dla nauczycieli.
1.
Fundusz socjalny dla nauczycieli oraz dla nauczycieli emerytów (rencistów) jest przeznaczony na finansowanie całokształtu działalności socjalnej prowadzonej na zasadach powszechnie obowiązujących.
2.
Środki zakładowego funduszu mieszkaniowego dla nauczycieli są wykorzystywane na zasadach powszechnie obowiązujących.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1984 r.