Turcja-Polska. Umowa o zmianie Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r. Ankara.1994.07.19.

Monitor Polski

M.P.2003.40.583

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2003 r.

UMOWA
sporządzona w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej o zmianie Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

Przekład

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej o zmianie Umowy o międzynarodowych przewozach drogowych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Tureckiej uzgodniły wprowadzenie następujących zmian w Umowie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tureckiej o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.:

Artykuł 1 zastępuje się następującym tekstem:

"Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do przewozów ładunków i podróżnych wykonywanych pojazdami zarejestrowanymi na terytorium jednej z Umawiających się Stron, między dwoma krajami, w tranzycie przez ich terytorium, oraz przewozów na terytorium drugiej Umawiającej się Strony do lub z krajów trzecich.".

Artykuł 10 zastępuje się następującym tekstem:

"a) Wjazd pojazdu w stanie próżnym, zarejestrowanego w jednej z Umawiających się Stron, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu zabrania ładunków z przeznaczeniem do kraju rejestracji lub do kraju trzeciego wymaga zezwolenia specjalnego. Obie Umawiające się Strony zgodziły się rozpatrywać w duchu życzliwości i w trybie przyśpieszonym wnioski składane w sprawie takich zezwoleń specjalnych.

b) Pojazdy drogowe zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron mogą wykonywać przewozy między terytorium drugiej Umawiającej się Strony a terytorium kraju trzeciego, pod warunkiem wjazdu z ładunkiem na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, lub odwrotnie między terytorium kraju trzeciego a terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Wykonywanie tych przewozów wymaga specjalnego zezwolenia wydanego przez właściwe władze Umawiających się Stron. Druki zezwoleń będą wymieniane in blanco między właściwymi władzami Umawiających się Stron. Wzory oraz ilość tych zezwoleń będą ustalane zgodnie z postanowieniami artykułu 7 litera c) niniejszej umowy.".

W artykule 11 litery a) i b) zastępuje się następującym tekstem:

"a) Pojazdy drogowe, w tym również przyczepy i naczepy zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron, w stanie próżnym lub ładownym i używane do przewozu ładunków między obydwoma krajami oraz do lub z krajów trzecich, nie podlegają podatkom, opłatom i innym obciążeniom.

b) Pojazdy drogowe, w tym również przyczepy i naczepy w stanie próżnym lub ładownym, zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron i używane do przewozu ładunków w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlegają podatkom, opłatom i innym obciążeniom przewidzianym przez prawodawstwo wewnętrzne tej drugiej Strony.

Właściwe władze Umawiających się Stron mogą zastosować całkowite lub częściowe zwolnienie od tych podatków, opłat i innych obciążeń."

Niniejsza umowa podlega zatwierdzeniu zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron i wejdzie w życie w dniu ostatniej notyfikacji o zatwierdzeniu.

Sporządzono w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach w języku francuskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.