Monitor Polski

M.P.1953.A-35.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 24 stycznia 1953 r.
w sprawie trybu i terminów powoływania społecznych komisji kontroli gospodarki materiałowej paliwami stałymi i gospodarki cieplnej oraz zadań tych komisji.

W wykonaniu § 4 uchwały nr 57 Prezydium Rządu z dnia 17 stycznia 1953 r. w sprawie powołania społecznych komisji kontroli gospodarki materiałowej paliwami stałymi i gospodarki cieplnej (Monitor Polski Nr A-5, poz. 47) zarządza się, co następuje:

I.

Społeczne komisje kontroli gospodarki materiałowej paliwami stałymi i gospodarki cieplnej przy zakładach przemysłowych.

§  1.
1. Komisje przy zakładach przemysłowych powołuje dyrektor zakładu w uzgodnieniu z przedstawicielem zakładowej organizacji związkowej i partyjnej.
2. W skład komisji powinni wejść: jako przewodniczący - przedstawiciel kierownictwa zakładu, jako członkowie - pracownicy zatrudnieni w działach związanych z gospodarką cieplną (energetycy cieplni, pracownicy służby zaopatrzeniowej, przodujący palacze, specjaliści robót remontowo-montażowych itp.), przedstawiciel związków zawodowych oraz racjonalizatorzy i przodownicy pracy.
§  2. Listy składu osobowego komisji przy zakładach przemysłowych z wymienieniem stanowisk służbowych członków należy przesłać w ciągu 5 dni od dnia jej powołania do komisji działającej przy właściwej terenowo okręgowej delegaturze Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej (PIGM).
§  3. Zadaniem komisji przy zakładach przemysłowych jest opracowywanie programu oszczędności zużycia paliw stałych, stosowanie wszelkiego rodzaju środków propagandowych, systematyczna kontrola racjonalnej gospodarki paliwami stałymi i gospodarki cieplnej, usuwanie stwierdzonych faktów marnotrawstwa oraz zapobieganie jego powstawaniu przez:
1) kontrolę gospodarki magazynowej paliwami stałymi,
2) inicjowanie współzawodnictwa i racjonalizatorstwa oraz udzielanie wskazówek co do metod oszczędzania paliw stałych,
3) przenoszenie, wymianę i wprowadzanie doświadczeń i usprawnień racjonalizatorskich z zakresu gospodarki paliwami stałymi,
4) kontrolę przydzielania opału i wprowadzanie paliw zastępczych, jak torf, drewno, odpady produkcyjne itd.,
5) systematyczną kontrolę stanu urządzeń cieplnych,
6) kontrolę wskaźników zużycia materiałowego z równoczesną analizą i wyciąganiem wniosków w przypadkach odchyleń od ustalonych norm,
7) kontrolę równomiernego pobierania energii cieplnej przez działy produkcyjne,
8) kontrolę oszczędnego zużywania energii elektrycznej do napędu maszyn i oświetlenia pomieszczeń,
9) systematyczną kontrolę realizacji zobowiązań oszczędności paliw stałych,
10) kontrolę procesów produkcyjnych od strony racjonalnego zużycia paliw stałych,
11) kontrolę właściwego ogrzewania pomieszczeń przez badanie temperatury wewnętrznej oraz ustalanie czasokresu i natężenia opalania, jak również zabezpieczenia budynków na okres zimowy przed stratami cieplnymi,
12) przedkładanie kierownictwu zakładów wniosków mających na celu usunięcie rozrzutnej i nieekonomicznej gospodarki paliwami stałymi i kontrolę nad wprowadzaniem ich w życie,
13) składanie kwartalnych sprawozdań z działalności wraz z uzasadnionymi wnioskami właściwym komisjom działającym przy okręgowych delegaturach PIGM.

II.

Społeczne komisje kontroli gospodarki materiałowej paliwami stałymi i gospodarki cieplnej przy parowozowniach Polskich Kolei Państwowych (PKP).

§  4.
1. Społeczne komisje przy parowozowniach powołuje dyrektor okręgu kolei państwowych na wniosek kierownika parowozowni uzgodniony z przedstawicielem zakładowej organizacji związkowej i partyjnej.
2. W skład komisji powinni wejść: jako przewodniczący - przedstawiciel dyrekcji okręgowej kolei państwowych, jako członkowie - kierownik parowozowni lub jego zastępca oraz pracownicy zatrudnieni w działach związanych z gospodarką cieplną (energetycy cieplni, zaopatrzeniowcy, przodujący palacze, specjaliści robót remontowo-montażowych itp.), przedstawiciel związków zawodowych oraz racjonalizatorzy i przodownicy pracy.
§  5. Listy składu osobowego komisji przy parowozowniach z wymienieniem stanowisk służbowych członków komisji należy przesłać w ciągu 5 dni od dnia jej powołania do komisji działającej przy właściwej terenowo okręgowej delegaturze Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej.
§  6. Zadaniem komisji przy parowozowniach jest opracowanie programu oszczędności zużycia paliw stałych, stosowanie wszelkiego rodzaju środków propagandowych i systematyczna kontrola racjonalnej gospodarki cieplnej, usuwanie stwierdzonych faktów marnotrawstwa oraz zapobieganie jego powstawaniu przez:
1) kontrolę gospodarki magazynowej paliwami stałymi,
2) inicjowanie współzawodnictwa i racjonalizatorstwa oraz udzielanie wskazówek co do metod oszczędzania paliw stałych,
3) przenoszenie, wymianę i wprowadzanie doświadczeń i usprawnień racjonalizatorskich z zakresu gospodarki paliwami stałymi,
4) systematyczną kontrolę stanu urządzeń cieplnych,
5) kontrolę wskaźników zużycia z równoczesną analizą i wyciąganiem wniosków w przypadkach odchyleń od ustalonych norm,
6) systematyczną kontrolę realizacji zobowiązań oszczędności paliw stałych,
7) kontrolę i analizę wykorzystania maksymalnej mocy parowozów,
8) kontrolę i analizę przestojów parowozów przy bunkrowaniu,
9) kontrolę i analizę luźnych przebiegów parowozów,
10) kontrolę celowości zużycia energii elektrycznej do napędu urządzeń i oświetlenia pomieszczeń,
11) kontrolę właściwego ogrzewania pomieszczeń przez badanie temperatury wewnętrznej oraz ustalenie czasokresu i natężenia opalania, jak również zabezpieczenia budynków na okres zimowy przed stratami cieplnymi,
12) przedkładanie wniosków mających na celu usunięcie rozrzutnej i nieekonomicznej gospodarki paliwami stałymi dyrektorowi okręgu kolei państwowych i systematyczną kontrolę nad wprowadzaniem ich w życie,
13) składanie kwartalnych sprawozdań z działalności wraz z uzasadnionymi wnioskami swoim władzom zwierzchnim i właściwym terenowo komisjom działającym przy PIGM.

III.

Społeczne komisje kontroli gospodarki materiałowej paliwami stałymi i gospodarki cieplnej przy okręgowych delegaturach Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej.

§  7.
1. Komisje przy okręgowych delegaturach PIGM powołuje kierownik okręgowej delegatury PIGM w porozumieniu z przewodniczącym okręgowej rady związków zawodowych, przewodniczącym prezydium wojewódzkiej rady narodowej oraz kierownikiem komórki terenowej Naczelnej Organizacji Technicznej.
2. W skład komisji powinni wejść: jako przewodniczący - kierownik okręgowej delegatury PIGM, jako członkowie - przedstawiciel okręgowej rady związków zawodowych, przedstawiciel prezydium wojewódzkiej rady narodowej, przedstawiciele zarządów branżowych związków zawodowych, przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej, przedstawiciele Urzędu Dozoru Kotłów, kierownik okręgowego przedsiębiorstwa handlu opałem, racjonalizatorzy, technicy cieplni, zaopatrzeniowcy, wyborowi palacze, specjaliści robót remontowo-montażowych.
§  8. Listy składu osobowego komisji przy okręgowych delegaturach PIGM z wymienieniem stanowisk służbowych członków należy przesłać w ciągu 5 dni od dnia jej powołania do Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej - Zarząd do Spraw Paliw i Centralnej Rady Związków Zawodowych - Wydział Ekonomiczny.
§  9. Zadaniem komisji przy okręgowych delegaturach PIGM jest ogólne kierownictwo, koordynacja oraz analiza prac komisji przy zakładach przemysłowych i przy parowozowniach, propagowanie oszczędności paliw stałych w gospodarstwach domowych i jednostkach nieprzemysłowych, a w szczególności:
1) ustalanie wytycznych dla komisji przy zakładach przemysłowych i parowozowniach,
2) przeprowadzanie okresowych narad roboczych z przewodniczącymi komisji przy zakładach przemysłowych i parowozowniach przy udziale przedstawicieli pionów technicznych, zaopatrzenia i produkcji poszczególnych zakładów przemysłowych i dyrekcji okręgowych kolei państwowych w celu omówienia istniejącego stanu rzeczy na odcinku gospodarki materiałowej paliwami stałymi i gospodarki cieplnej,
3) udzielanie wskazówek co do metod oszczędzania paliw stałych komisjom przy zakładach przemysłowych i przy parowozowniach,
4) nadzór nad przenoszeniem i wymianą doświadczeń oraz wprowadzaniem usprawnień racjonalizatorskich z zakresu gospodarki paliwami stałymi,
5) przedkładanie wniosków mających na celu usunięcie rozrzutnej i nieekonomicznej gospodarki paliwami stałymi Prezesowi Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej i odpowiednim ministrom,
6) składanie kwartalnych sprawozdań z działalności Prezesowi Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej.

IV. 1

Zasady pokrywania kosztów związanych z działalnością komisji kontroli gospodarki materiałowej paliwami stałymi i gospodarki cieplnej.

§  10. Wszelkie koszty związane z działalnością komisji przy zakładach przemysłowych i przy parowozowniach PKP pokrywają jednostki, przy których komisje te działają, ze środków obrotowych.
§  11.
1. Wszelkie koszty związane z działalnością komisji przy okręgowych delegaturach PIGM (diety i inne koszty związane z wyjazdami członków komisji, koszty rzeczowe itp.) pokrywają okręgowe delegatury PIGM z kredytów na ten cel przewidzianych w zatwierdzonych przez władzę nadrzędną rocznych preliminarzach budżetowych.
2. Zakład pracy zatrudniający członka komisji działającej przy okręgowej delegaturze PIGM powinien na czas trwania prac komisji udzielić mu każdorazowo urlopu płatnego na zasadach przewidzianych okólnikiem nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1951 r. w sprawie pokrywania kosztów delegacji i diet pracowników urzędów, instytucji państwowych i jednostek gospodarki uspołecznionej w przypadku delegowania pracownika do prac społecznych (Monitor Polski Nr A-31, poz. 395).
1 Rozdział IV dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 4 września 1953 r. (M.P.53.A-84.984) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 stycznia 1953 r.