Monitor Polski

M.P.2015.1127

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2017 r.

UMOWA
podpisana w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej,

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Zjednoczonej Republiki Tanzanii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się pragnieniem promowania i pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczoną Republiką Tanzanii, postanowiły, co następuje:
Artykuł  1
1.  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli Rządowi Zjednoczonej Republiki Tanzanii kredytu w wysokości nieprzekraczającej 110 mln USD (słownie: sto dziesięć milionów dolarów USA), zwanego dalej "Kredytem", na finansowanie projektów w dziedzinie modernizacji rolnictwa w Zjednoczonej Republice Tanzanii. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 100 % (słownie: stu procent) wartości kontraktów na dostawy towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Zjednoczonej Republiki Tanzanii.
2.  Załącznik, stanowiący integralną część niniejszej Umowy, zawiera listę projektów, które będą finansowane w ramach Kredytu.
Artykuł  2
1.  Niniejszą Umowę, wszystkie projekty i poszczególne kontrakty finansowane w ramach tej Umowy, uważa się za zgodne z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych i w innych właściwych dokumentach OECD.
2.  Rząd Zjednoczonej Republiki Tanzanii potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i zapewni Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.
3.  Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą Umowę, wszystkie projekty i kontrakty finansowane w ramach Kredytu, zgodnie z procedurą zawartą w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych. W przypadku zastrzeżeń OECD co do zgodności notyfikowanych projektów lub kontraktów z tym Porozumieniem, nie będą one finansowane w ramach niniejszej Umowy bez względu na fakt, że kontrakty zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z Artykułem 3.
4.  Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców każdej ze stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.
Artykuł  3
1.  Poszczególne kontrakty wdrażające projekty finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury, prezentowane przez strony kontraktu powinny zawierać klauzulę "w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu 28.09.2015".
2.  1  Kontrakty, o których mowa w Artykule 1 ustęp 1, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami", i importerów ze Zjednoczonej Republiki Tanzanii do dnia 30 września 2017 r.
3.  Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą Umową, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:
1) Ministerstwo Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zaakceptowaniu każdego kontraktu przez właściwe władze Zjednoczonej Republiki Tanzanii,
2) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii pisemną akceptację kontraktu,
3) kontrakt wejdzie w życie 15 dnia po dniu wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktu do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii,
4) procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni dla każdej z Umawiających się Stron.
4.  Każda z Umawiających się Stron może dodatkowo uzależnić akceptację kontraktów w szczególności od dobrej sytuacji finansowej stron kontraktu, uregulowania podatków i opłat publiczno - prawnych, pozytywnie udokumentowanego realizowania transakcji w handlu międzynarodowym, złożenia oświadczenia o przestrzeganiu postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów OECD, zgodnie z Artykułem 2.
Artykuł  4
1.  Płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów, za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu, zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej w PLN, stosownie do warunków kontraktów.
2.  Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktów będą wyrażone w USD.
3.  Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Zjednoczonej Republiki Tanzanii w ramach niniejszej Umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.
4.  Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach kontraktu, finansowanego na mocy niniejszej Umowy, nie może być niższa niż 60 % (słownie: sześćdziesiąt procent) wartości tego kontraktu. Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących spełnienia tego wymogu Umowy, w tym przedstawienia stosownych dokumentów, np. świadectw pochodzenia.
Artykuł  5

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami kontraktu. Płatność dla polskiego przedsiębiorcy będzie dokonywana jedynie po otrzymaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wyznaczony do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, właściwego upoważnienia do wypłaty z autoryzowanego organu upoważnionego przez Rząd Zjednoczonej Republiki Tanzanii do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy.

Artykuł  6
1.  Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu przez Rząd Zjednoczonej Republiki Tanzanii na rzecz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będzie następowała w 60 równych, półrocznych, kolejnych ratach w USD, płatnych 15 maja i 15 listopada danego roku, po upływie pięcioletniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.
2.  Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności, po upływie pięcioletniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.
Artykuł  7
1.  Kredyt wykorzystany zgodnie z Artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,3 % (słownie: zero przecinek trzy procenta) rocznie. Odsetki będą naliczane od daty, o której mowa w Artykule 5.
2.  Odsetki będą płatne w USD, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 maja i 15 listopada danego roku.
3.  Pierwsza płatność odsetek przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.
4.  Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365 [366]/360).
5.  W przypadku gdyby Rząd Zjednoczonej Republiki Tanzanii nie dokonał płatności wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 3 % (słownie: trzy procent) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1. Odsetki karne będą naliczane za okres od terminu zapadalności do daty rzeczywistej spłaty.
6.  W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.
Artykuł  8

Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów realizowanych w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na warunkach określonych Umową do dnia wykonania kontraktów, stosownie do określonych w nich warunków, jednak nie dłużej niż przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie danego kontraktu.

Artykuł  9

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej Umowy przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym w kraju, poprzez który płatność będzie dokonywana, płatność zostanie dokonana pierwszego dnia roboczego następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej Umowy, za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w danym kraju są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł  10
1.  W celu umożliwienia dokonania realizacji płatności w ramach niniejszej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w USD na imię autoryzowanego organu upoważnionego przez Rząd Zjednoczonej Republiki Tanzanii do obsługi Kredytu, o nazwie "Kredyt w ramach pomocy wiązanej dla Rządu Zjednoczonej Republiki Tanzanii" dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz kolejnych spłat kapitału i odsetek. Autoryzowany organ upoważniony przez Rząd Zjednoczonej Republiki Tanzanii do obsługi Kredytu, otworzy w swoich księgach rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.
2.  Bank Gospodarstwa Krajowego i autoryzowany organ upoważniony przez Rząd Zjednoczonej Republiki Tanzanii do obsługi Kredytu zawrą, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, Porozumienie Bankowe/Wykonawcze niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.
Artykuł  11
1.  Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w ramach niniejszej Umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju i nie będą finansowane w ciężar Kredytu. W przypadku gdy beneficjentami niniejszej Umowy będą tanzańskie podmioty publiczne, zastosowanie w Zjednoczonej Republice Tanzanii będą miały ulgi podatkowe zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym Tanzanii.
2.  Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej Umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju poza Kredytem.
3.  Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek, dokonywane na podstawie niniejszej Umowy, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone przez władze Zjednoczonej Republiki Tanzanii.
Artykuł  12

Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł  13

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone w formie pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich podpisania.

Artykuł  14

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą Umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł  15

Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Dar es Salaam dnia 28.09.2015, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIK

Projekty finansowane w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej:

1. Budowa linii produkcyjnej traktorów i powiązanego sprzętu oraz dostawa traktorów

2. Budowa silosów na terenie kraju

1 Art. 3 ust. 2 zmieniony przez art. 1 umowy międzynarodowej z dnia 12 września 2017 r. (M.P.2018.1082) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 12 września 2017 r.