Monitor Polski

M.P.2018.1082

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 2017 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r.,
podpisane w Dar es Salaam dnia 12 września 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Zjednoczonej Republiki Tanzanii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się pragnieniem kontynuacji konstruktywnej współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczoną Republiką Tanzanii, postanowiły, co następuje:
Artykuł  1

Zgodnie z Artykułem 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r., Umawiające się Strony postanowiły wprowadzić następującą zmianę do tej Umowy:

Artykuł 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: "Kontrakty, o których mowa w Artykule 1 ustęp 1, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami", i importerów ze Zjednoczonej Republiki Tanzanii do dnia 30 września 2017 r.".

Artykuł  2

Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządzono w Dar es Salaam dnia 12.09.2017, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc.