Szczegółowy tryb udzielania kredytów specjalnych dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Monitor Polski

M.P.1956.28.386

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 marca 1956 r.
w sprawie szczegółowego trybu udzielania kredytów specjalnych dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Na podstawie § 14 uchwały nr 74 Prezydium Rządu z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie specjalnej pomocy finansowej dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych (Monitor Polski Nr 17, poz. 243) zarządza się, co następuje:
1.
W celu uzyskania kredytów specjalnych, o których mowa w §§ 1 i 2 uchwały nr 74 Prezydium Rządu z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie specjalnej pomocy finansowej dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych (Monitor Polski Nr 17, poz. 243), zwanej dalej "uchwałą", rolnicza spółdzielnia produkcyjna składa w prezydium powiatowej rady narodowej wniosek do Banku Rolnego o przyznanie specjalnego kredytu. Wniosek powinien być zaopiniowany przez państwowy ośrodek maszynowy (POM).
2.
Do wniosku powinien być dołączony wyciąg z protokołu ogólnego zebrania, na którym podjęta została decyzja w sprawie wystąpienia do Banku Rolnego o przyznanie kredytu specjalnego.
3.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne dotknięte wypadkami losowymi, nieurodzajem o charakterze lokalnym bądź inną poważniejszą, a nie zawinioną przez nie stratą gospodarczą, powodującą szczególnie dotkliwe obniżenie dochodu podzielnego (§ 2 uchwały), przedkładają ponadto protokół stwierdzający rodzaj, przyczyny i rozmiar poniesionych strat, sporządzony z udziałem służby agronomicznej POM.
1.
Prezydium powiatowej rady narodowej rozpatruje wniosek rolniczej spółdzielni produkcyjnej i opiniuje pozytywnie lub odmawia zatwierdzenia, a następnie przesyła go do właściwego oddziału lub pełnomocnika Banku Rolnego.
2.
O przyznaniu kredytu i jego wysokości decyduje oddział lub pełnomocnik Banku Rolnego, z tym że odmowa zatwierdzenia wniosku przez prezydium powiatowej rady narodowej jest dla Banku wiążąca.
3.
Od decyzji oddziału rejonowego lub pełnomocnika Banku Rolnego służy spółdzielni produkcyjnej prawo odwołania do oddziału wojewódzkiego Banku Rolnego, który podejmuje ostateczną decyzję w porozumieniu z prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
Nowozorganizowanym rolniczym spółdzielniom produkcyjnym kredyt specjalny może być udzielony po zarejestrowaniu spółdzielni i po przystąpieniu do gospodarki zespołowej.
Kredyt specjalny dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych nowozorganizowanych może być wypłacany w ratach miesięcznych - na udzielanie członkom spółdzielni i ich rodzinom zaliczek z tytułu wypracowanych dniówek obrachunkowych.
2.
Pozostałość kredytu wypłacana będzie w okresie dokonywania przez spółdzielnie produkcyjne podziału dochodów, osiągniętych w pierwszym roku gospodarki zespołowej, na podstawie wstępnie przygotowanego podziału tych dochodów.
1.
Rolniczym spółdzielniom produkcyjnym przyjmującym większą liczbę nowych członków kredyty specjalne na zapewnienie odpowiedniej wysokości dochodu podzielnego wypłacane będą w zasadzie jednorazowo w okresie dokonywania przez spółdzielnie podziału dochodów.
2.
W przypadkach gdy spółdzielnie, o których mowa w ust. 1, nie posiadają wystarczających rezerw i wpływów na bieżącą wypłatę zaliczek z tytułu wypracowanych dniówek obrachunkowych, wypłata kredytów specjalnych może nastąpić w ciągu roku zaliczkowo.
Rolniczym spółdzielniom produkcyjnym dotkniętym wypadkami losowymi, nieurodzajem o charakterze lokalnym albo inną poważniejszą, a nie zawinioną przez spółdzielnię stratą gospodarczą (§ 2 uchwały) kredyty specjalne na zapewnienie odpowiedniej wysokości dochodu podzielnego wypłacane będą jednorazowo w okresie dokonywania przez spółdzielnie podziału dochodów. W przypadkach gdy wypadek losowy albo inna poważniejsza nie zawiniona strata gospodarcza, powodująca niewątpliwe szczególnie dotkliwe obniżenie dochodu podzielnego, miała miejsce w pierwszej połowie roku, a przez natychmiastowe udzielenie pomocy będzie możliwe przeciwdziałanie ujemnym skutkom gospodarczym wypadku losowego lub straty - kredyt specjalny może być wypłacany zaliczkowo po przedłożeniu przez spółdzielnię produkcyjną protokołu stwierdzającego rodzaj, przyczyny i rozmiar poniesionych strat (§ 1 ust. 3).
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne korzystające z kredytów specjalnych z tytułu wypadków losowych, dotknięte powtórnie klęskami losowymi, przed spłaceniem tych kredytów mogą ubiegać się o ponowne udzielenie kredytów specjalnych, niezależnie od ewentualnie otrzymanych zapomóg z funduszu pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych stosownie do § 9 uchwały. Kredyt specjalny może być udzielony ponownie na podstawie decyzji oddziału wojewódzkiego Banku Rolnego, podjętej w porozumieniu z prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
1.
Kredyty specjalne udzielane będą na okres do lat 4, z możnością zawieszenia spłaty pierwszej raty do jednego roku (§ 3 uchwały).
2.
Okres spłaty udzielonego kredytu, zawieszenie spłaty pierwszej raty oraz wysokość poszczególnych rat ustala Bank Rolny w porozumieniu ze spółdzielnią produkcyjną.
3.
Spłaty kredytów specjalnych spółdzielnie produkcyjne dokonują z własnych środków obrotowych.
1.
Ewidencja kredytów specjalnych prowadzona będzie przez Bank Rolny w grupie długoterminowych kredytów obrotowych.
2.
Kredyty nie spłacone w terminie będą przeksięgowywane na rachunek kredytu przeterminowanego.
1.
Bank Rolny obowiązany jest przed przyznaniem spółdzielni produkcyjnej kredytu zbadać sytuację gospodarczą spółdzielni i potrzebę udzielenia jej kredytu specjalnego.
2.
Bank Rolny powinien czuwać nad terminowym regulowaniem zaciągniętych przez spółdzielnie produkcyjne kredytów specjalnych.
Dyrektor Banku Rolnego ustali tryb czynności bankowych związanych z udzielaniem, ewidencją i spłatą kredytów specjalnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 marca 1956 r.