Specjalna pomoc finansowa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Monitor Polski

M.P.1956.17.243

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1956 r.

UCHWAŁA NR 74
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 4 lutego 1956 r.
w sprawie specjalnej pomocy finansowej dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Celem dalszego umocnienia i rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych Prezydium Rządu postanawia, co następuje:

Specjalny kredyt bankowy.

§  1.
Upoważnia się Bank Rolny do udzielania specjalnego kredytu na zabezpieczenie odpowiedniej wysokości dochodu podzielnego:
1)
nowozorganizowanym rolniczym spółdzielniom produkcyjnym - w pierwszym roku ich gospodarki zespołowej,
2)
rolniczym spółdzielniom produkcyjnym przyjmującym większą ilość nowych członków - w roku ich przyjęcia.
§  2.
Z kredytów specjalnych w Banku Rolnym będą mogły również korzystać spółdzielnie produkcyjne, które dotknięte zostały wypadkami losowymi, nieurodzajem o charakterze lokalnym bądź inną poważniejszą a nie zawinioną przez spółdzielnię stratą gospodarczą powodującą szczególnie dotkliwe obniżenie dochodu podzielnego spółdzielni.
§  3.
Kredyty wymienione w §§ 1 i 2 udzielane będą na okres do lat 4 z możnością zawieszenia spłaty pierwszej raty do jednego roku. Oprocentowanie wymienionych kredytów wynosić będzie 1% rocznie.
§  4.
Z kredytów wymienionych w §§ 1 i 2 korzystać mogą tylko te spółdzielnie produkcyjne, które przestrzegają podstawowych zasad statutu i wywiązują się ze swych zobowiązań wobec Państwa.
§  5.
Kredyt dla nowozorganizowanych spółdzielni produkcyjnych (§ 1 pkt 1) udzielany będzie w zależności od sytuacji gospodarczej spółdzielni w wysokości od 500 do 2.000 zł na każdego z członków spółdzielni.

Kredyt ten wypłacany będzie spółdzielni produkcyjnej w ratach miesięcznych wyłącznie jako uzupełnienie środków własnych na opłacenie członkom spółdzielni i członkom ich rodzin odpowiednio udokumentowanych dniówek obrachunkowych zarówno w formie zaliczek, jak i w formie ostatecznego rozliczenia.

Wysokość wypłat dla każdego z pracujących powinna być proporcjonalna do ilości wypracowanych przez niego dniówek obrachunkowych.

§  6.
Kredyt dla spółdzielni przyjmujących większą ilość nowych członków (§ 1 pkt 2) udzielany będzie w zależności od sytuacji gospodarczej spółdzielni w wysokości od 500 do 2.000 zł na każdego z nowoprzyjętych członków i wypłacany będzie spółdzielni na uzupełnienie jej środków własnych.
§  7.
Kredyt na wypadek szkód losowych, nieurodzaju i innych ważnych a nie zawinionych przez spółdzielnię produkcyjną przyczyn o charakterze lokalnym (§ 2) udzielany będzie w wysokości odpowiedniej do rozmiarów poniesionej szkody, nie przekraczającej jednak sumy wynikającej z przemnożenia kwoty 2.000 zł przez ilość członków spółdzielni.
§  8.
Kredyty wymienione w §§ 1 i 2 udzielane będą przez Bank Rolny na wniosek spółdzielni produkcyjnej zaopiniowany przez państwowy ośrodek maszynowy (POM) i zatwierdzony przez prezydium powiatowej rady narodowej.

Fundusz pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

§  9.
W przypadkach wyjątkowych, gdy spłata specjalnych kredytów przewidzianych w § 1 pkt 1 i 2 oraz w § 2 stanowiłaby szczególnie poważne obniżenie dochodu spółdzielni i mogłaby podważyć jej egzystencję gospodarczą - spółdzielnia produkcyjna może ubiegać się o przyznanie z funduszu pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych odpowiedniej zapomogi na spłatę części lub całości zaciągniętych w Banku Rolnym kredytów.
§  10.
Fundusz pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych tworzy się z dotacji przewidzianych corocznie w budżecie Państwa.
§  11.
Do zarządzania funduszem pomocy Państwa i podejmowania decyzji o przyznaniu zapomóg na spłatę kredytów specjalnych powołuje się:
1)
Centralną Komisję Funduszu Pomocy Państwa dla Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych - z siedzibą w Warszawie,
2)
wojewódzkie komisje funduszu pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
§  12.
Centralna Komisja Funduszu Pomocy Państwa dla Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych składa się z przedstawiciela Rady Spółdzielczości Produkcyjnej jako przewodniczącego oraz stałych przedstawicieli Ministra Finansów i Ministra Rolnictwa.

Centralna Komisja Funduszu Pomocy Państwa stanowi instancję odwoławczą od decyzji wojewódzkich komisji funduszu pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Wojewódzka komisja funduszu pomocy Państwa dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych składa się z członka prezydium wojewódzkiej rady narodowej jako przewodniczącego oraz z przedstawiciela Rady Spółdzielczości Produkcyjnej i dyrektora wojewódzkiego oddziału Banku Rolnego lub jego zastępcy.

§  13.
Wojewódzkie komisje podejmują decyzję o przyznaniu zapomogi bezzwrotnej na spłatę kredytów specjalnych na wniosek spółdzielni produkcyjnej zaopiniowany przez POM i finansującą placówkę Banku Rolnego i zatwierdzony przez prezydium powiatowej rady narodowej.

Uchwały wojewódzkich komisji zapadają jednomyślnie. W razie braku jednomyślności sprawę rozstrzyga Centralna Komisja Funduszu Pomocy Państwa.

§  14.
Rada Spółdzielczości Produkcyjnej w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Rolnictwa ustali szczegółowo prawa i obowiązki komisji funduszu pomocy Państwa oraz tryb przyznawania zapomóg bezzwrotnych.

Szczegółowy tryb udzielania kredytów specjalnych, przewidzianych w §§ 1 i 2, ich ewidencję oraz obowiązki Banku Rolnego wynikające z niniejszej uchwały ustali Minister Finansów w porozumieniu z Radą Spółdzielczości Produkcyjnej i Ministrem Rolnictwa.

§  15.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów i Ministrowi Rolnictwa oraz Radzie Spółdzielczości Produkcyjnej.
§  16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.