Świadczenia zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych. - M.P.1982.9.57 - OpenLEX

Świadczenia zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.

Monitor Polski

M.P.1982.9.57

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 1983 r.

UCHWAŁA Nr 51
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 1982 r.
w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 12, poz. 58) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Świadczenia finansowe i rzeczowe uspołecznionych zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych powinny być przeznaczane na budowę i konserwację urządzeń podstawowych.
1.
Świadczenia rzeczowe uspołecznionych zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych obejmują w szczególności:
1)
obsługę inwestorską,
2)
pomoc techniczną, zwłaszcza w zakresie opracowywania dokumentacji, nadzoru, poradnictwa specjalistycznego i konsultacji,
3)
przekazywanie materiałów budowlanych lub innych składników majątku trwałego, zbędnych w zakładach pracy,
4)
usługi transportowe,
5)
udostępnianie sprzętu i urządzeń budowlanych,
6)
usługi remontowo-budowlane,
7)
przekazywanie sprzętu kulturalno-sportowego.
2.
Świadczenia rzeczowe na rzecz ogrodów działkowych mogą być realizowane nieodpłatnie lub odpłatnie według kosztów własnych ponoszonych przez zakłady pracy.
1.
Niezależnie od wypłat z zakładowego funduszu socjalnego przedsiębiorstwa państwowe mogą przekazywać na Fundusz Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych środki funduszów rozwoju przedsiębiorstw pochodzące z odpisów z zysku, z przeznaczeniem ich na wydatki związane z zakładaniem i wyposażeniem pracowniczych ogrodów działkowych. Na remonty urządzeń pracowniczych ogrodów działkowych przedsiębiorstwa państwowe mogą przekazywać część zysku do podziału.
2.
Uchwały w sprawie wypłat, o których mowa w ust. 1, oraz w sprawie innych źródeł i form pomocy podejmuje rada pracownicza w trybie przewidzianym dla tego rodzaju spraw.
3.
Jednostki i zakłady budżetowe mogą dokonywać wypłat, o których mowa w ust. 1, ze środków przeznaczonych na ten cel w ich planach finansowych.
Wysokość świadczeń ponoszonych przez zakłady pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych, w których działki otrzymują lub już posiadają pracownicy i emeryci wielu zakładów pracy, powinna być określona w umowach patronackich.
Zaleca się centralnym związkom spółdzielczym podjęcie uchwał upoważniających zarządy spółdzielni do udzielania pracowniczym ogrodom działkowym, w których użytkownikami działek są ich pracownicy, pomocy w formach określonych w niniejszej uchwale.
(skreślony).
Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz wojewodowie (prezydenci miast stopnia wojewódzkiego) zapewnią kontrolę wykorzystania środków, o których mowa w § 1, przekazywanych na cele rozwoju i utrzymywania pracowniczych ogrodów działkowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 6 skreślony przez § 1 uchwały nr 46 z dnia 18 kwietnia 1983 r. (M.P.83.17.96) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 maja 1983 r.