Zm.: uchwała w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych. - M.P.1983.17.96 - OpenLEX

Zm.: uchwała w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.

Monitor Polski

M.P.1983.17.96

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 1983 r.

UCHWAŁA Nr 46
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 kwietnia 1983 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 12, poz. 58) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 51 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 57) skreśla się § 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.