Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Łukasza Borowiaka.

Monitor Polski

M.P.2014.1177

Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 grudnia 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Łukasza Borowiaka

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 27 pkt 4 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), w związku z art. 247 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 1 grudnia 2014 r., mandatu posła Łukasza Borowiaka wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu.
Od postanowienia przysługuje Panu Łukaszowi Borowiakowi prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.