Art. 11a. - [Organy gminy] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1372 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2021 r. do: 31 października 2021 r.
Art.  11a.  [Organy gminy]
1. 
Organami gminy są:
1)
rada gminy;
2)
wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. 
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy.
3. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.