Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.713 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 kwietnia 2020 r. do: 12 listopada 2020 r.
Art.  11a.  [Organy gminy]
1.  Organami gminy są:
1) rada gminy;
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2.  Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy.
3.  Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.