Monitor Polski

M.P.2011.95.963

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 13 października 2011 r.
w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012

Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1) maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, których wysokość jest określona w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2) stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, których wysokość jest określona w załączniku nr 2 do obwieszczenia;
3) stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wysokości 236,60 zł;
4) stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni w wysokości:
a) dla trawników - 54,41 zł,
b) dla kwietników - 467,29 zł.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW ZA JEDEN CENTYMETR OBWODU PNIA MIERZONEGO NA WYSOKOŚCI 130 CM

Lp.Wielkość obwodu pnia w cmStawki opłat za 1 cm w zł
1do 25319,40
2od 26 do 50485,03
3od 51 do 100757,13
4od 101 do 2001183,02
5od 201 do 3001774,52
6od 301 do 5002484,32
7od 501 do 7003194,12
8powyżej 7004140,55

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 STAWKI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW*)

Lp.Rodzaje, gatunki i odmiany drzewStawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
1Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew12,80
2Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona34,81
3Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik84,67
4Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew319,40
Objaśnienie:

*) Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku do obwieszczenia stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej, wymienionych w tym załączniku.