Art. 85. - [Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1336 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  85.  [Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów]
1. 
Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.
2. 
Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
1)
posiada kilka pni - za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
2)
nie posiada pnia - za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.
3. 
Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
4. 
Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.
4a. 
(uchylony).
4b. 
Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, różnicując je ze względu na:
1)
rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
2)
obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.
5. 
Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł.
6. 
Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.
7. 
W przypadku gdy minister właściwy do spraw środowiska nie określi zgodnie z ust. 4b wysokości stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa w ust. 5 i 6.
8. 
(uchylony).
9. 
(uchylony).