Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.228.2306

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 października 2004 r.
w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew;
2)
współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia.
Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia są określone w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK 3

STAWKI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW ORAZ WSPÓŁCZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE STAWKI W ZALEŻNOŚCI OD OBWODU PNIA*

Lp.Rodzaje, gatunki

i odmiany drzew

Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego

na wysokości 130 cm**

Współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
przy obwodzie wyrażonym w cm
do 2526-5051-100101-200201-300301-500501-700> 700
1Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew13,841,001,512,373,705,557,7710,0012,96
2Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona37,631,001,512,373,705,557,7710,0012,96
3Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik91,541,001,512,373,705,557,7710,0012,96
4Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew345,301,001,512,373,705,557,7710,0012,96
Objaśnienia:

* Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku do rozporządzenia stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej, wymienionych w tym załączniku.

** Stawki podlegają corocznej waloryzacji zgodnie z art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 906), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
3 Załącznik:

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2005 (M.P.04.44.779) z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (M.P.05.62.861) z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 12 października 2006 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007 (M.P.06.73.733) z dniem 1 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (M.P.07.77.828) z dniem 1 stycznia 2008 r.

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009 (M.P.08.82.725) z dniem 1 stycznia 2009 r.

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 (M.P.09.69.894) z dniem 1 stycznia 2010 r.

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (M.P.10.76.954) z dniem 1 stycznia 2011 r.

- zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (M.P.11.95.963) z dniem 1 stycznia 2012 r.

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M.P.12.747) z dniem 1 stycznia 2013 r.

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P.2013.835) z dniem 1 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P.2014.958) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.