Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Monitor Polski

M.P.2014.905

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 10 października 2014 r.
w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) ogłasza się, że poczynając od dnia 9 października 2014 r.:
1)
stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
2)
obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 6,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).