Monitor Polski

M.P.2016.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) ogłasza się, że:
1) stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
2) obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi:
a) 4% kwoty zaległości w stosunku rocznym,
b) 6% kwoty zaległości w stosunku rocznym, w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, 2183 i 2184);
3) podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12% kwoty zaległości w stosunku rocznym.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).