Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1325 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  56.  [Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych]
§  1.  Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.
§  1a.  (uchylony).
§  1b.  (uchylony).
§  2.  (uchylony).
§  3.  (uchylony).