Art. 56. - [Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2383 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  56.  [Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych]
§  1. 
Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.
§  1a. 
(uchylony).
§  1b. 
(uchylony).
§  2. 
(uchylony).
§  3. 
(uchylony).