Monitor Polski

M.P.2020.312

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 marca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 58/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 310 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Konsul, po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców, najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, sporządza karty do głosowania w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 21 w Warszawie, według wzoru i w sposób określony w uchwale nr 30/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 240).
2.  Na sporządzonej przez konsula karcie do głosowania, w miejscu przeznaczonym na pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej, drukuje się lub umieszcza się odcisk pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.
§  2.  Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, sporządzone przez siebie karty do głosowania.
§  3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały nr 31/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (M.P. poz. 255).
§  4.  W przypadku ponownego głosowania przepisy uchwały stosuje się odpowiednio, z tym że konsul sporządza karty do głosowania najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.