Monitor Polski

M.P.2020.240

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2020 r.

UCHWAŁA Nr 30/2020 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 40 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Karta do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego formatu A-4 lub zbliżonego do formatu A-4, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla nazwisk i imion wszystkich kandydatów.
2.  Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ................ Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
3.  Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej i poprzedzone są kolejnym numerem i kratką przeznaczoną na postawienie znaku "X", oznaczającego głos oddany na danego kandydata.
4.  Na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie drukuje się oznaczenie miejsca na umieszczenie odcisku pieczęci obwodowej komisji wyborczej oraz odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.
5.  Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§  2. 
1.  W przypadku ponownego głosowania karta do głosowania drukowana jest na papierze formatu A-5 lub formatu zbliżonego do formatu A-5.
2.  W przypadku braku możliwości sporządzenia karty do głosowania w formacie A-5 lub formacie zbliżonym do formatu A-5, dopuszczalne jest sporządzenie karty w formacie A-4 lub w formacie zbliżonym do formatu A-4.
3.  Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: "Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponowne głosowanie w dniu .................... Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
4.  Przepisy § 1 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
5.  Wzór karty do głosowania w ponownym głosowaniu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR