Skład, właściwość i tryb postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych. - M.P.1968.44.311 - OpenLEX

Skład, właściwość i tryb postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych.

Monitor Polski

M.P.1968.44.311

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 19 października 1968 r.
w sprawie składu, właściwości i trybu postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Komisja Odwoławcza do Spraw Emerytalnych, zwana dalej "Komisją", składa się z przewodniczącego i dwóch jego zastępców oraz z dwunastu członków. W razie potrzeby w skład Komisji może wchodzić więcej zastępców przewodniczącego Komisji.
2.
Przewodniczącego Komisji i jego zastępców powołuje i odwołuje Minister Komunikacji, członków zaś powołuje i odwołuje Prezydium Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych PRL.
3.
Siedzibą Komisji jest m. st. Warszawa.
4.
Przez użyte dalej określenie "członek Komisji" rozumie się przewodniczącego Komisji, jego zastępców i członków.
§  2.
Przewodniczącym Komisji i jego zastępcami mogą być pracownicy Ministerstwa Komunikacji, którzy posiadają praktykę w dziedzinie zaopatrzenia emerytalnego i znajomość przepisów emerytalnych.
§  3.
Członkowie Komisji nie mogą wykonywać swych czynności w czasie:
1)
zawieszenia w czynnościach służbowych,
2)
toczącego się przeciwko nim postępowania karno-sądowego lub dyscyplinarnego.
§  4.
Do właściwości Komisji należy rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 10) oraz w art. 3 i art. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 3, poz. 8).
§  5.
Odwołanie do Komisji składa się bezpośrednio lub przez pocztę w zakładzie pracy zainteresowanego, dyrekcji okręgowej kolei państwowych, zwanej dalej "dyrekcją", lub w innej kolejowej jednostce organizacyjnej albo w Ministerstwie Komunikacji lub w innej instytucji, do której w myśl obowiązujących przepisów przysługuje prawo składania zażalenia lub skargi.
§  6.
Za dzień wniesienia odwołania uważa się dzień złożenia go w jednej z jednostek określonych w § 5, a jeżeli zostało ono przesłane przez pocztę - dzień nadania go na poczcie.
§  7.
Odwołanie powinno zawierać imię, nazwisko i adres osoby zainteresowanej, wymienienie kolejowej jednostki organizacyjnej, która wydała zaskarżoną decyzję, określenie żądania i podpis wnoszącego odwołanie.
§  8.
1.
Do wniesienia odwołania uprawniony jest każdy zainteresowany, który ma pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2.
Osoba niepełnoletnia może wnieść sama odwołanie, jeżeli dotyczy ono świadczenia z tytułu własnej pracy.
3.
Za osobę nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych wnosi odwołanie jej przedstawiciel ustawowy.
§  9.
Zainteresowany, jego przedstawiciel ustawowy i pełnomocnik mają prawo dowiadywać się o biegu sprawy, przeglądać jawne akta rentowe w obecności pracownika załatwiającego sprawę oraz sporządzać odpisy z tych akt.
§  10.
1.
Zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy może upoważnić pełnomocnika do wniesienia odwołania lub też do dalszego brania udziału w postępowaniu w zakresie przysługującym zainteresowanemu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Własnoręczność podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa powinna być potwierdzona przez kolejową jednostkę organizacyjną lub inny organ uprawniony do takiego potwierdzenia.
2.
Pełnomocnictwo powinno być dołączone do akt w oryginale. Adwokaci mogą dołączyć pełnomocnictwo w odpisie uwierzytelnionym przez siebie.
3.
Pełnomocnictwo na piśmie nie jest wymagane, jeżeli pełnomocnikami są: małżonek, pełnoletnie dzieci, rodzice, rodzeństwo lub opiekun. Osoby te powinny zamieścić w swym odwołaniu lub w osobnym piśmie oświadczenie o otrzymaniu pełnomocnictwa.
§  11.
Zainteresowany, jego przedstawiciel ustawowy i pełnomocnik może brać udział w posiedzeniach Komisji.
§  12.
1.
Akta rentowe przekazuje Komisji dyrekcja wraz z odwołaniem.
2.
Akta, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dowody, na których podstawie została podjęta zaskarżona decyzja, oraz dowody, które zainteresowany przedstawił po powzięciu zaskarżonej decyzji. W miarę potrzeby przewodniczący Komisji lub jego zastępca może zarządzić uzupełnienie akt innymi niezbędnymi dowodami.
§  13.
1.
Przewodniczący Komisji:
1)
wyznacza termin i miejsce posiedzenia,
2)
wyznacza przewodniczącego zespołu orzekającego,
3)
powołuje protokolanta na posiedzenie spośród pracowników Ministerstwa Komunikacji,
4)
zawiadamia o terminie i miejscu posiedzenia Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych PRL w celu wyznaczenia na posiedzenie członków zespołu orzekającego,
5)
zawiadamia o terminie i miejscu posiedzenia zainteresowanego lub jego pełnomocnika bądź przedstawiciela ustawowego, świadków i biegłych, jeżeli obecność ich na posiedzeniu jest niezbędna. Zawiadomienie w tym przypadku doręcza się co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.
2.
Do zwrotu kosztów przejazdu, utraconego zarobku, strawnego i kosztów noclegu osobom, których stawiennictwo na rozprawę uznano za obowiązkowe, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 92 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6), zwanej dalej "ustawą o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym".
§  14.
Komisja rozpoznaje odwołania w zespołach orzekających.
§  15.
1.
Zespół orzekający składa się z przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy oraz z dwóch członków.
2.
Zastępca przewodniczącego Komisji biorący udział w posiedzeniu zespołu orzekającego ma prawa i obowiązki, które przysługują przewodniczącemu Komisji.
§  16.
1.
Wyłączeniu od udziału w rozstrzyganiu odwołania podlega członek zespołu, który sam jest zainteresowany albo jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym zainteresowanego, albo jest z zainteresowanym związany stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostaje w zależności służbowej od zainteresowanego.
2.
Na wniosek zainteresowanego przewodniczący zespołu orzekającego może wyłączyć od udziału w rozstrzyganiu odwołania członka zespołu, jeżeli jego osobisty stosunek do sprawy wywołuje uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności.
§  17.
1.
Posiedzenie zespołu orzekającego otwiera, kieruje obradami i zamyka przewodniczący zespołu. Na posiedzeniu osoby wezwane udzielają wyjaśnień i składają wnioski.
2.
Przewodniczący czuwa nad właściwym przebiegiem posiedzenia.
§  18.
Posiedzenia zespołu orzekającego są jawne.
§  19.
Na posiedzeniu przewodniczący przedstawia stan sprawy, a w szczególności podaje sposób rozstrzygnięcia sprawy przez dyrekcję oraz istotną treść pism odwoławczych.
§  20.
1.
Z przebiegu każdej rozprawy sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko każdego z członków zespołu oraz protokolanta,
2)
imię i nazwisko zainteresowanego,
3)
żądania, wyjaśnienia, wnioski i zeznania osób wezwanych na rozprawę.
2.
Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu orzekającego oraz protokolant.
§  21.
Zespół orzekający rozstrzyga odwołanie na podstawie przepisów prawa po rozważeniu materiału znajdującego się w aktach sprawy i zebranego na rozprawie.
§  22.
1.
Po zamknięciu posiedzenia zespół orzekający rozstrzyga sprawę przez wydanie orzeczenia na naradzie niejawnej, w której uczestniczą tylko członkowie zespołu i protokolant.
2.
Orzeczenie zapada większością głosów członków zespołu orzekającego po naradzie niejawnej. W braku większości głosów przeważa głos przewodniczącego zespołu.
3.
Protokolant nie bierze udziału w głosowaniu.
4.
Po zakończeniu głosowania sporządza się orzeczenie na piśmie, które podpisują członkowie zespołu orzekającego.
5.
Z części posiedzenia obejmującej naradę niejawną dla wydania orzeczenia protokołu nie sporządza się.
6.
Przegłosowany członek zespołu orzekającego może zgłosić na piśmie swoje odrębne zdanie wraz z uzasadnieniem w ciągu 3 dni od dnia następnego po dniu wydania orzeczenia i doręczyć przewodniczącemu Komisji, który dołącza je do akt sprawy.
§  23.
Członkowie zespołu orzekającego przy wydawaniu orzeczeń są niezawiśli i podlegają tylko obowiązującym przepisom.
§  24.
Orzeczenie Komisji powinno zawierać:
1)
oznaczenie Komisji oraz składu osobowego zespołu orzekającego,
2)
datę posiedzenia,
3)
imię i nazwisko zainteresowanego,
4)
treść orzeczenia oraz jego uzasadnienie obejmujące przedstawienie stanu faktycznego sprawy, wskazanie dowodów przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia oraz określenie podstawy prawnej orzeczenia,
5)
podpisy członków zespołu orzekającego.
§  25.
Komisja wydaje orzeczenie o pozostawieniu odwołania bez rozpoznania, jeżeli:
1)
sprawa nie należy do właściwości rzeczowej Komisji (§ 4),
2)
nastąpiło uchybienie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania,
3)
sprawa została już poprzednio rozstrzygnięta w tym samym zakresie przez Komisję lub została rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem sądowym,
4)
odwołujący się nie jest uprawniony do wniesienia odwołania.
§  26.
Orzeczenie o pozostawieniu odwołania bez rozpoznania w całości lub w części powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§  27.
Komisja ma prawo zmienić decyzję dyrekcji tak na korzyść, jak i na niekorzyść zainteresowanego, również w tej części, od której zainteresowany nie wniósł odwołania.
§  28.
Komisja wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania, jeżeli odwołujący się zmarł, a osoby, o których mowa w art. 79 ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym, nie podjęły postępowania w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci odwołującego się.
§  29.
1.
Komisja wydaje postanowienie, jeżeli:
1)
zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego,
2)
w zapadłym orzeczeniu zachodzi konieczność sprostowania niedokładności, omyłek pisarskich i rachunkowych lub innych omyłek oczywistych.
2.
Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy §§ 22-24.
§  30.
1.
Wypis orzeczenia lub postanowienia doręcza się zainteresowanemu lub innej osobie uprawnionej do podejmowania dla niego pism za pośrednictwem dyrekcji.
2.
Wypis orzeczenia lub postanowienia podpisuje przewodniczący zespołu orzekającego.
§  31.
Orzeczenie Komisji wydane zgodnie z niniejszym zarządzeniem jest ostateczne w toku postępowania administracyjnego i podlega zaskarżeniu tylko do sądu ubezpieczeń społecznych.
§  32.
1.
W razie uchybienia terminu należy termin przywrócić na prośbę zainteresowanego wniesioną w ciągu miesiąca od dnia ustania przyczyny uchybienia, jeżeli zainteresowany uprawdopodobni przeszkodę wniesienia odwołania w terminie. O przywróceniu terminu postanawia przewodniczący Komisji lub jego zastępca. Od tego postanowienia służy prawo zażalenia do Komisji.
2.
Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy złożyć odwołanie.
§  33.
1.
W sprawie zakończonej ostatecznym orzeczeniem Komisji postępowanie wznawia Komisja, jeżeli:
1)
w zespole orzekającym brał udział członek Komisji, który podlegał wyłączeniu stosownie do § 16,
2)
dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.
2.
Jeżeli po uprawomocnieniu się orzeczenia Komisji w sprawie świadczeń zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawnione okoliczności istniejące przed ustaleniem prawa do świadczeń, które mają wpływ na przyznanie świadczeń lub ich wysokość, wznowienia postępowania dokonuje dyrekcja, która w wyniku wznowionego postępowania wydaje nową decyzję.
§  34.
1.
Wznowienie postępowania następuje na wniosek zainteresowanego, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika albo osoby, o której mowa w art. 79 ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym.
2.
Wznowienie postępowania może nastąpić również z urzędu na wniosek przewodniczącego Komisji, jego zastępcy lub dyrekcji.
§  35.
Wniosek o wznowienie postępowania składa się w trybie przewidzianym do składania odwołań (§ 5).
§  36.
Wznowienie postępowania może nastąpić w każdym czasie.
§  37.
We wznowionym postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia odwołania.
§  38.
1.
Za udział w posiedzeniu zespołu orzekającego odbytym w godzinach pozasłużbowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
przewodniczącemu - 57 zł,
2)
członkom i protokolantowi - po 38 zł.
2.
Jeżeli w ciągu doby odbywa się więcej niż jedno posiedzenie tego samego zespołu orzekającego, przewodniczący, członkowie i protokolant otrzymują wynagrodzenie za jedno posiedzenie.
§  39.
Koszty związane z działalnością Komisji pokrywa się ze środków finansowych przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
§  40.
Sprawy nie rozstrzygnięte do dnia wejścia w życie zarządzenia rozpatruje się według przepisów niniejszego zarządzenia.
§  41.
Traci moc zarządzenie Ministra Kolei z dnia 30 kwietnia 1956 r. w sprawie powołania, składu, właściwości i trybu postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych (Monitor Polski Nr 43, poz. 526).
§  42.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.