Powołanie, skład, właściwość i tryb postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych. - M.P.1956.43.526 - OpenLEX

Powołanie, skład, właściwość i tryb postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych.

Monitor Polski

M.P.1956.43.526

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 30 kwietnia 1956 r.
w sprawie powołania, składu, właściwości i trybu postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych.

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych (Dz. U. Nr 14, poz. 81) w porozumieniu z Przewodniczącym Centralnej Rady Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
Powołuje się Komisję Odwoławczą do Spraw Emerytalnych przy Ministerstwie Kolei, zwaną w dalszym ciągu "Komisją".
§  2.
Przez użyte w zarządzeniu określenie:
1)
"członek Komisji" należy rozumieć przewodniczącego Komisji i jego zastępców oraz członków i ich zastępców,
2)
"dyrekcja" - dyrekcję okręgową kolei państwowych,
3)
"dekret" - dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 30, poz. 116 i Nr 54, poz. 268),
4)
"rozporządzenie" - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych (Dz. U. Nr 14, poz. 81).

Skład Komisji.

§  3.
1.
Komisja składa się z przewodniczącego i dwóch jego zastępców oraz z sześciu członków i ich zastępców.
2.
Przewodniczącego Komisji i jego zastępców powołuje i odwołuje Minister Kolei, członków zaś i ich zastępców powołuje i odwołuje Prezydium Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy.
§  4.
Przewodniczącym Komisji i jego zastępcami mogą być pracownicy Ministerstwa Kolei, którzy posiadają praktykę w pracy w dziedzinie zaopatrzeń emerytalnych i znajomość przepisów emerytalnych.
§  5.
Przewodniczący Komisji i jego zastępcy nie mogą wykonywać swych czynności w czasie:
1)
zawieszenia w służbie,
2)
toczącego się przeciwko nim postępowania karno-sądowego lub dyscyplinarnego.

Właściwość rzeczowa.

§  6.
Do właściwości Komisji należy rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrekcji, wydanych na podstawie przepisów dekretu lub rozporządzenia.

Odwołania.

§  7.
Odwołanie do Komisji składa się bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty - w dyrekcji lub w Ministerstwie Kolei.
§  8.
1.
Termin do wniesienia odwołania wynosi 30 dni, licząc od dnia następnego po doręczeniu stronie decyzji.
2.
Za dzień wniesienia odwołania uważa się dzień złożenia go w dyrekcji lub w Ministerstwie Kolei albo dzień nadania na pocztę.
§  9.
Odwołanie powinno zawierać nazwisko, imię i adres osoby zainteresowanej, wymienienie dyrekcji, która wydała zaskarżoną decyzję, określenie żądania i podpis wnoszącego odwołanie.

Uczestnictwo osób zainteresowanych i ich pełnomocników w postępowaniu.

§  10.
1.
Do wnoszenia odwołania uprawniona jest każda osoba zainteresowana, która osiągnęła pełnoletność w rozumieniu prawa cywilnego.
2.
Osoba niepełnoletnia może sama wnieść odwołanie, jeżeli dotyczy ono świadczenia z tytułu jej własnej pracy.
3.
Za osoby niepełnoletnie, które nie mają prawa wnoszenia odwołań we własnym imieniu, wnoszą odwołania ich opiekunowie ustawowi lub ustanowieni przez władzę opiekuńczą.
§  11.
Osoba zainteresowana lub jej opiekun ma prawo dowiadywać się o biegu sprawy, przeglądać jawne jej akta w obecności pracownika załatwiającego sprawę i sporządzać z nich odpisy.
§  12.
1.
Osoba zainteresowana lub jej opiekun może upoważnić pełnomocnika do wniesienia odwołania lub też do dalszego brania udziału w postępowaniu w zakresie przysługującym osobie zainteresowanej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Własnoręczność podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa powinna być potwierdzona przez którąkolwiek jednostkę organizacyjną kolejową lub inny organ uprawniony do takiego potwierdzania.
2.
Pełnomocnictwo powinno być dołączone do akt w oryginale. Adwokaci mogą dołączyć pełnomocnictwo w odpisie uwierzytelnionym przez siebie.
3.
Pełnomocnictwo na piśmie nie jest wymagane, jeżeli pełnomocnikami są: małżonek, pełnoletnie dzieci, rodzice i rodzeństwo. Pełnomocnicy ci, w razie braku pełnomocnictwa na piśmie, powinni zamieścić bądź w swym odwołaniu, bądź w osobnym piśmie oświadczenie o otrzymaniu pełnomocnictwa.
4.
Małżonek osoby zainteresowanej, dzieci, rodzice i rodzeństwo, którzy nie przedłożyli pełnomocnictwa na piśmie lub oświadczenia o otrzymaniu pełnomocnictwa, oraz inne osoby, które nie przedłożyły pełnomocnictwa na piśmie, mają prawo tylko dowiadywać się o biegu sprawy.
§  13.
Osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik może brać udział w posiedzeniach Komisji.
§  14.
1.
W razie śmierci osoby zainteresowanej w toku postępowania uprawnienia jej w postępowaniu przechodzą na pozostałego przy życiu małżonka, a w razie braku małżonka - kolejno na dzieci, wnuków, rodziców, dziadków i rodzeństwo.
2.
Przejście uprawnień następuje pod warunkiem, że zmarły pozostawał na utrzymaniu tych osób bądź też osoby te były na utrzymaniu zmarłego.

Przygotowanie posiedzenia.

§  15.
1.
Przewodniczący Komisji otrzymuje akta sprawy z Centralnego Zarządu Urządzeń Socjalnych. W aktach tych powinny znajdować się dokumenty, na których dyrekcja opierała się przy wydawaniu swojej decyzji, oraz dokumenty, które osoba zainteresowana przedłożyła po wydaniu tej decyzji. W miarę potrzeby wynikającej z przedstawionych akt przewodniczący może zarządzić wezwanie na posiedzenie Komisji biegłych i świadków na wniosek stron albo z własnej inicjatywy.
2.
Zastępca przewodniczącego Komisji, wyznaczony na przewodniczącego kompletu orzekającego, otrzymuje akta sprawy od przewodniczącego Komisji.
§  16.
Przewodniczący Komisji:
1)
wyznacza dzień, godzinę i miejsce posiedzenia,
2)
wyznacza przewodniczącego kompletu orzekającego,
3)
powołuje protokolanta na posiedzenie spośród pracowników Centralnego Zarządu Urządzeń Socjalnych,
4)
zawiadamia o terminie i miejscu posiedzenia osobę zainteresowaną lub jej pełnomocnika oraz Zarząd Główny Związku Zawodowego Kolejarzy w celu wyznaczenia na posiedzenie członków kompletu orzekającego i zarządza wezwanie biegłych i świadków.

Komplet orzekający.

§  17.
Komisja załatwia odwołania w kompletach orzekających.
§  18.
1.
Komplet orzekający składa się z przewodniczącego, którym jest przewodniczący Komisji lub jego zastępca, oraz z dwóch członków lub ich zastępców.
2.
Zastępcy biorący udział w komplecie orzekającym mają te same prawa i obowiązki, które przysługują osobom przez nich zastępowanym.
§  19.
1.
Członek Komisji nie może brać udziału w komplecie orzekającym w sprawie:
1)
w której sam jest osobą zainteresowaną,
2)
jego małżonka, dzieci i rodzeństwa oraz innych krewnych i powinowatych do drugiego stopnia włącznie,
3)
jego rodziców przybranych, dzieci przysposobionych oraz osób będących pod jego opieką,
4)
w której był lub jest pełnomocnikiem odwołującego się,
5)
w której brał udział w wydawaniu zaskarżonej decyzji dyrekcji,
6)
jego przełożonego lub pracownika służbowo mu podległego.
2.
Wyłączenia członka Komisji może dokonać Komisja również w innych uzasadnionych przypadkach nie wymienionych w ust. 1 na wniosek przewodniczącego lub strony zainteresowanej.

Przebieg posiedzenia.

§  20.
Posiedzenia kompletów orzekających odbywają się w godzinach pozasłużbowych.
§  21.
1.
Posiedzenie kompletu orzekającego otwiera, kieruje jego obradami i zamyka przewodniczący.
2.
Przewodniczący obowiązany jest czuwać nad przestrzeganiem porządku i należytej powagi posiedzenia.
§  22.
Posiedzenia są jawne.
§  23.
Referentem sprawy na posiedzeniu jest przewodniczący.
§  24.
1.
Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który powinien obejmować: nazwiska i imiona członków Komisji biorących udział w komplecie orzekającym i protokolanta oraz nazwiska i imiona innych osób, biorących czynny udział w posiedzeniu, żądania i wnioski uczestników postępowania, zarządzenia przewodniczącego oraz postanowienia i uchwały kompletu orzekającego.
2.
Protokół posiedzenia podpisują wszyscy członkowie kompletu orzekającego i protokolant.
§  25.
O tym, czy dana okoliczność ma być przyjęta za udowodnioną, decyduje komplet orzekający na podstawie swobodnej oceny wyników postępowania.
§  26.
1.
Po zreferowaniu sprawy i zakończeniu postępowania dowodowego komplet orzekający wydaje orzeczenie po podjęciu uchwały na naradzie niejawnej, w której uczestniczą tylko członkowie kompletu orzekającego i protokolant.
2.
Uchwała zapada większością głosów w głosowaniu jawnym.
3.
Przewodniczący głosuje pierwszy.
4.
Protokolant nie ma prawa głosu.
5.
Z części posiedzenia dotyczącej przebiegu głosowania protokołu nie sporządza się.
6.
Przegłosowany członek kompletu orzekającego może zgłosić na piśmie swoje odrębne zdanie wraz z uzasadnieniem w ciągu 3 dni, licząc od dnia następnego po wydaniu orzeczenia, i doręczyć przewodniczącemu Komisji, który dołącza je do akt.
§  27.
Członkowie kompletu orzekającego przy wydawaniu orzeczeń są niezawiśli i podlegają tylko obowiązującym przepisom.

Przywrócenie terminu.

§  28.
1.
Jeżeli osoba zainteresowana udowodni, że uchybienie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło bez jej winy z powodu przeszkód nie do przezwyciężenia, może ona w terminie czternastodniowym od ustania przeszkody prosić Komisję o przywrócenie terminu.
2.
Wraz z prośbą o przywrócenie terminu należy dokonać tej czynności, która miała być dokonana w terminie uchybionym.

Orzeczenia.

§  29.
Komisja wydaje orzeczenie o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia, jeżeli:
1)
sprawa nie należy do właściwości rzeczowej Komisji, określonej w § 7,
2)
nastąpiło uchybienie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania,
3)
sprawa w tym samym zakresie została rozstrzygnięta przez Komisję już poprzednio,
4)
odwołujący się nie ma prawa do wnoszenia odwołania.
§  30.
Orzeczenie o pozostawieniu bez rozpatrzenia odwołania w całości lub w części powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§  31.
Orzeczenie wydane po rozpatrzeniu odwołania powinno:
1)
określać, czy i w jakim rozmiarze żądanie odwołującego się zostało uwzględnione, oraz
2)
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§  32.
Komisja ma prawo zmienić decyzję dyrekcji tak na korzyść, jak i na niekorzyść osoby zainteresowanej również w tej części, od której osoba zainteresowana nie odwołała się.
§  33.
1.
O orzeczeniu Komisji zawiadamia osobę zainteresowaną lub jedną z osób wymienionych w § 14 przewodniczący Komisji, przesyłając jej wypis orzeczenia.
2.
Wypis orzeczenia podpisuje za Komisję przewodniczący Komisji lub jego zastępca.
§  34.
Orzeczenia Komisji Odwoławczej wydane zgodnie z niniejszym zarządzeniem są ostateczne i mogą ulec zmianie tylko w przypadkach wznowienia postępowania (rozdział XI).

Wznowienie postępowania.

§  35.
Wznowienie postępowania następuje w przypadku, jeżeli:
1)
w komplecie orzekającym brał udział członek Komisji, który podlegał wyłączeniu z mocy przepisu § 19 ust. 1,
2)
orzeczenie Komisji zostało oparte na dokumencie podrobionym lub sfałszowanym albo na fałszywym świadectwie,
3)
orzeczenie Komisji zostało uzyskane przez czyn karalny stwierdzony w postępowaniu karnym,
4)
wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne, które istniały już w czasie wydawania orzeczenia, lub nowe środki dowodowe, o ile okoliczności te i środki w toku postępowania nie były znane ani Komisji, ani osobie zainteresowanej.
§  36.
1.
Wznowienie postępowania następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna albo pełnomocnika lub też osoby wymienionej w § 14.
2.
Wznowienie postępowania może nastąpić również z urzędu na wniosek przewodniczącego Komisji lub Ministerstwa Kolei albo dyrekcji, albo Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy.
§  37.
Wniosek o wznowienie postępowania składa się w trybie przewidzianym do składania odwołań (§ 7).
§  38.
Wznowienie postępowania może nastąpić w każdym czasie.
§  39.
We wznowionym postępowaniu Komisja postępuje w ten sam sposób, jak w postępowaniu wszczętym wskutek wniesienia odwołania.

Wynagrodzenie.

§  40.
1.
Za udział w posiedzeniu kompletu orzekającego członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w następującej wysokości:
1)
przewodniczący kompletu orzekającego 57 zł,
2)
członkowie po 38 zł.
2.
Protokolant za czynności swoje wykonywane podczas posiedzenia kompletu orzekającego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 38 zł.
3.
Jeżeli w ciągu doby odbywa się więcej niż jedno posiedzenie tego samego kompletu orzekającego, przewodniczący, członkowie i protokolant otrzymują wynagrodzenie za jedno posiedzenie.
4.
Świadkowie i biegli wezwani na rozprawę otrzymują zwrot kosztów stawiennictwa zgodnie z przepisami o postępowaniu sądowym.

Koszty postępowania.

§  41.
Koszty związane z działalnością Komisji ponosi Ministerstwo Kolei.

Przepis końcowy.

§  42.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.