Monitor Polski

M.P.1956.56.608

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1956 r.

UCHWAŁA NR 415
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 1956 r.
w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia pracowników obsługi zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i kolumnach transportu sanitarnego.

Na podstawie art. 44 i 37 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1. Na pracowników obsługi zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w zakładach społecznych służby zdrowia i kolumnach transportu sanitarnego rozciąga się moc obowiązującą uchwały nr 266 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. zmieniającej uchwałę z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ryczałtowego wynagradzania pracowników państwowych (Monitor Polski Nr 48, poz. 555).
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1956 r.