Monitor Polski

M.P.1956.48.555

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1956 r.

UCHWAŁA NR 266
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1956 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ryczałtowego wynagradzania pracowników państwowych.

Na podstawie art. 44 i art. 37 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1. Tabelę wynagrodzeń ryczałtowych dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, stanowiącą załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ryczałtowego wynagradzania pracowników państwowych (Monitor Polski Nr A-13, poz. 152 z późniejszymi zmianami) uzupełnia się następującym tekstem:

"Pracownicy zatrudnieni w:

1) ministerstwach i urzędach centralnych,

2) prezydiach rad narodowych wojewódzkich (w m.st. Warszawie i m. Łodzi), powiatowych, miejskich, dzielnicowych oraz osiedli,

3) terenowych urzędach podległych ministrom (kierownikom urzędów centralnych), nie wchodzących w skład terenowych organów jednolitej władzy państwowej,

4) instytutach naukowych i naukowo-badawczych oraz placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk otrzymują:

1) goniec - 500 zł miesięcznie

2) sprzątaczka - 500-550 zł "

3) robotnik przy pracy lekkiej - 500-600 zł "

4) praczka, szwaczka - 550-600 zł "

5) pomoc rzemieślnika, ogrodnik - 550-650 zł "

6) robotnik przy pracy ciężkiej - 600-700 zł "

7) ogrodnik wykwalifikowany, rzemieślnik gospodarczy - 600-750 zł "

8) palacz centralnego ogrzewania systemu grawitacyjnego - 600-800 zł "

9) palacz centralnego ogrzewania systemu pompowego lub pompowo-grawitacyjnego - 700-950 zł "

§  2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów i ministrom.
§  3. Traci moc przepis § 1 ust. 1 uchwały nr 197 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. zmieniającej uchwałę z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ryczałtowego wynagradzania pracowników państwowych (Monitor Polski Nr 33, poz. 411).
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1956 r.