Rumunia-Polska. Umowa o działalności Instytutu Polskiego w Bukareszcie i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Warszawa.2009.03.05.

Monitor Polski

M.P.2010.36.513

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2010 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o działalności Instytutu Polskiego w Bukareszcie i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie,
podpisana w Warszawie dnia 5 marca 2009 r.

Umowa

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii

o działalności

Instytutu Polskiego w Bukareszcie

i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Rumunii, dalej zwane "Stronami",

pragnąc pogłębiać przyjacielskie stosunki między obu Państwami i przyczyniać się do szerszej współpracy w dziedzinie kultury i oświaty, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu,

dążąc do realizacji postanowień Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, podpisanego w Helsinkach dnia 1 sierpnia 1975 roku oraz Karty Nowej Europy, przyjętej w Paryżu dnia 21 listopada 1990 roku,

działając stosownie do postanowień Układu o Przyjaznych Stosunkach i Współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią, sporządzonego w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 roku oraz Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 roku,

postanowiły co następuje:

1.
Umowa niniejsza reguluje zasady działalności Instytutu Polskiego w Bukareszcie i Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, a także działalność nowych instytutów lub ich filii, które mogą zostać utworzone zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu.
2.
Każda ze Stron, po uzyskaniu zgody drugiej Strony, może otwierać nowe Instytuty lub ich filie na terytorium państwa drugiej Strony. Strony będą się wzajemnie informowały o zamiarze utworzenia nowych Instytutów lub ich filii w drodze wymiany not.

Instytuty będą realizować swoją działalność zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym państwa każdej ze Stron oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

1.
Instytut Polski w Bukareszcie podlega Ministrowi Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Rumuński Instytut Kultury w Warszawie podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rumunii oraz Rumuńskiemu Instytutowi Kultury.
3.
Strony poinformują się drogą dyplomatyczną o ewentualnych zmianach w podległości obu Instytutów.
1.
Celem działalności Instytutów jest promocja języka i kultury polskiej - w przypadku Instytutu Polskiego w Bukareszcie i odpowiednio języka i kultury rumuńskiej - w przypadku Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie, a także promocja edukacji, nauki i wiedzy o państwie wysyłającym.
2.
Cel ten jest osiągany przez następujące działania, realizowane zgodnie z prawem wewnętrznym obowiązującym w państwie przyjmującym oraz postanowieniami prawa międzynarodowego:
a)
organizowanie kursów nauki języka polskiego i odpowiednio języka rumuńskiego;
b)
popularyzowanie wiedzy na temat kultury, nauki, oświaty oraz historycznych i współczesnych dokonań Stron;
c)
organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, w szczególności wystawach, pokazach filmowych, występach artystów, koncertach, przedstawieniach teatralnych i festiwalach, warsztatach twórczych itp., jak również seminariach, konferencjach, i innych projektach kompleksowych;
d)
zakładanie i prowadzenie bibliotek i mediatek z czytelniami oraz wypożyczalniami książek, czasopism i innych pozycji drukowanych oraz wszelkich innych materiałów o charakterze kulturalnym, naukowym, oświatowym i informacyjnym, na wszelkiego rodzaju nośnikach;
e)
publikowanie i rozpowszechnianie materiałów o tematyce kulturalnej, naukowej, oświatowej i sportowej;
f)
tworzenie rad, klubów i komitetów dotyczących poszczególnych sfer działalności Instytutów z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i środków przekazu, a także środowisk twórczych, naukowych i sportowych;
g)
organizowanie i udział w innych podobnych przedsięwzięciach zgodnych z celami działalności Instytutów.
3.
Instytuty mogą organizować, poza swoimi siedzibami, przedsięwzięcia zgodne z celami niniejszej Umowy oraz uczestniczyć w takich przedsięwzięciach.
1.
Każda ze Stron uznaje w odniesieniu do Instytutu drugiej Strony zdolność do podejmowania czynności prawnych, które umożliwiają realizację zadań statutowych wyszczególnionych w artykule 4 niniejszej Umowy, tak więc Instytuty będą mogły:
a)
otwierać rachunki bankowe;
b)
zawierać umowy z instytucjami publicznymi i z wszelkimi osobami fizycznymi lub prawnymi, publicznymi bądź prywatnymi, krajowymi lub zagranicznymi, w państwie przyjmującym;
c)
zaciągać inne zobowiązania konieczne dla realizowania ich zadań określonych w niniejszej Umowie.
2.
Dyrektor lub upoważniony Zastępca Dyrektora może otwierać rachunki bankowe, zawierać umowy i zaciągać inne zobowiązania w imieniu Instytutu.
3.
Dyrektor i jego Zastępca, działając jako przedstawiciele Instytutu, w zakresie działalności, o której mowa w ustępie 1 litera b i c, nie korzystają z immunitetu od jurysdykcji cywilnej oraz administracyjnej w państwie Strony przyjmującej.
1.
Strony ułatwiają tworzenie, w granicach przewidzianych w prawie wewnętrznym obowiązującym w państwie Strony przyjmującej oraz na zasadzie wzajemności, niezbędnych warunków dla właściwego funkcjonowania Instytutów i realizacji ich celów.
2.
W miarę możliwości każda ze Stron będzie wspierać Instytut drugiej Strony wobec lokalnych władz, w celu otrzymania zezwoleń niezbędnych dla jego właściwego funkcjonowania.
3.
Każda ze Stron zapewni swojemu Instytutowi pomieszczenia spełniające wymogi co do lokalizacji, powierzchni oraz celów i rodzajów prowadzonej działalności, na rynku nieruchomości w państwie Strony przyjmującej.
4.
Każda ze Stron pokrywa wszelkie administracyjne koszty związane z funkcjonowaniem swojego Instytutu.

Strony zapewniają swobodny dostęp publiczności do przedsięwzięć organizowanych przez Instytuty, w ich siedzibach bądź poza nimi. Instytuty mogą stosować wszelkie właściwe metody rozpowszechniania, zgodnie z prawem wewnętrznym obowiązującym w państwie-Strony przyjmującej, w celu promocji swojej działalności.

1.
W swojej działalności Instytuty będą się kierowały zasadą non-profit i będą prowadziły działania o charakterze niezarobkowym.
2.
W ramach niniejszej Umowy i zgodnie z jej warunkami oraz prawem wewnętrznym obowiązującym w państwie Strony przyjmującej, Instytuty mogą jednak pobierać opłaty za organizowanie i prowadzenie kursów językowych. Opłaty mogą być również pobierane za egzaminy i dyplomy, za materiały audiowizualne, bibliograficzne i dydaktyczne oraz za inne materiały i czynności mające związek z kursami językowymi, a także, w razie potrzeby, za udział w imprezach kulturalnych, oświatowych i naukowych lub ich organizowanie.
1.
Instytutami kierują Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora, wyznaczeni przez odpowiednie organy państwa Strony wysyłającej. Korzystają oni z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, zwolnień podatkowych i ułatwień przewidzianych w Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, podpisanej dnia 18 kwietnia 1961 roku, o ile państwo Strony wysyłającej zgłosi ich drogą dyplomatyczną jako członków swojego korpusu dyplomatycznego.
2.
Członkowie personelu Instytutów, którzy nie posiadali obywatelstwa państwa Strony przyjmującej ani stałego zamieszkania na jego terytorium przed zatrudnieniem w Instytucie, podlegają przepisom o zatrudnieniu oraz przepisom o ubezpieczeniu społecznym obowiązującym w państwie Strony wysyłającej.
3.
Członkowie personelu Instytutów będący obywatelami państwa Strony przyjmującej lub stale zamieszkujący na jego terytorium podlegają przepisom o ubezpieczeniu społecznym i przepisom o zatrudnieniu obowiązującym w państwie Strony przyjmującej.
4.
Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę drogą dyplomatyczną o członkach personelu wysyłanych do pracy w Instytutach lub przez nie zatrudnianych oraz o rozpoczęciu i zakończeniu ich działalności.
1.
Podatki od dochodu i majątku Instytutów i ich personelu są określone w prawie wewnętrznym Stron oraz w postanowieniach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 roku.
2.
O ile obowiązujące prawo wewnętrzne przewiduje taką możliwość, Strony zwalniają Instytuty od opłat, podatku od towarów i usług i innych podatków od działalności prowadzonej przez nie zgodnie z artykułem 4 ustęp 2 niniejszej Umowy.

Zgodnie ze swoim obowiązującym prawem wewnętrznym oraz na zasadzie wzajemności, każda ze Stron zapewni w możliwie najkrótszym terminie pozwolenie na pobyt lub wydanie innych stosownych dokumentów dla członków personelu Instytutu wysłanych przez drugą Stronę oraz dla członków ich rodzin zamieszkujących razem z nimi.

Kwestie sporne wynikające z interpretacji lub realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane drogą dyplomatyczną, chyba, że Strony zgodnie postanowią inaczej.

1.
Strony poinformują się wzajemnie o zakończeniu procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania noty późniejszej, w której Strony poinformują się o zakończeniu tych procedur.
2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o utworzeniu i działalności Ośrodka Informacji i Kultury Polskiej w Bukareszcie i Ośrodka Informacji i Kultury Rumuńskiej w Warszawie, podpisane w Bukareszcie dnia 11 lipca 1972 roku.
3.
Za zgodą Stron, do niniejszej Umowy mogą zostać w dowolnym czasie wprowadzone zmiany. Zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurą, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu.
4.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze okresy pięcioletnie, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze pisemnej notyfikacji na co najmniej dziewięć miesięcy przed upływem danego okresu obowiązywania.

Podpisano w Warszawie, dnia 5 marca 2009 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i rumuńskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.