RFN-Polska. Porozumienie o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I - Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży". Warszawa.2009.06.09.

Monitor Polski

M.P.2010.18.185

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2009 r.

POROZUMIENIE
z dnia 4 grudnia 2009 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I - Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Nr: DPT-II-45-28-2007/EM/118

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie

Nota werbalna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, podpisanej dnia 17 czerwca 1991 roku, oraz do Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I - Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", które ma mieć następujące brzmienie:

1. Tabela wynagrodzeń 2 do Części I - wynagrodzenia zasadnicze załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej noty, stanowiącym jej integralną część.

2. Regulacje zawarte w załączniku, o którym mowa w ustępie 1, obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej zmiany traci moc obowiązującą Tabela wynagrodzeń 2 do Części I - wynagrodzenia zasadnicze załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".

4. Miejscem udostępniania tekstu załącznika, o którym mowa w ustępie 1, będzie siedziba Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" PNWM.

5. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec na powyższe niniejsza nota oraz odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I - Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", które wejdzie w życie z datą otrzymania noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2009 r.

ZAŁĄCZNIK 

Załącznik 2 do artykułu 14 Część I - wynagrodzenie zasadnicze
Tabela wynagrodzeń 2
Wynagrodzenie pracowników polskich PNWM w Warszawie oraz pracowników niemieckich PNWM w Warszawie, którzy nie posiadają statusu pracownika wysłanego, o którym mowa w załączniku 3 do artykułu 15 Statutu, w złotych:
Wiek pracowników PNWM
Wynagrodzenie pracowników polskich i pracowników niemieckich PNWM w Warszawie, którzy me posiadają statusu pracownika wysłanego, w złotych21.23.25.27.29.31.33.35.37.39.41.43.45.47.
1 Zarząd14.470,3615.114,0815.757,9616.401,7617.045,6117.689,5318.333,2118.977,0919.620,8920.264,7320.908,6221.552,3822.196,14
2 A Koordynator11.503,1011.944,8712.386,7712.828,4313.270,1613.712,0214.153,7114.595,5715.037,2715.479,2115.920,9416.436,61
2 B Koordynator3 A Kierownik referatu10.295,4410.672,1011.048,5911.425,1711.801,8312.178,4112.555,0212.931,5613.308,1413.684,8014.061,4514.438,0714.796,28
2 C Koordynator3 B Kierownik referatu }
4 A Prac. merytoryczny 1 }9.578,579.923,2310.267,8010.612,3410.956,9911.301,5311.646,1411.990,7112.335,3712.679,9613.024,5613.369,2213.709,01
4 B Prac. merytoryczny 28.983,379.256,829.530,109.803,5010.076,6910.350,1010.623,4210.896,8211.170,1811.443,4611.716,9011.990,2212.026,55
4 C Prac. merytoryczny 38.247,858.464,418.680,898.914,889.155,089.395,459.635,829.876,1110.116,4810.356,8110.597,1810.837,5110.854,15
4 D Prac. merytoryczny 47.797,187.992,366.187,768.392,708.597,698.811,299.038,659.266,259.493,609.721,049.945,55
5 A Pracownik 17.515,627.666,497.817,237.968,108.118,818.274,138.432,498.590,868.752,026.927,819.103,52 9.241,04
5 B Pracownik 27.145,637.268,087.390,617.513,067.635,607.758,057.880,508.003,118.125,528.251,358.380,068.472,86

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie

sygn. akt: Ku-10-652.01/4

Note Nr. 312/2009

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt poinformować, jak następuje:

W nawiązaniu do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2009 r. wyraża się zgodę na zmianę załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I - Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji "Niemiecko-Polska Współpraca Młodzieży".

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec potwierdza, że zmiana nastąpi w formie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, które wejdzie w życie z datą otrzymania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej noty stanowiącej odpowiedź.

Zmiany stanowić będą tym samym integralną część Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Niemiecko-Polska Współpraca Młodzieży" z dnia 1 października 2003 r.

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec potwierdza brzmienie Porozumienia zaproponowane w nocie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2009 r.