RFN-Polska. Porozumienie w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży". Warszawa.2003.10.01.

Monitor Polski

M.P.2004.33.586

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2013 r.

POROZUMIENIE
z dnia 1 października 2003 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT II-25-23-2000/MP

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i w nawiązaniu do podpisanej w dniu 17 czerwca 1991 r. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży oraz przeprowadzonych w latach 2001-2002 rozmów międzyrządowych w ramach polsko-niemieckiej grupy roboczej ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" o następującej treści:

1.
W nawiązaniu do artykułu 9 ustęp 3 umowy zostaje przyjęty Statut Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" w brzmieniu dołączonym do niniejszego porozumienia i stanowiącym jego integralną część.
2.
W nawiązaniu do artykułu 11 ustęp 4 umowy zostają uzgodnione Przepisy Finansowe Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" w brzmieniu dołączonym do niniejszego porozumienia i stanowiące jego integralną część.
3.
Praktykowany dotychczas podział Zarządu Organizacji na Pierwszego i Drugiego Dyrektora Zarządzającego oraz sposób zarządzania polegający na wymianie między Dyrektorami Zarządzającymi funkcji Pierwszego Dyrektora Zarządzającego i Drugiego Dyrektora Zarządzającego po dwóch i pół roku od rozpoczęcia kadencji zostaje utrzymany.
4.
Oprócz przewidzianej w artykule 14 ustęp 3 Statutu Personelu regularnej waloryzacji wysokości wynagrodzeń, w razie potrzeby Przewodniczący Rady Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", o których mowa w artykule 5 umowy, powołają grupę roboczą w celu weryfikacji określonych w Statucie Personelu wysokości wynagrodzeń i dodatków oraz dostosowania ich do zmienionych uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych i ogólnego rozwoju sytuacji dochodowej w obu Państwach.
5.
Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia traci moc Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personalnego oraz Przepisów Finansowych dotyczących Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", zawarte w formie wymiany not w dniu 15 grudnia 1992 r.
6.
Porozumienie niniejsze zawarte zostaje w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Jeżeli Rząd Republiki Federalnej Niemiec wyrazi zgodę na propozycję Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas niniejsza nota oraz udzielona w formie noty odpowiedź Ambasady Republiki Federalnej Niemiec wyrażająca zgodę Rządu Republiki Federalnej Niemiec będą stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, które wejdzie w życie z datą noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2003 r.

Ambasada

Republiki Federalnej Niemiec

Warszawa

Ku 652.01/6

Nr 465/03

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdzić nadejście noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT II-25-23-2000/MP z dnia 28 czerwca 2003 r., która w uzgodnionym tłumaczeniu na język niemiecki ma następujące brzmienie:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec i w nawiązaniu do podpisanej w dniu 17 czerwca 1991 r. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży oraz przeprowadzonych w latach 2001-2002 rozmów międzyrządowych w ramach polsko-niemieckiej grupy roboczej ma zaszczyt zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" o następującej treści:

1.
W nawiązaniu do artykułu 9 ustęp 3 umowy zostaje przyjęty Statut Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" w brzmieniu dołączonym do niniejszego porozumienia i stanowiącym jego integralną część.
2.
W nawiązaniu do artykułu 11 ustęp 4 umowy zostają uzgodnione Przepisy Finansowe Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" w brzmieniu dołączonym do niniejszego porozumienia i stanowiące jego integralną część.
3.
Praktykowany dotychczas podział Zarządu Organizacji na Pierwszego i Drugiego Dyrektora Zarządzającego oraz sposób zarządzania polegający na wymianie między Dyrektorami Zarządzającymi funkcji Pierwszego Dyrektora Zarządzającego i Drugiego Dyrektora Zarządzającego po dwóch i pół roku od rozpoczęcia kadencji zostaje utrzymany.
4.
Oprócz przewidzianej w artykule 14 ustęp 3 Statutu Personelu regularnej waloryzacji wysokości wynagrodzeń, w razie potrzeby Przewodniczący Rady Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", o których mowa w artykule 5 umowy, powołają grupę roboczą w celu weryfikacji określonych w Statucie Personelu wysokości wynagrodzeń i dodatków oraz dostosowania ich do zmienionych uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych i ogólnego rozwoju sytuacji dochodowej w obu Państwach.
5.
Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia traci moc Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personalnego oraz Przepisów Finansowych dotyczących Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", zawarte w formie wymiany not w dniu 15 grudnia 1992 r.
6.
Porozumienie niniejsze zawarte zostaje w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Jeżeli Rząd Republiki Federalnej Niemiec wyrazi zgodę na propozycję Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas niniejsza nota oraz udzielona w formie noty odpowiedź Ambasady Republiki Federalnej Niemiec wyrażająca zgodę Rządu Republiki Federalnej Niemiec będą stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, które wejdzie w życie z datą noty stanowiącej odpowiedź.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec wyrazy najwyższego szacunku."

Ambasada ma zaszczyt powiadomić Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, że Rząd Republiki Federalnej Niemiec wyraża zgodę na propozycje Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2003 r. oraz niniejsza nota, będąca odpowiedzią na nią, stanowią Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec, które wejdzie w życie w dniu wpłynięcia niniejszej noty i które w językach niemieckim i polskim mają jednakową moc. W rozumieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec wymiana not z dnia 23 września 1994 r./10 stycznia 1996 r. w sprawie zmiany Statutu Personalnego z wejściem w życie niniejszego porozumienia również traci moc.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 1 października 2003 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT PERSONELU ORGANIZACJI "POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY" (PNWM)

Spis treści

Dział I: Zakres obowiązywania i zastosowania, zadania i obowiązki pracowników PNWM, reprezentacja personelu

Artykuł 1: Zakres obowiązywania i zastosowania

Artykuł 2: Odpowiedzialność pracowników

Artykuł 3: Ślubowanie

Artykuł 4: Obowiązek zachowania tajemnicy

Artykuł 5: Zakaz wykonywania innej działalności

Artykuł 6: Reprezentacja personelu

Dział II: Zatrudnianie, zakres czynności, okres próbny, rozwiązanie stosunku pracy

Artykuł 7: Zatrudnianie

Artykuł 8: Wymogi stawiane kandydatom

Artykuł 9: Zawarcie umowy o pracę

Artykuł 10: Czas trwania umów o pracę, okres próbny

Artykuł 11: Zakres czynności i czas pracy

Artykuł 12: Wypowiedzenie, zwolnienie, rozwiązanie stosunku pracy

Dział III: Zaszeregowanie stanowisk, wynagrodzenie, inne świadczenia, urlopy

Artykuł 13: Zaszeregowanie stanowisk

Artykuł 14: Wynagrodzenie i dodatki

Artykuł 15: Świadczenia w przypadku wykonywania pracy za granicą

Artykuł 16: Dodatkowe roczne wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu urlopu i dodatek szkolny

Artykuł 17: Koszty podróży i przeprowadzki, pomoc na zagospodarowanie

Artykuł 18: Ubezpieczenie społeczne i dodatkowe ubezpieczenie emerytalne

Artykuł 19: Opodatkowanie wynagrodzenia

Artykuł 20: Waluta płatności

Artykuł 21: Żądanie zwrotu nadpłat

Artykuł 22: Uregulowania urlopowe

Dział IV: Postanowienia końcowe

Artykuł 23: Środki dyscyplinarne

Artykuł 24: Rozstrzyganie sporów

Artykuł 25: Stosowanie

Artykuł 26: Zmiana Statutu Personelu

Artykuł 27: Moc wiążąca w obu językach

DZIAŁ  I

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZASTOSOWANIA, ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PNWM, REPREZENTACJA PERSONELU

Artykuł  1

:

Zakres obowiązywania i zastosowania

1.
Przepisy niniejszego Statutu Personelu stosuje się do pracowników Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", zwanej dalej "PNWM".
2.
Statut Personelu, zwany dalej "Statutem", stosuje się także do Zarządu PNWM, o ile umowa o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży z dnia 17 czerwca 1991 r. bądź umowy o pracę nie stanowią inaczej.
3.
Statutu nie stosuje się do osób zatrudnianych poza planem etatów, zgodnie z przepisami prawa każdego z Państw, w którym wykonują oni pracę.
Artykuł  2

:

Odpowiedzialność pracowników

1.
Pracownicy PNWM podlegają Zarządowi. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie określone zostaną w regulaminie wewnętrznym, który zostanie ustalony przez Zarząd w ramach posiadanych uprawnień.
2.
W czasie wykonywania pracy na rzecz PNWM pracownicy nie mogą zwracać się do żadnego rządu i żadnej innej instytucji poza PNWM o wydanie poleceń i nie mogą przyjmować takich poleceń.
Artykuł  3

:

Ślubowanie

Podejmując pracę, pracownicy PNWM zobowiązani są złożyć i podpisać następujące oświadczenie:

"Ślubuję, że wszystkie zadania powierzone mi przez Organizację "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" będę wypełniać rzetelnie, sumiennie i dochowując tajemnicy, że przy wypełnianiu tych zadań i w innych zachowaniach będę się kierować wyłącznie celami i interesami PNWM oraz że w związku z moją pracą nie będę się zwracać do żadnego rządu i żadnej instytucji poza PNWM o wydanie poleceń ani takich poleceń przyjmować, a także zaniecham wszelkich działań niezgodnych z moim stanowiskiem w PNWM.".

Artykuł  4

:

Obowiązek zachowania tajemnicy

Pracownicy zobowiązani są do bezwzględnego zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszystkich spraw związanych z ich pracą w PNWM, a w szczególności w odniesieniu do obrad Rady i doradczych grup roboczych. Pracownikom zabrania się przekazywania osobom postronnym informacji o sprawach PNWM, które nie są powszechnie znane i o których dowiedzieli się w związku ze swoją pracą w PNWM, jeżeli Zarząd nie wyraził na to zgody.

Artykuł  5

:

Zakaz wykonywania innej działalności

1.
Pracownicy nie mogą podejmować dodatkowego zatrudnienia lub działalności zarobkowej ani wykonywać innych zajęć, których nie można pogodzić z ich pracą na rzecz PNWM. Podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub działalności zarobkowej wymaga każdorazowo zgody Zarządu.
2.
Pracownicy zobowiązani są zaniechać podejmowania wszelkich działań, a w szczególności wydawania wszelkich oświadczeń lub podejmowania działalności politycznej albo wydawania publikacji, które są nieodpowiednie i nie do pogodzenia z ich zadaniami i obowiązkami wobec PNWM lub które mogą wyrządzić PNWM szkody niematerialne bądź materialne.
Artykuł  6

:

Reprezentacja personelu

W celu obrony swoich interesów (między innymi zawodowych i socjalnych) pracownicy mogą utworzyć wspólną reprezentację personelu.

DZIAŁ  II

ZATRUDNIANIE, ZAKRES CZYNNOŚCI, OKRES PRÓBNY, ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

Artykuł  7

:

Zatrudnianie

1.
Pracowników zatrudnia Zarząd.
2.
Pracownicy polscy są z reguły zatrudniani w Warszawie, a pracownicy niemieccy w Poczdamie. Pracownicy mogą zostać skierowani do pracy w drugim Państwie.
Artykuł  8

:

Wymogi stawiane kandydatom

1.
PNWM zatrudnia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje zawodowe, w tym również dobrą znajomość języków: polskiego i niemieckiego.
2.
Pracownicy muszą spełniać odpowiednie warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy.
3.
Liczba etatów przewidzianych dla obywateli polskich i niemieckich, a także liczba pracowników polskich i niemieckich zatrudnionych na tych etatach w obydwu siedzibach PNWM powinna być porównywalna.
Artykuł  9

:

Zawarcie umowy o pracę

1.
Pracownicy zawierają umowę o pracę z PNWM reprezentowaną przez Zarząd.
2.
Umowy o pracę określają w szczególności: rodzaj pracy, wysokość wynagrodzenia, miejsce wykonywania pracy, czas trwania stosunku pracy i okres wypowiedzenia oraz postanowienia o stosowaniu Statutu, łącznie z jego późniejszymi zmianami i postanowieniami wykonawczymi.
3.
Umowy o pracę mogą zawierać także inne szczegółowe warunki zatrudnienia.
Artykuł  10

:

Czas trwania umów o pracę, okres próbny

1.
Z pracownikami na stanowiskach, na których zatrudnienie może nastąpić na czas określony, zawierane będą umowy o pracę na okres pięciu lat, z możliwością przedłużenia ich na kolejny okres nieprzekraczający pięciu lat.
2.
Wykaz stanowisk, na których zatrudnienie następuje na czas określony oraz nieokreślony, zawarty jest w planie etatów.
3.
Pierwsze sześć miesięcy stosunku pracy traktowane są jako okres próbny.
Artykuł  11

:

Zakres czynności i czas pracy

1.
Zarząd decyduje o zakresie czynności i zaszeregowaniu pracowników.
2.
Przeciętny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.
Artykuł  12

:

Wypowiedzenie, zwolnienie, rozwiązanie stosunku pracy

1.
W czasie okresu próbnego strony mogą rozwiązać umowę o pracę z końcem miesiąca kalendarzowego z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
2.
Po upływie okresu próbnego pracownik może rozwiązać umowę o pracę z końcem miesiąca kalendarzowego z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowy o pracę zawarte na czas określony rozwiązują się z upływem okresu, na który zostały zawarte, bez konieczności ich wypowiadania.
3.
Z pracownikami, których wyniki pracy zawodowej trwale nie odpowiadają wymaganiom stawianym na danych stanowiskach pracy lub których trwała niezdolność do pracy została stwierdzona okazanym zaświadczeniem lekarskim, można rozwiązać umowy o pracę z końcem miesiąca kalendarzowego z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
4.
PNWM może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w ramach zmniejszenia zatrudnienia, o ile dalsze zatrudnienie na porównywalnym stanowisku pracy nie jest możliwe lub jest nie do przyjęcia. Umowa o pracę może zostać ponadto rozwiązana w trybie postępowania dyscyplinarnego, o którym mowa w artykule 23.
5.
Rozwiązanie umowy o pracę następuje po upływie przewidzianego w niej okresu wypowiedzenia, a za zgodą Zarządu rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić również w innym wcześniejszym terminie.
6.
W razie zmniejszenia zatrudnienia, umowy o pracę zostają rozwiązane z pracownikami z końcem miesiąca kalendarzowego z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, a ponadto pracownikom przysługuje jednorazowa odprawa, której wysokość ustala się w zależności od stażu pracy, przy czym wysokość odprawy nie może przekroczyć trzykrotności wynagrodzenia, o którym mowa w artykule 14 ustęp 1.
7.
Najpóźniej z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym pracownik ukończy 65 lat, ulega rozwiązaniu jego umowa o pracę z PNWM.

DZIAŁ  III

ZASZEREGOWANIE STANOWISK, WYNAGRODZENIE, INNE ŚWIADCZENIA, URLOPY

Artykuł  13

:

Zaszeregowanie stanowisk

Wykaz stanowisk pracy oraz ich zaszeregowanie określone są w zakresach funkcyjnych i stanowiskach w PNWM, stanowiących załącznik nr 1 do Statutu.

Artykuł  14

:

Wynagrodzenie i dodatki

1.
Wynagrodzenie pracowników składa się z wynagrodzenia zasadniczego, a także z dodatku dla żonatych/zamężnych oraz dodatku na dzieci.
2.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, o których mowa w ustępie 1, określa załącznik nr 2 do Statutu.
3.
W celu regularnej waloryzacji wysokości wynagrodzeń, Przewodniczący Rady przekazują Zarządowi informacje o zmianach wysokości wynagrodzeń w obu Państwach, na podstawie których Zarząd dokonuje zmiany stawek wynagrodzeń, o których mowa w ustępie 2.

Każdorazowe zmiany wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w siedzibie PNWM w Poczdamie dokonywane są w oparciu o odpowiednie zmiany układu zbiorowego pracy dla administracji federalnej w Niemczech, a w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w siedzibie PNWM w Warszawie - w oparciu o zmianę wysokości ustawowo określonego na dany rok, prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w Polsce.

Artykuł  15

:

Świadczenia w przypadku wykonywania pracy za granicą

1.
Dodatkowe świadczenia otrzymują pracownicy, którzy wykonują, nie tylko przejściowo, pracę na rzecz PNWM w miejscu pracy znajdującym się poza ich Państwem pochodzenia, stale przebywają w nim i posiadają miejsce zamieszkania, lecz w okresie 12 miesięcy przed podjęciem pracy w PNWM nie mieszkali w tym Państwie lub nie mieli w nim nieprzerwanego pobytu.
2.
Dodatkowe świadczenia nie przysługują po powrocie pracownika do Państwa pochodzenia.
3.
Wysokość dodatkowych świadczeń określa załącznik nr 3 do Statutu.
Artykuł  16

:

Dodatkowe roczne wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu urlopu i dodatek szkolny

PNWM przyznaje pracownikom spełniającym określone warunki dodatkowe roczne wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu urlopu oraz dodatek szkolny, zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach nr 4 i 5 do Statutu.

Artykuł  17

:

Koszty podróży i przeprowadzki, pomoc na zagospodarowanie

Pracownikom PNWM przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych i przeprowadzki oraz prawo do otrzymania pomocy na zagospodarowanie, na warunkach określonych w załączniku nr 6 do Statutu.

Artykuł  18

:

Ubezpieczenie społeczne i dodatkowe ubezpieczenie emerytalne

1.
W zakresie ubezpieczenia społecznego do pracowników PNWM stosuje się uregulowania zawarte w Umowie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zabezpieczeniu społecznym z dnia 8 grudnia 1990 r. i w Umowie między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa z dnia 25 kwietnia 1973 r.
2.
W przypadku przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego odpowiadającego uregulowaniom przewidzianym dla pracowników administracji publicznej, PNWM może przyznać pracownikowi dopłatę do składki na to ubezpieczenie.
3.
W przypadku przystąpienia do prywatnego lub dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, PNWM może przyznać pracownikowi dopłatę do składki na to ubezpieczenie.
4.
Pracownikom niezdolnym do pracy wskutek choroby lub wypadku wypłaca się wynagrodzenie, zgodnie z postanowieniami artykułu 14 i postanowieniami wykonawczymi wydanymi na podstawie artykułu 25. Do wynagrodzenia wlicza się płatności (zasiłek chorobowy, stawka za dzień choroby), które pracownik otrzymuje w ramach świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli PNWM opłacała część składki na to ubezpieczenie.
5.
W razie śmierci pracownika, małżonkowi, dzieciom lub rodzicom wypłacana jest odprawa pośmiertna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, składającego się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku dla żonatych/zamężnych i dodatku na dzieci, bez dodatków związanych z wykonywaniem pracy za granicą.
Artykuł  19

:

Opodatkowanie wynagrodzenia

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, wynagrodzenia pracowników posiadających status pracownika wysłanego będą opodatkowane zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Państwie, z którego zostali skierowani do pracy.

Artykuł  20

:

Waluta płatności

1.
Wynagrodzenie i inne świadczenia, z wyjątkiem kosztów podróży służbowych, wypłacane są pracownikom w walucie Państwa, w którym wykonują oni pracę.
2.
Na wniosek pracowników, którzy wykonują pracę w drugim Państwie, PNWM może również przekazać część wynagrodzenia i świadczeń na konto w Państwie pochodzenia w walucie Państwa, w którym zostali zatrudnieni.
3.
Ustalenia równowartości wynagrodzenia i świadczeń w innej walucie dokonuje się w oparciu o obowiązujący kurs waluty, zgodnie z Przepisami Finansowymi PNWM.
Artykuł  21

:

Żądanie zwrotu nadpłat

Środki finansowe, które zostały wypłacone pracownikom bez podstawy prawnej, podlegają zwrotowi. Zarząd może podjąć decyzję o odstąpieniu od żądania zwrotu nadpłaty w części lub całości, jeżeli nadpłata była nieznaczna. Żądanie zwrotu dokonanych nadpłat powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy.

Artykuł  22

:

Uregulowania urlopowe

1.
Wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego wynosi 2,5 dnia roboczego za każdy miesiąc zatrudnienia w PNWM.
2.
Dni ustawowo wolne od pracy w Państwie, w którym znajduje się siedziba PNWM, są dla zatrudnionych w niej pracowników dniami wolnymi od pracy. W indywidualnych przypadkach Zarząd może ustalić w tym zakresie szczególne uregulowania.
3.
Urlop macierzyński i wychowawczy udzielany jest pracownikom zgodnie z przepisami tego Państwa, do którego odprowadzane są za pracownika składki na ubezpieczenie społeczne.
4.
W sprawach prywatnych niecierpiących zwłoki bądź z innych powodów Zarząd może udzielić okolicznościowego urlopu płatnego lub bezpłatnego, zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach wykonawczych, które wydane zostaną na podstawie artykułu 25.

DZIAŁ  IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł  23

:

Środki dyscyplinarne

1.
Zarząd może zastosować środki dyscyplinarne wobec pracowników PNWM, którzy dopuścili się poważnego naruszenia obowiązków służbowych w związku z wykonywaniem pracy w PNWN lub poza nią.
2.
Środkami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, odsunięcie od wykonywania pracy na rzecz PNWM przy zachowaniu wynagrodzenia lub obniżeniu wysokości wynagrodzenia albo całkowitym wstrzymaniu wypłaty wynagrodzenia oraz rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Artykuł  24

:

Rozstrzyganie sporów

1.
Sprawy sporne, które powstają w indywidualnych przypadkach wskutek stosowania Statutu lub realizacji umów o pracę, mogą być skierowane przez zainteresowanego pracownika - po bezskutecznym wniesieniu odwołania do Zarządu - do komisji zażaleniowej, składającej się z sędziów wyznaczonych po jednym przez każdego z Przewodniczących Rady.
2.
Jeżeli obaj członkowie komisji zażaleniowej nie zdołają uzgodnić rozstrzygnięcia, przekazują sprawę sporną wybranemu przez siebie trzeciemu sędziemu, którego głos jest decydujący.
Artykuł  25

:

Stosowanie

Przepisy Statutu są stosowane zgodnie z wytycznymi Zarządu, który w związku z tym wyda niezbędne postanowienia wykonawcze.

Artykuł  26

:

Zmiana Statutu Personelu

Statut może zostać zmieniony na wniosek Zarządu lub jednego z obu Rządów. Postanowienia w sprawie zmian Statutu, z zastrzeżeniem przepisów artykułu 14 ustęp 3, są podejmowane w porozumieniu przez oba Rządy.

Zmiany Statutu wchodzą w życie, gdy oba Rządy wyrażą na to zgodę w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie zmian Statutu uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.

Artykuł  27

:

Moc wiążąca w obu językach

Polski i niemiecki tekst Statutu mają jednakową moc.

Załączniki do Statutu Personelu

Załącznik nr 1

do artykułu 13: Zakresy funkcyjne i stanowiska w PNWM

Załącznik nr 2

do artykułu 14: Część I: Wynagrodzenie zasadnicze

Część II: Dodatki do wynagrodzeń

Załącznik nr 3

do artykułu 15: Świadczenia w przypadku wykonywania pracy za granicą

Załącznik nr 4

do artykułu 16: Dodatkowe roczne wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie z tytułu urlopu

Załącznik nr 5

do artykułu 16: Dodatek szkolny

Załącznik nr 6

do artykułu 17: Część I: Koszty podróży

Część II: Koszty przeprowadzki i pomoc na zagospodarowanie

Załącznik Nr  1

Zakresy funkcyjne i stanowiska w PNWM

Szczebel funkcyjnyZakres

obowiązków

Zakresy

funkcyjne

Opis stanowisk pracyUwagi
Zarządkierowanie biurami PNWM w Warszawie i PoczdamieZakres funkcyjny 1

Jeden dyrektor PNWM w Warszawie i jeden w Poczdamie

Koordynacjakoordynacja imprez informacyjnych i dokształcających, kursów językowych, posiedzeń Rady PNWM i doradczych grup roboczych, opracowywania i wydawania publikacji, planowanie Zakres funkcyjny 2 A

(Koordynator 1)

wyraźnie ukształtowana funkcja wspierająca w stosunku do kierownictwa w znaczeniu eksponowanej, ważnej i doniosłej pozycji w PNWM; w tych ramach samodzielna (na własną odpowiedzialność) koordynacja imprez PNWM, łącznie z planowaniem finansowym, samodzielna (na własną odpowiedzialność) współpraca z ważnymi instytucjami zewnętrznymi; koordynacja działań z zakresu public relations.czołowa pozycja w strukturze stanowisk w PNWM; drugi po Zarządzie szczebel kierowniczy / koordynacyjny
finansowe, zawieranie umówZakres funkcyjny 2 B

(Koordynator 2)

praca wspierająca na rzecz Zarządu, koordynacja imprez PNWM, łącznie z planowaniem finansowym / współpraca z ważnymi jednostkami i instytucjami zewnętrznymi / koordynacja działań z zakresu public relations

- częściowo w uzgodnieniu z Zarządem;

Większa odpowiedzialność wyraźnie odróżnia ten zakres od zakresu funkcyjnego 2 C.

niezbędny profil wymagań do pełnienia funkcji koordynatora w PNWM
Zakres funkcyjny 2 C

(Koordynator 3)

praca wspierająca Zarząd, koordynacja imprez PNWM, łącznie z planowaniem finansowym / współpraca z ważnymi jednostkami i instytucjami zewnętrznymi / koordynacja działań z zakresu public relations

- regularne uzgodnienia z Zarządem -

- szczególne znaczenie i trudność zadań -

- praca wprowadzająca w ten zakres funkcyjny w PNWM -

funkcja wyjściowa do pełnienia funkcji koordynatora w PNWM
Kierownicy referatówkierowanie referatami wspierania lub działem administracyjno-finansowym; utrzymywanie kontaktów zewnętrznych i reprezentowanie PNWM, koordynacja Zakres funkcyjny 3 A

(Kierownik referatu 1)

samodzielne kierowanie referatem wspierania lub działem administracyjno-finansowym, bardzo duża odpowiedzialność, co jest związane ze znaczącym oddziaływaniem zewnętrznym lub odpowiedzialnością za większe sumy pieniężne (za fundusze przeznaczone na wspieranie wymiany i budżet administracyjny PNWM);

Większa odpowiedzialność wyraźnie odróżnia ten zakres od zakresu funkcyjnego 3 B.

niezbędny profil wymagań do pełnienia funkcji kierownika referatu w PNWM
imprez należących do zakresu kompetencji referatu wspierania; wyszukiwanie, doradztwo i szkolenie partnerów w sferze wspierania lub odpowiedzialność za budżet PNWMZakres funkcyjny 3 B

(Kierownik referatu 2)

kierowanie referatem wspierania lub działem administracyjno-finansowym, znaczny zakres odpowiedzialności, co jest związane ze znaczącym oddziaływaniem zewnętrznym lub odpowiedzialnością za większe sumy pieniężne (za fundusze przeznaczone na wspieranie wymiany i budżet administracyjny PNWM);

- szczególne znaczenie i trudność zadań -

- praca wprowadzająca w ten zakres funkcyjny w PNWM -

funkcja wyjściowa do pełnienia funkcji kierownika referatu w PNWM
Pracownicy merytorycznifunkcje wspierające w stosunku do zakresów funkcyjnych 1-3 oraz obowiązki administracyjno-biurowe w dziedzinie wspierania wymiany ogólnej i wymiany szkolnej, zadania administracyjno-finansowe, a także zadania wspierające w stosunku do Zarządu;Zakres funkcyjny 4 A

Pracownik merytoryczny 1

eksponowana funkcja pracownika merytorycznego w referacie wspierania lub dziale administracyjno-finansowym PNWM, wymagająca gruntownej i szerokiej wiedzy fachowej i doświadczenia w obszarze działalności PNWM, a w szczególności we współpracy dwustronnej w dziedzinie wspierania lub w zakresie zadań administracyjno-finansowych PNWM,

w tym również merytoryczne zastępstwo kierownika danego referatu;

również: istotna funkcja wspierająca w stosunku do Zarządu; obowiązki reprezentacyjne; obowiązki koordynacyjne oraz samodzielne prowadzenie ważnych i trudnych spraw;

Szczególna trudność i znaczenie odróżniają ten zakres od zakresu funkcyjnego 4 B.

czołowa pozycja w ramach szczebla pracowników merytorycznych;

- szczególna pozycja w PNWM -

w szczególności: całościowa realizacja procedury opracowywania wniosków i rozliczeń, obowiązki reprezentacyjne i organizowanie imprez,

pomoc przy poszukiwaniu partnerów w sferze wspierania, planowanie imprez, a także rezerwacje,

Zakres funkcyjny 4 B

Pracownik merytoryczny 2

funkcja pracownika merytorycznego w referacie wspierania lub dziale administracyjno-finansowym PNWM, wymagająca gruntownej i szerokiej wiedzy fachowej i doświadczenia w obszarze działalności PNWM, w szczególności we współpracy dwustronnej w dziedzinie wspierania lub w zakresie zadań administracyjno-finansowych;

również: funkcja wspierająca w stosunku do Zarządu; obowiązki reprezentacyjne, obowiązki koordynacyjne oraz samodzielne prowadzenie trudnych spraw;

Szczególna odpowiedzialność odróżnia ten zakres od zakresu funkcyjnego 4 C.

niezbędny profil wymagań do pełnienia bardziej eksponowanej funkcji pracownika merytorycznego w PNWM
prowadzenie kont, plany finansoweZakres funkcyjny 4 C

Pracownik merytoryczny 3

funkcja pracownika merytorycznego w referacie wspierania lub dziale administracyjno-finansowym PNWM, wymagająca gruntownej i szerokiej wiedzy fachowej i doświadczenia w obszarze działalności PNWM, w szczególności we współpracy dwustronnej w dziedzinie wspierania lub w zakresie zadań administracyjno-finansowych;

również: funkcja wspierająca w stosunku do Zarządu;

obowiązki koordynacyjne,

prowadzenie trudnych spraw

- samodzielne wykonywanie zadań -

niezbędny profil wymagań do pełnienia funkcji pracownika merytorycznego w PNWM
Zakres funkcyjny 4 D

Pracownik merytoryczny 4

funkcja pracownika merytorycznego w referacie wspierania lub dziale administracyjno-finansowym PNWM, wymagająca gruntownej i wielokierunkowej wiedzy fachowej i doświadczenia, w szczególności we współpracy dwustronnej w dziedzinie wspierania lub w zakresie zadań administracyjno-finansowych;

- samodzielne wykonywanie zadań -

- praca wprowadzająca w ten zakres funkcyjny w PNWM -

niezbędny minimalny profil wymagań do pełnienia funkcji pracownika merytorycznego w PNWM
Pracownicy techniczni / pracownicy administracyjni z zadaniami pomocniczymitechniczne i administracyjne funkcje usługowe i wspierające, które zapewniają zdolność funkcjonowania PNWM, a także związane z procesem pracy czynności wspierające / odciążające na rzecz zakresów funkcyjnych 1-4.Zakres funkcyjny 5 A

Pracownik 1

stanowisko pracy o charakterze mieszanym, obejmujące techniczne i biurowe czynności wspierająco-koordynujące i usługowe;

- bardziej odpowiedzialna praca -

(m.in. transport samochodowy / prace konserwacyjne / dbanie o należyty stan urządzeń do tłumaczeń symultanicznych / obsługa komputerów / koordynacja usług zewnętrznych / samodzielne zakupy materiałów itp.)

czynności związane głównie ze sferą obsługi, które wyróżniają się własnym samodzielnym zakresem odpowiedzialności
Zakres funkcyjny 5 B

Pracownik 2

stanowisko pracy o charakterze mieszanym, obejmujące techniczne i biurowe czynności wspierające i pomocnicze;

czynności wewnątrz organizacji przy mniejszych wymaganiach (m.in. przyjmowanie rozmów telefonicznych / rejestrowanie dokumentów / obowiązki kasowe)

prostsze administracyjno-techniczne funkcje wspierające
Kwalifikacje dodatkowe lub warunek pełnienia funkcji w ramach szczebli funkcyjnych 1-4:

Wykonywanie obowiązków odbywa się w szczególnych warunkach ramowych, wynikających ze specyficznych zadań PNWM w dziedzinie współpracy polsko-niemieckiej; dotyczy to przede wszystkim szczególnych warunków, w których musi działać PNWM, oraz warunku posiadania szczególnych doświadczeń w tej dziedzinie i szczególnie dobrej znajomości języka polskiego i niemieckiego. Te uwarunkowania wymagają od pracowników szczególnych kwalifikacji, a także szczególnej wrażliwości w sprawach współpracy polsko-niemieckiej.

Załącznik Nr  2

 do artykułu 14 1  

(pominięto1))

_________

1) Stosownie do oświadczenia rządowego miejscem udostępniania tekstu tego załącznika będzie siedziba Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży".

Załącznik Nr  3 2

Świadczenia w przypadku wykonywania pracy za granicą

Definicja statusu "pracowników wysłanych":

"Pracownikami wysłanymi" są pracownicy PNWM, którzy wykonują, nie tylko przejściowo, pracę na rzecz PNWM w miejscu pracy znajdującym się poza ich Państwem pochodzenia, stale przebywają w nim i posiadają miejsce zamieszkania, lecz w okresie 12 miesięcy przed podjęciem pracy w PNWM nie mieszkali w tym Państwie stale lub nie mieli w nim nieprzerwanego pobytu.

Pracownicy wysłani otrzymują następujące dodatkowe świadczenia:

CZĘŚĆ  1

DODATKI Z TYTUŁU PRACY ZA GRANICĄ DLA PRACOWNIKÓW NIEMIECKICH PNWM WYSŁANYCH DO WARSZAWY:

dodatek z tytułu pracy za granicą do wynagrodzeń zasadniczych:

w wysokości: 25 % wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w załączniku nr 2 do Statutu, część I, tabela wynagrodzeń 1,

dodatek z tytułu pracy za granicą dla żonatych/zamężnych:

w wysokości: 25 % dodatku dla żonatych/zamężnych, o którym mowa w załączniku nr 2 do Statutu, część II - Dodatki do wynagrodzeń, punkt 1,

dodatek z tytułu pracy za granicą na dzieci:

w wysokości: 25 % dodatku na dzieci, o którym mowa w załączniku nr 2 do Statutu, część II - Dodatki do wynagrodzeń, punkt 1.

CZĘŚĆ  2

DODATKI Z TYTUŁU PRACY ZA GRANICĄ DLA PRACOWNIKÓW POLSKICH PNWM WYSŁANYCH DO POCZDAMU:

dodatek z tytułu pracy za granicą

w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z załącznikiem nr 2, część I, tabela wynagrodzeń 1;

dodatek z tytułu pracy za granicą dla żonatych/zamężnych

w wysokości 25 % dodatku dla żonatych/zamężnych zgodnie z załącznikiem nr 2, część II - dodatki do wynagrodzeń, punkt 1;

dodatek z tytułu pracy za granicą na dzieci

w wysokości 25 % dodatku na dzieci zgodnie z załącznikiem nr 2, część II - dodatki do wynagrodzeń, punkt 1.

Załącznik Nr  4

Dodatkowe roczne wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie z tytułu urlopu

1. Pracownicy mają prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia, jeżeli:

- są zatrudnieni w PNWM w dniu 1 grudnia danego roku kalendarzowego oraz

- przepracowali w tym roku co najmniej 3 miesiące, a także

- będą zatrudnieni co najmniej do dnia 31 marca włącznie następnego roku kalendarzowego,

chyba że w tym okresie umowa o pracę zostanie rozwiązana z przyczyn nieleżących po stronie pracownika.

2. Wysokość dodatkowego rocznego wynagrodzenia wynosi 8,33 % przysługującego w danym roku wynagrodzenia obejmującego: wynagrodzenie zasadnicze oraz ewentualne dodatki, o których mowa w artykule 14 Statutu (bez dodatkowych świadczeń z tytułu pracy za granicą).

Dodatkowe roczne wynagrodzenie wypłaca się wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc grudzień.

3. Pracownicy PNWM otrzymują corocznie dodatkowe wynagrodzenie z tytułu urlopu, jeżeli w dniu 1 lipca danego roku pozostają, z PNWM, nieprzerwanie w stosunku pracy co najmniej od pierwszego dnia roboczego miesiąca lipca poprzedniego roku kalendarzowego.

4. Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu urlopu wynosi:

- dla zakresów funkcyjnych/stanowisk

1-3 B: 226 euro lub równowartość w złotych polskich

- dla zakresów funkcyjnych/stanowisk

4 A-5 B: 333 euro lub równowartość w złotych polskich

5. Podstawą ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia z tytułu urlopu jest stan prawny i faktyczny obowiązujący w pierwszym dniu roboczym miesiąca lipca danego roku kalendarzowego. Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu urlopu jest wypłacane wraz z wynagrodzeniem za miesiąc lipiec.

Załącznik Nr  5

Dodatek szkolny

1. Pracownicy wykonujący pracę za granicą, o których mowa w artykule 15 Statutu, mogą otrzymać dodatek szkolny.

2. Dodatek szkolny jest przyznawany na dzieci, na które pracownikowi wypłacany jest dodatek na dzieci, o którym mowa w artykule 14 ustęp 1 Statutu, a dzieci te nie tylko czasowo przebywają w gospodarstwie domowym pracownika poza Państwem pochodzenia, lecz również wówczas, gdy przebywają nadal w Państwie pochodzenia pracownika, o ile nie jest w tym Państwie utrzymywane gospodarstwo domowe osoby uprawnionej do sprawowania opieki nad dzieckiem do czasu uzyskania przez nie pełnoletności.

3. Dodatek szkolny jest przyznawany tylko w przypadku pobierania nauki w szkołach typu ogólnego do chwili uzyskania świadectwa maturalnego lub innego porównywalnego świadectwa szkolnego. Warunek ten stosuje się także do nauki w szkołach zawodowych kończących się uzyskaniem świadectwa równorzędnego ze świadectwem ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej. Dodatek szkolny nie przysługuje, jeżeli dziecko uczęszcza do szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych oraz szkół zawodowych, jeżeli kształcenie nie jest realizowane w ramach obowiązku szkolnego.

4. Dodatek szkolny jest przyznawany stosownie do udokumentowanych, niezbędnych i odpowiednich wydatków. Pisemny wniosek o przyznanie tego dodatku należy złożyć z końcem roku szkolnego, dołączając dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów. Na wniosek pracownika mogą zostać wypłacone zaliczki na poczet przewidywanego dodatku szkolnego.

5. Przy ustalaniu wysokości dodatku szkolnego uwzględnia się wszelkie świadczenia, które wypłacane są pracownikowi przez inne podmioty na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

6. Pracownicy są zobowiązani niezwłocznie informować PNWM o zmianie sytuacji, która może mieć wpływ na przyznanie dodatku szkolnego i jego wysokość.

Załącznik Nr  6

 do artykułu 17

CZĘŚĆ  I

KOSZTY PODRÓŻY

Rozdział  1

- Postanowienia ogólne

1. Pracownicy, którzy odbywają podróż służbową na podstawie pisemnego polecenia właściwego Zarządu, mają prawo do zwrotu kosztów podróży.

2. Podróżami służbowymi są podróże służące załatwianiu spraw służbowych poza miejscem pracy i poza sąsiednimi miejscowościami ściśle powiązanymi przestrzennie i komunikacyjnie z miejscem pracy. O uznaniu miejscowości za miejscowość sąsiednią decyduje umieszczenie jej w wykazie określonym przez Zarząd.

Miejscem rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej może być, za zgodą Zarządu, miejsce zamieszkania pracownika odbywającego podróż lub miejsce pracy.

3. Podróże służbowe należy realizować najmniejszym nakładem kosztów i ograniczać do czasu bezwzględnie koniecznego do załatwienia sprawy służbowej. W miarę możliwości podróż służbowa nie powinna obejmować niedziel i dni świątecznych jako dni wolnych od pracy. Nocleg po załatwieniu sprawy służbowej dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy pracownik nie może dotrzeć do miejsca zamieszkania przed godziną 2400.

4. Z tytułu kosztów podróży pracownikowi przysługują:

a) zwrot kosztów przejazdu,

b) dieta,

c) ryczałt noclegowy.

5. Koszty podróży zwracane są pracownikom w euro lub w złotych polskich.

6. Na wniosek pracownika może mu zostać przyznana stosowna zaliczka na koszty podróży. Zaliczkę należy rozliczyć z PNWM niezwłocznie po zakończeniu podróży służbowej.

Rozdział  2

- Koszty przejazdu

1. Z tytułu podróży służbowych zwracane są tylko koszty regularnie kursujących środków transportu zbiorowego.

Koszty podróżowania innymi środkami transportu mogą być zwrócone pracownikowi odbywającemu podróż służbową tylko wtedy, gdy wskutek tego nie zostaną przekroczone koszty powstające przy korzystaniu z regularnie kursujących środków transportu zbiorowego lub gdy korzystanie z tych środków transportu jest konieczne z uzasadnionych powodów.

2. Zwrotowi podlegają niezbędne koszty powstałe wskutek przejazdu najkrótszą trasą podróży oraz dla istniejącej najmniej kosztownej możliwości przejazdu. W razie częstego korzystania z kolei należy sprawdzić, czy użycie karty BahnCard będzie miało wpływ na obniżenie kosztów przejazdu pracownika odbywającego podróże służbowe w porównaniu do przypadku zakupu pojedynczych biletów.

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd podejmie decyzje odbiegające od postanowień określonych w ustępach 1 i 2.

4. Do uzasadnionych przypadków, o których mowa w ustępie 3, zalicza się również zgodę Zarządu na odbycie podróży służbowej prywatnym pojazdem samochodowym.

Z tytułu zwrotu wydatków przysługuje w takim przypadku za przejazd najkrótszą trasą za każdy przejechany kilometr:

0,22 euro dla pracowników wykonujących pracę w Niemczech lub równowartość w złotych polskich dla pracowników wykonujących pracę w Polsce.

Kwota zwrotu wydatków nie może jednak przekraczać kosztów przejazdu koleją, wagonem 2. klasy łącznie z dopłatami, z uwzględnieniem możliwych ulg przysługujących na regularnie kursujące środki transportu zbiorowego.

5. Pracownicy odbywający podróż służbową, którzy przewożą swoim pojazdem inne osoby, którym w myśl niniejszego załącznika również przysługuje prawo do zwrotu kosztów przejazdu, a z przyczyn służbowych wyrażono zgodę na ich zabranie, otrzymują dodatkowo rekompensatę za zabranie w wysokości 0,02 euro (lub równowartość w złotych polskich) na osobę i przejechany kilometr.

Rozdział  3

- Dieta

1. Za czas podróży służbowej pracownikowi przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia.

2. Wysokość diety wynosi za każdy pełny dzień kalendarzowy podróży służbowej (od godz. 0000 do godz. 2400):

- w Niemczech/do Niemiec: 30 euro (lub równowartość w złotych),

- w Polsce/do Polski: 24 euro (lub równowartość w złotych).

3. Jeżeli podróż służbowa nie obejmuje pełnej doby bądź trwała ponad 24 godziny, a pozostały okres trwania podróży służbowej jest krótszy od kolejnych 24 godzin - zarówno w odniesieniu do dnia rozpoczęcia podróży służbowej, jak i dnia zakończenia podróży służbowej - stosuje się następujące uregulowania:

- w przypadku podróży służbowej trwającej do 6 godzin: dieta nie przysługuje. Pracownikowi zwraca się tylko poniesione udokumentowane niezbędne wydatki do wysokości 1/4 diety dziennej, o której mowa w ustępie 2;

- w przypadku podróży służbowej trwającej od 6 do nie więcej niż 12 godzin przysługuje 1/2 diety, o której mowa w ustępie 2;

- w przypadku podróży służbowej trwającej co najmniej 12 godzin przysługuje pełna dieta, o której mowa w ustępie 2.

4. Dieta podlega zmniejszeniu, jeżeli pracownikowi odbywającemu podróż służbową zapewniono bezpłatne wyżywienie. Wysokość diety zmniejsza się o 20 procent za śniadanie i po 30 procent za obiad i kolację.

5. W przypadku nieprzerwanego pobytu odbywanego w ramach podróży służbowej w tym samym delegacyjnym miejscu pracy, który trwa ponad 14 dni, dieta podlega zmniejszeniu o jedną czwartą począwszy od 15. dnia podróży. Przed rozpoczęciem podróży służbowej należy poinformować pracownika o zmniejszeniu wysokości diety.

Rozdział  4

- Ryczałt noclegowy

1. Ryczałt noclegowy przysługuje w przypadku podróży służbowej trwającej co najmniej osiem godzin, jeżeli podróż ta trwa kilka dni kalendarzowych albo rozpoczęła się przed godziną trzecią. Ryczałt noclegowy nie przysługuje za noc, w której podróż służbowa rozpoczęła się po godzinie trzeciej lub zakończyła przed godziną drugą.

2. Ryczałt noclegowy za niezbędny nocleg bez udokumentowania kosztów wynosi:

- w Niemczech/do Niemiec: 30 euro (lub równowartość w złotych polskich),

- w Polsce/do Polski: 24 euro (lub równowartość w złotych polskich).

3. Jeżeli koszty noclegu są wyższe niż przysługująca całkowita kwota ryczałtu noclegowego określonego w ustępie 2, wyższe koszty są zwracane w wysokości ustalonej w przedłożonych rachunkach, jeżeli poniesienie tych kosztów było nieuniknione. Jeżeli w kosztach noclegu uwzględnione zostały koszty śniadania, wysokość diety zmniejsza się o 20 procent diety (zgodnie z rozdziałem 3 - Dieta - ustęp 2).

4. Ryczałt noclegowy nie jest wypłacany za czas przejazdu środkami transportu.

Rozdział  5

- Przerwy w podróżach służbowych

W indywidualnych przypadkach Zarząd podejmuje decyzję w sprawie zwrotu kosztów podróży, która została z ważnych powodów przerwana lub połączona z urlopem albo inną podróżą prywatną.

Rozdział  6

- Rozszerzony zakres obowiązywania

Uregulowania zawarte w rozdziałach od 1 do 5 stosuje się też odpowiednio do podróży w związku z nawiązaniem lub rozwiązaniem stosunku pracy z PNWM.

W przypadku nawiązania stosunku pracy dieta przysługuje do końca dnia, w którym pracownik przybył do miejsca pracy.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy zwrotowi podlegają koszty podróży jedynie do miejsca będącego miejscem zamieszkania pracownika przed rozpoczęciem pracy.

CZĘŚĆ  II

KOSZTY PRZEPROWADZKI I POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE

Rozdział  1

- Koszty przeprowadzki

1. Pracownicy, zatrudnieni na okres co najmniej dwóch lat w PNWM, mają prawo do rekompensaty kosztów przeprowadzki, jeżeli w związku z przyjęciem do pracy lub późniejszą zmianą miejsca zatrudnienia zobowiązani są na okres co najmniej dwóch lat zmienić miejsce zamieszkania.

Przyznanie pracownikowi rekompensaty kosztów przeprowadzki jest możliwe również w przypadku rozwiązania umowy o pracę, jeżeli związana jest z tym, w nieodległym czasie, przeprowadzka do byłego miejsca zamieszkania.

2. Warunkiem przyznania rekompensaty kosztów przeprowadzki jest pisemna zgoda Zarządu, wydana przed rozpoczęciem przeprowadzki.

3. Rekompensata kosztów przeprowadzki obejmuje:

a) Zwrot udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przewozu mienia pracownika i mienia osób należących do jego gospodarstwa domowego, które pracownik zobowiązany jest utrzymywać. Do tej grupy osób należą również osoby świadczące pomoc domową, jeżeli ich zatrudnienie jest niezbędne ze względu na liczbę dzieci lub potrzebę opieki nad osobami należącymi do gospodarstwa domowego.

Koszty przewozu, łącznie z niezbędnymi pracami montażowymi, zwracane są do wysokości kosztorysu, który pracownik zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez Zarząd przed rozpoczęciem przeprowadzki. Zarządowi przedkłada się co najmniej 2 oferty niezależnych od siebie firm transportowych (spedytorów).

Rekompensata kosztów przeprowadzki nie obejmuje kosztów związanych z przewiezieniem prywatnych samochodów osobowych.

Wielkość przewożonego mienia nie może przekraczać następujących limitów ilościowych i objętościowych:

Pracownicy:

żonaci/zamężne: nieżonaci/niezamężne:

10.400 kg lub 7.800 kg lub

130 m3 lub 97,5 m3 lub

26 MBM 19,5 MBM

(MBM = metr bieżący meblowozu)

Limity te ulegają podwyższeniu o 800 kg (lub 10 m3 albo 2 MBM) na każdą pozostałą osobę należącą do wspólnego gospodarstwa domowego pracownika.

W wyjątkowych wypadkach Zarząd może podwyższyć określone limity ilościowe i objętościowe, jeżeli zastosowanie niniejszego uregulowania spowodowałoby rażącą dolegliwość dla pracownika.

b) Zwrot kosztów podróży pracownika i osób, o których mowa w literze a zdanie 1 i 2, z dotychczasowego do nowego miejsca zamieszkania.

Koszty podróży przyznawane są zgodnie z zasadami określonymi w części I niniejszego załącznika. Dieta i ryczałt noclegowy ulegają jednak zmniejszeniu o jedną trzecią dla małżonka oraz o połowę dla dzieci i wszystkich pozostałych osób należących do gospodarstwa domowego.

Dieta i ryczałt noclegowy przyznawane są na okres od dnia załadunku przewożonego mienia do dnia jego wyładunku, nie dłużej jednak niż na 8 dni. Dzień załadunku i dzień wyładunku traktowane są łącznie tylko jako jeden dzień podróży.

4. Pracownikowi mogą ponadto zostać zwrócone:

a) wydatki na dodatkowe lekcje dla dzieci na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, jeżeli dyrektor szkoły potwierdzi konieczność pobierania dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) wydatki powstające wskutek podwójnego opłacania czynszu za dotychczasowe i za nowe mieszkanie, przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące.

Wymienione wydatki podlegają zwrotowi tylko wtedy, gdy Zarząd uzna, że poniesienie ich było konieczne.

5. Na wniosek pracownika może mu zostać przyznana stosowna zaliczka na poczet rekompensaty kosztów przeprowadzki. Zaliczkę należy rozliczyć z PNWM niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pół roku po zakończeniu przeprowadzki.

Rozdział  2

- Pomoc na zagospodarowanie

1. Pracownicy, którzy zostają skierowani przez PNWM do pracy za granicę i zawarli z PNWM umowę o pracę na okres co najmniej dwóch lat, mają prawo do otrzymania pomocy na zagospodarowanie, jeżeli zatrudnienie ich związane jest ze zmianą miejsca zamieszkania.

2. Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana na wniosek pracownika przez Zarząd. Prawo do otrzymania pomocy na zagospodarowanie wygasa, jeżeli wniosek nie został złożony w ciągu roku od przeprowadzki.

3. Wysokość pomocy na zagospodarowanie zależy od wysokości wynagrodzenia zasadniczego przysługującego polskim i niemieckim pracownikom PNWM zgodnie z załącznikiem nr 2 do Statutu, tabela wynagrodzeń 1 lub tabela wynagrodzeń 2.

Jeżeli w chwili wyrażenia zgody na rekompensatę kosztów przeprowadzki w dotychczasowym miejscu zamieszkania urządzone było własne gospodarstwo domowe, na zagospodarowanie jest przyznawana pomoc w następującej wysokości:

a) dla nieżonatych pracowników/niezamężnych pracownic:

w wysokości połowy miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

b) dla żonatych pracowników/zamężnych pracownic nieposiadających dzieci:

w wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

c) dla żonatych pracowników/zamężnych pracownic posiadających jedno lub dwoje dzieci, dla których przysługuje prawo do dodatku na dzieci lub dodatku zagranicznego na dzieci:

w wysokości półtoramiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

d) dla żonatych pracowników/zamężnych pracownic posiadających więcej niż dwoje dzieci, dla których przysługuje prawo do dodatku na dzieci lub dodatku zagranicznego na dzieci:

w wysokości dwóch miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych.

Pracownicy nieposiadający własnego gospodarstwa domowego otrzymują połowę sum wymienionych w zdaniu 1. Pracownicy, którzy korzystali ze zbiorowego zakwaterowania, nie otrzymują pomocy na zagospodarowanie.

4. Przez własne gospodarstwo domowe rozumieć należy mieszkanie wyposażone w kuchenkę do gotowania i własne meble. Osoby owdowiałe lub rozwiedzione oraz nieżonate/niezamężne, które przyjęły do swego gospodarstwa domowego krewnych albo inne osoby i obowiązane są utrzymywać je, traktowane są na równi z osobami żonatymi/zamężnymi.

5. Prawo do otrzymania pomocy na zagospodarowanie nie przysługuje osobom żonatym/zamężnym, jeżeli członkowie rodziny - a w przypadku osób nieżonatych/niezamężnych osoby wyszczególnione w ustępie 4 zdanie 2 - nadal zamieszkują w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

6. Połowa pomocy na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli przed upływem okresu dwóch lat od wypłacenia pomocy na zagospodarowanie pracownik wypowie umowę o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpi z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Załącznik

PRZEPISY FINANSOWE ORGANIZACJI "POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY"

Artykuł  1

Cel przepisów finansowych

Przepisy finansowe regulują zasady sporządzania i realizacji planu budżetu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", zwanej dalej "Organizacją", oraz zasady rewizji księgowej (artykuł 11 ustęp 4 umowy z dnia 17 czerwca 1991 r.).

Artykuł  2

Rok budżetowy

Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

Artykuł  3

Wspólny fundusz

W celu realizacji swoich zadań Organizacja dysponuje wspólnym funduszem, który jest zasilany w równych częściach przez oba Rządy, zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 umowy z dnia 17 czerwca 1991 r.

Artykuł  4

Plan budżetu

1.
Na każdy rok budżetowy należy sporządzić plan budżetu, w którym należy uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki. W planie budżetu należy wykazać wszelkie zobowiązania wieloletnie.
2. 3
 Podstawą sporządzania planu budżetu będą deklaracje obu Rządów odnośnie planowanej wysokości wkładów na rzecz Organizacji, oraz spodziewane inne wpływy, przy czym wkład Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażony jest w złotych polskich, a wkład Rządu Republiki Federalnej Niemiec w euro.
3.
Przy porównywaniu deklarowanych wkładów, o których mowa w ustępie 2, za podstawę przeliczeń będzie przyjęty kurs podawany przez Europejski Bank Centralny w dniu 1 lipca danego roku, w którym Rządy deklarują wysokość wkładów.
4.
Plan budżetu składa się z planu globalnego i planów częściowych z podziałem na pozycje i tytuły budżetowe oraz z planu etatów. Plany częściowe sporządzane są dla budżetu administracyjnego każdego z biur oraz dla budżetu na wspieranie projektów. Pozycje i tytuły planu budżetu są podzielone według określonych grup rzeczowych. Plan etatów jest podzielony według przynależności do poszczególnych biur.
5.
Wyjaśnienie i uzasadnienie wpływów, wydatków, planu etatów i podjętych zobowiązań wieloletnich stanowi część składową planu budżetu.
6.
Plan budżetu sporządzany jest w językach polskim i niemieckim. Wkłady każdego z Rządów będą wykazywane zgodnie z artykułem 4 ustęp 2. Kalkulacja planu częściowego dotycząca budżetu administracyjnego biura w Warszawie sporządzana jest w złotych polskich, planu częściowego dotyczącego budżetu administracyjnego biura w Poczdamie - w euro. Kalkulacja planu częściowego budżetu na wspieranie projektów sporządzana jest w tej walucie, w jakiej finansowany jest projekt. Zwiększone wydatki z tytułu różnic kursowych muszą być finansowane w ramach tych samych planów częściowych.
7.
Wydatki i zobowiązania wieloletnie, przeznaczone na ten sam cel, muszą zostać ujęte w ramach tych samych pozycji planu budżetu.
Artykuł  5

Skutki planu budżetu

1.
Plan budżetu jest dla Organizacji podstawą i upoważnieniem do dokonywania wypłat i podejmowania zobowiązań finansowych.
2.
Umieszczenie w planie budżetu wydatków na określone cele nie może stanowić podstawy do roszczeń osób trzecich wobec Organizacji.
Artykuł  6

Sporządzanie planu budżetu

Zarząd sporządza projekt planu budżetu, uwzględniając środki przewidziane przez oba Rządy oraz oczekiwane inne wpływy. Projekt należy przesłać obu Przewodniczącym, członkom Rady, ich zastępcom oraz ustanowionym przez Radę rewidentom księgowym najpóźniej na 4 tygodnie przed posiedzeniem Rady, na którym zatwierdzany jest plan budżetu.

Artykuł  7

Uchwalanie planu budżetu

1.
Rada uchwala plan budżetu przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, po uzyskaniu informacji od obu Rządów o przypuszczalnej wysokości przewidzianych wkładów.
2.
Jeżeli plan budżetu nie zostanie uchwalony przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, to do momentu uchwalenia w każdym miesiącu wolno dokonywać niezbędnych wydatków do jednej dwunastej zatwierdzonego planu budżetu roku poprzedzającego.
3.
Po uchwaleniu planu budżetu Zarząd przesyła jego kopie obu Przewodniczącym Rady, członkom Rady i ich zastępcom oraz obu rewidentom księgowym.
Artykuł  8

Powodowanie wpływu środków

Zarząd wnioskuje przekazanie wkładów każdego z Rządów w równych częściach do wspólnego funduszu, zgodnie z potrzebami Organizacji, na takie okresy, które nie pozostają w sprzeczności z wewnętrznymi przepisami budżetowymi każdego z państw.

Artykuł  9

Realizacja planu budżetu

1.
Plan budżetu jest realizowany zgodnie z zasadą rozdzielenia kompetencji między osobę upoważnioną do wydawania decyzji o dyspozycji środkami finansowymi a osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgowości.
2.
Wszystkie wpływy i wydatki muszą być zaksięgowane i udokumentowane poleceniami przyjęcia wpłaty lub wypłaty, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez osoby upoważnione do wydawania decyzji o dyspozycji środkami finansowymi.
3.
Uprawnienie do wydawania decyzji o dyspozycji środkami finansowymi przysługuje Zarządowi. W uzasadnionych przypadkach może on przenieść te uprawnienia na pracowników Organizacji.
4.
Pracownikom upoważnionym przez Zarząd wolno przyjmować wpłaty lub dokonywać wypłat. Zarząd może podejmować decyzje odnośnie do przyznania zaliczek gotówkowych na pokrycie bieżących wydatków z kasy Organizacji.
5.
Zarząd jest odpowiedzialny za zgodne z przeznaczeniem, oszczędne i gospodarne wykorzystanie środków budżetowych oraz dba o prawidłowe ich księgowanie.
Artykuł  10

Wykorzystanie środków budżetowych

1.
Wszystkie wydatki Organizacji pokrywa się z uzyskiwanych przez Organizację wpływów w danym roku budżetowym i nadwyżki finansowej z lat ubiegłych. Organizacja nie może zaciągać kredytów.
2. 4
 Dostępne środki mogą zostać przeznaczone jedynie na cele określone w planie budżetu, o ile nie przewiduje on możliwości przesunięcia środków z innych pozycji na pokrycie niedoborów. Za zgodą obu Przewodniczących Rady może nastąpić przesunięcie środków w celu pokrycia w pełni uzasadnionych i nieprzewidzianych wydatków. O takim przesunięciu należy powiadomić Radę na następnym posiedzeniu.
3.
Nie wolno wydatkować na ten sam cel środków z różnych pozycji planu budżetu.
4.
Wydatki personalne mogą być ponoszone jedynie w zgodzie z odnośnymi przepisami i planem etatów.
5. 5
 Na wydatki inwestycyjne i wydatki na pojedyncze przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 30.000 euro lub równowartość tej kwoty w złotych polskich konieczna jest zgoda Rady.
6.
Zobowiązania na następne lata mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie stosownego upoważnienia do ich podjęcia, zawartego w planie budżetu.
7.
Płatności, które inaczej niż w kalkulacji zawartej w planie budżetu dokonane zostały w innej walucie, należy w późniejszym terminie - w miarę możliwości kwartalnie - przetransferować.
8. 6
Nieprzewidziane wpływy o wartości przekraczającej 30.000 euro lub równowartość tej kwoty w złotych polskich pociągają za sobą konieczność przedłożenia budżetu uzupełniającego, wymagającego aprobaty obu Przewodniczących Rady. O takim fakcie należy powiadomić Radę na następnym posiedzeniu.
Artykuł  11

Zarządzanie majątkiem

Organizacja obowiązana jest troskliwie zarządzać swoim majątkiem. Nieruchomości i inne środki trwałe, z wyjątkiem przedmiotów przeznaczonych do zużycia, należy wykazać w księdze inwentarzowej. Środki pieniężne należy lokować tak, aby zagwarantować ich płynność, zabezpieczyć się przed stratami oraz osiągać odpowiednie zyski.

Artykuł  12

Zamknięcie roku

1.
Środki, których cel wydatkowania nie został ustalony do dnia 31 grudnia, oraz środki, których cel wydatkowania został ustalony do dnia 31 grudnia, ale nie zostały one wypłacone do końca roku, stanowią nadwyżkę finansową.
2.
Nadwyżkę finansową należy uwzględnić w przewidywanej wysokości w planie budżetu na rok następny jako wpływy.
Artykuł  13

Sprawozdanie finansowe

1.
Bezpośrednio po zamknięciu ksiąg Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe. Zawiera ono wszystkie wpływy i wydatki zgodnie z kolejnością w planie budżetu. Wszystkie wpływy i wydatki muszą być udokumentowane.
2.
Zarząd niezwłocznie przedkłada Radzie, jednak nie później niż na 4 tygodnie przed posiedzeniem Rady, roczne sprawozdanie finansowe razem ze swoim rocznym sprawozdaniem z działalności; takie same materiały przekazuje jednocześnie rewidentom księgowym.
Artykuł  14

Zmiana roszczeń

1.
Zarządowi wolno jedynie:

a) prolongować zapłatę należności finansowych, jeżeli ich natychmiastowe ściągnięcie łączyłoby się ze znaczną uciążliwością, a należność nie będzie zagrożona przez odroczenie terminu płatności. Prolongatę należy przyznawać, stosując odpowiednią stopę oprocentowania, i z reguły jedynie przy gwarancjach zabezpieczających,

b) umorzyć należności, których nieściągalność została udokumentowana:

- postanowieniem o nieściągalności, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, lub

- postanowieniem sądu o upadłości,

c) umorzyć należności, jeżeli jest pewne, że koszty ich ściągnięcia byłyby wyższe niż te należności lub ściągnięcie tych należności oznaczałoby szczególną uciążliwość.

2.
Umorzenie kwot ponad 2.500 euro bądź ich równowartości w złotych polskich wymaga uprzednio zgody Rady.
3.
Jeżeli prolongata lub umorzenie należności dotyczy Zarządu, konieczna jest każdorazowo uprzednia zgoda Rady.

/dla wyjaśnienia: polskie słowo "umorzyć" oznacza zarówno "Niederschlagung" (rezygnacja ze ściągania), jak i "Erlaß" (rezygnacja z należności)/

Artykuł  15

Rewidenci księgowi

1.
Rewidenci księgowi są powoływani przez Radę na wniosek polskiego i niemieckiego organu kontroli finansowej w charakterze niezależnych biegłych na okres 3 lat. Dopuszczalne jest ich powtórne powołanie. Kontrolują oni rzetelne, prawidłowe i oszczędne gospodarowanie środkami budżetowymi i majątkiem Organizacji w oparciu o niniejsze przepisy finansowe, wytyczne wspierania wymiany młodzieży oraz inne przepisy dotyczące Organizacji.
2.
W celu przeprowadzenia kontroli należy udzielić rewidentom księgowym koniecznej pomocy; powinni oni otrzymać wszystkie informacje i dowody księgowe uznane przez nich za niezbędne.
3.
We wspólnym sprawozdaniu rocznym rewidenci księgowi informują Zarząd i Radę o wynikach swojej kontroli.
Artykuł  16

Absolutorium dla Zarządu z realizacji budżetu

Na podstawie kontroli sprawozdania i po zajęciu stanowiska przez Zarząd Rada podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi z realizacji planu budżetu.

Jeżeli sprawozdanie rewidentów zawiera zastrzeżenia, a Rada uzna, że stanowisko i wyjaśnienia Zarządu są niewystarczające, absolutorium może zostać wstrzymane do momentu wycofania zastrzeżeń rewidentów w wyniku podjęcia odpowiednich działań przez Zarząd.

Artykuł  17

Przepisy końcowe

1.
Przepisy finansowe należy stosować zgodnie ze wskazaniami Zarządu. Może on wydać w tym celu konieczne przepisy wykonawcze.
2.
Niniejsze przepisy finansowe mogą zostać zmienione na wniosek Zarządu bądź jednego z obydwu Rządów. Postanowienia o zmianie przepisów finansowych podejmowane są w porozumieniu przez oba Rządy.
3.
Niniejsze przepisy finansowe sporządzone w językach polskim i niemieckim mają jednakową moc.
1 Załącznik nr 2 zmieniony przez porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 2 do artykułu 14 Wynagrodzenia i dodatki, część I - Wynagrodzenia zasadnicze, Tabela wynagrodzeń 2 Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" z dnia 4 grudnia 2009 r. (M.P.10.18.185) zmieniającej nin. porozumienie z dniem 4 grudnia 2009 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
2 Załącznik nr 3 zmieniony przez Porozumienie z dnia 28 stycznia 2008 r.między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r.między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" (M.P.08.76.680) z dniem 28 stycznia 2008 r.
3 Załącznik art. 4 ust. 2 zmieniony przez umowę międzynarodową z dnia 9 października 2013 r. (M.P.2013.951) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 9 października 2013 r.
4 Załącznik art. 10 ust. 2 zmieniony przez umowę międzynarodową z dnia 9 października 2013 r. (M.P.2013.951) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 9 października 2013 r.
5 Załącznik art. 10 ust. 5 zmieniony przez umowę międzynarodową z dnia 9 października 2013 r. (M.P.2013.951) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 9 października 2013 r.
6 Załącznik art. 10 ust. 8 dodany przez umowę międzynarodową z dnia 9 października 2013 r. (M.P.2013.951) zmieniającej nin. umowę międzynarodową z dniem 9 października 2013 r.