RFN-Polska. Umowa o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Bonn 1991.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.3.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 1992 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży,
sporządzona w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 17 czerwca 1991 r. została sporządzona w Bonn Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec,

na podstawie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wymianie młodzieży z dnia 10 listopada 1989 r.,

w wykonaniu Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r.,

uzgodniły, co następuje:

1.
Oba Rządy tworzą Organizację "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", zwaną dalej "Organizacją".
2.
Organizacja posiada osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Działalność Organizacji nie służy celom dochodowym.
3.
Organizacja posiada swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Federalnej Niemiec. Ustalenie miejsc nastąpi w drodze uzupełniającej wymiany not.
1.
Zadaniem Organizacji jest wspieranie wszelkimi sposobami wzajemnego poznania i zrozumienia oraz ścisłej współpracy młodzieży Polski i Niemiec. W celu wypełnienia tego zadania Organizacja powinna inicjować spotkania i wymianę młodzieży oraz wspierać ją poprzez udostępnianie środków i prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej. Organizacja realizuje tym samym cele Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wymianie młodzieży z dnia 10 listopada 1989 r. Organizacja popiera wszystkie rodzaje i formy spotkań i wymiany, jak również współpracę specjalistów zgodnie z artykułem 3 wymienionej umowy.
2.
Organizacja wspiera prywatne i publiczne podmioty spotkań młodzieży, pozaszkolnej wymiany młodzieży oraz wymiany uczniów.
3.
Organizacja może podejmować własne przedsięwzięcia, których zamierzony cel nie może być osiągnięty przez podmioty prywatne i publiczne.
4.
Organizacja może realizować przedsięwzięcia zaproponowane przez podmioty prywatne lub publiczne, jeżeli są one zgodne z jej zadaniami i odpowiadają wspólnym interesom, a wnioskodawca zapewni ich finansowanie.
5.
Organizacja może również popierać programy z udziałem młodzieży z państw trzecich. Może ona współpracować z innymi europejskimi organizacjami i instytucjami zajmującymi się spotkaniami i wymianą młodzieży.

Organami Organizacji są Rada oraz Zarząd.

1.
Najwyższym organem Organizacji jest Rada. Składa się ona z dwóch równoprawnych przewodniczących oraz z jedenastu polskich i jedenastu niemieckich przedstawicieli organów państwowych i komunalnych oraz organizacji i instytucji, które biorą udział lub są zainteresowane spotkaniami młodzieży, pozaszkolną wymianą młodzieży oraz wymianą uczniów. Po sześciu przedstawicieli jest powoływanych ze sfery niepaństwowej i niekomunalnej.
2.
Polscy członkowie Rady są powoływani przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a niemieccy członkowie - przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec. Dla każdego z członków Rady jest powoływany zastępca.
3.
Kadencja członków Rady i ich zastępców wynosi trzy lata. Jeżeli członek Rady lub zastępca przestaje sprawować swoją funkcję przed upływem kadencji, to na pozostałą część kadencji jest powoływany następca.
4.
Członkowie Rady albo ich zastępcy otrzymują zwrot kosztów podróży (kosztów przejazdu i pobytu) oraz wydatków powstałych w wyniku realizacji zleceń Rady.

Radzie będą wspólnie przewodniczyć kierownik organu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla spraw młodzieży oraz Federalny Minister w Rządzie Republiki Federalnej Niemiec właściwy dla spraw młodzieży lub ich zastępcy. Są oni uprawnieni do głosowania na równi z pozostałymi członkami Rady.

1.
Rada odbywa posiedzenia co najmniej jeden raz w roku, na przemian na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Z reguły obraduje w siedzibie Organizacji.
2.
Rada może podejmować uchwały, gdy w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej dwie trzecie członków lub zastępców członków. Zastępcy członków uczestniczą w posiedzeniach jedynie w przypadku nieobecności odpowiednich członków Rady.
3.
Rada podejmuje uchwały z reguły na zasadzie consensusu. Jednakże na wniosek każdego członka Rady może być przeprowadzone głosowanie. W takim przypadku Rada podejmuje decyzje większością dwóch trzecich głosów obecnych członków. W odniesieniu do uchwał powodujących zobowiązania finansowe wymagana jest zgoda co najmniej dwóch trzecich obecnych członków Rady z każdej ze Stron.
4.
Rada uchwala swój regulamin.

Rada działa w celu realizacji zadań wymienionych w artykule 2 niniejszej umowy. Do jej właściwości i zadań należy w szczególności:

- uchwalanie rocznego programu działalności Organizacji,

- określanie kierunków realizacji programu łącznie z wytycznymi dla programów promowanych,

- uchwalanie rocznego budżetu,

- zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu,

- udzielanie absolutorium obu dyrektorom zarządzającym z realizacji budżetu, po rozpatrzeniu sprawozdania z rewizji finansowej i stanowiska obu dyrektorów zarządzających.

1.
Zarząd Organizacji składa się z pierwszego dyrektora zarządzającego i drugiego dyrektora zarządzającego. Obaj dyrektorzy zarządzający muszą posiadać obywatelstwo polskie albo niemieckie, lecz nie mogą być obywatelami tego samego Państwa. Obaj będą mianowani w porozumieniu przez oba Rządy po wysłuchaniu Rady. Czas trwania kadencji wynosi pięć lat. Jeżeli jeden z dyrektorów przestaje sprawować swoją funkcję przed upływem kadencji, to na pozostałą jej część jest powoływany następca.
2.
Po zakończeniu kadencji pierwszego dyrektora zarządzającego następcą zostaje mianowany obywatel drugiego Państwa. Ta sama zasada ma zastosowanie do drugiego dyrektora zarządzającego.
3.
Obaj dyrektorzy zarządzający reprezentują Organizację w zasadzie łącznie. Rada ustali przypadki, w których dyrektorzy zarządzający reprezentują Organizację samodzielnie.
4.
Obaj dyrektorzy zarządzający są odpowiedzialni za bieżącą działalność Organizacji. Przygotowują oni posiedzenia Rady, składają jej sprawozdania, przedkładają projekt budżetu, realizują uchwały Rady oraz kontrolują wykorzystanie środków przyznanych podmiotom publicznym i prywatnym. Pierwszy i drugi dyrektor zarządzający utrzymują stały kontakt z przewodniczącymi Rady.
5.
W przypadku gdy jeden z dyrektorów zarządzających nie może pełnić swojej funkcji, Organizację reprezentuje drugi dyrektor zarządzający.
6.
Pierwszy i drugi dyrektor zarządzający biorą udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
1.
Pierwszy i drugi dyrektor zarządzający zatrudniają wspólnie personel Organizacji. Będą oni troszczyć się o to, aby liczba pracowników polskich i niemieckich w obu siedzibach była równoważna.
2.
Pierwszy i drugi dyrektor zarządzający są przełożonymi personelu.
3.
Prawa i obowiązki personelu zostaną określone w Statucie personelu, przyjętym w porozumieniu przez oba Rządy.
4.
Personel polski lub niemiecki, zatrudniony w siedzibie Organizacji w drugim Państwie, otrzymuje zezwolenie na pobyt w tym Państwie. To samo dotyczy rodzin personelu (współmałżonkowie, dzieci).
5.
Personel polski lub niemiecki, zatrudniony w siedzibie Organizacji w drugim Państwie, otrzymuje zezwolenie na pracę w tym Państwie.
6.
Ustępy 4 i 5 mają zastosowanie również do obu dyrektorów zarządzających.

Do Organizacji mają zastosowanie w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec następujące postanowienia Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych Narodów Zjednoczonych z dnia 21 listopada 1947 r.:

a)
artykuł III § 7 dotyczący nieograniczonego posiadania i transferu środków finansowanych oraz swobodnej wymiany dewiz;
b)
artykuł III § 9 dotyczący zwolnienia z podatków i opłat celnych oraz zwolnienia z zakazów i ograniczeń wwozowych i wywozowych.
1.
Organizacja dysponuje jednym funduszem. Będzie on zasilany corocznie, stosownie do przepisów budżetowych obowiązujących w danym Państwie, w równych częściach środkami z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec koniecznymi dla działalności Organizacji po rozpatrzeniu przez oba Rządy budżetu uchwalonego przez Radę. Do funduszu wpływać będą ponadto wpłaty przekazywane przez strony trzecie, w szczególności dotacje prywatne oraz opłaty za wykonane świadczenia Organizacji.
2.
Organizacja pokrywa z tego funduszu wszystkie wydatki powstałe w wyniku realizacji jej zadań oraz niezbędnych kosztów utrzymania personelu i administracji.
3.
Wydatki Organizacji będą pokrywane z uwzględnieniem zasady gospodarności i oszczędności. Wydatki na personel i administrację należy ograniczyć do minimum.
4.
Oba Rządy ustalą wspólnie przepisy finansowe.
5.
Wykorzystanie środków podlega kontroli przez rewidentów księgowych, którzy zostaną ustanowieni przez Radę na wniosek polskiego i niemieckiego organu kontroli finansowej.
6.
Rewidenci księgowi będą przedkładać corocznie wspólne sprawozdanie. Zostanie ono opatrzone wspólnym stanowiskiem dyrektorów zarządzających i przedłożone Radzie.

Tracą moc artykuły 4, 5 i 6 ustęp 2 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wymianie młodzieży z dnia 10 listopada 1989 r. Traci również moc wymiana not między Ministrem Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Federalnym Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec z dnia 10 listopada 1989 r., stanowiąca integralną część wymienionej umowy.

Niniejsza umowa wchodzi w życie, gdy oba Rządy powiadomią się wzajemnie w drodze notyfikacji o spełnieniu odnośnych wymogów wewnętrznych dla wejścia umowy w życie. Za dzień wejścia umowy w życie będzie uważany dzień otrzymania noty późniejszej.

Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć ją w drodze notyfikacji. W takim przypadku umowa utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

Sporządzono w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 grudnia 1991 r.