Przyjęcie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Monitor Polski

M.P.2021.435

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2021 r.

UCHWAŁA Nr 50
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Przyjmuje się strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU