Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  32.  [Przyjęcie strategii przez Radę Ministrów]
1.  Projekt strategii jest przedkładany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
2.  Rada Ministrów w drodze uchwały przyjmuje strategię.
3.  Jednostki współpracujące przekazują do Generalnego Inspektora informacje o:
1) sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii - w przypadku jednostek współpracujących innych niż organy administracji rządowej,
2) podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii - w przypadku organów administracji rządowej

- co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".