§ 1. - Przyjęcie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Monitor Polski

M.P.2021.435

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2021 r.
§  1. 
Przyjmuje się strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik do uchwały.