Przeznaczenie składników majątkowych oraz ustalenie podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Klimatu.

Monitor Polski

M.P.2020.1012

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Klimatu

Na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
Składniki majątkowe określone w załączniku do zarządzenia, znajdujące się w posiadaniu Ministerstwa Klimatu przekształconego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu (Dz. U. poz. 499), służące przed dniem 21 marca 2020 r. realizacji zadań komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu środowisko, stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Środowiska utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. poz. 497), zgodnie ze stanem ksiąg rachunkowych działu środowisko na dzień 21 marca 2020 r.
Sprawy wszczęte i niezakończone w Ministerstwie Klimatu przed dniem 21 marca 2020 r. z zakresu działu środowisko stają się sprawami Ministerstwa Środowiska.
Akta spraw, o których mowa w § 2, przekazuje się Ministerstwu Środowiska protokołem zdawczo-odbiorczym.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 21 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU MINISTERSTWA KLIMATU JAKO URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. DZIAŁU ŚRODOWISKO PRZEJMOWANYCH NA STAN MINISTERSTWA ŚRODOWISKA