Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.499

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przekształca się Ministerstwo Klimatu.
2.  Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu do Ministerstwa Klimatu komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu energia wyłączonych z Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz pracowników obsługujących ten dział.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.