Przepisy o budowie urządzeń elektrycznych.

Monitor Polski

M.P.1960.38.190

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 1980 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 20 kwietnia 1960 r.
w sprawie przepisów o budowie urządzeń elektrycznych. *

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej (Dz. U. Nr 9, poz. 26) zarządza się, co następuje:
1.
Przy projektowaniu, budowie i przebudowie urządzeń elektrycznych prądu stałego i zmiennego u dostawców i odbiorców, należy stosować "Przepisy budowy urządzeń elektrycznych".
2.
Przepisy, o których mowa w ust. 1, zostały wydane odrębnie drukiem przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
1.
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych ważnymi względami technicznymi lub ekonomicznymi, Państwowa Inspekcja Energetyczna Ministerstwa Górnictwa i Energetyki może zezwolić na projektowanie, budowę i przebudowę urządzeń elektrycznych prądu stałego i zmiennego u dostawców i odbiorców w sposób odmienny, niż to przewidują "Przepisy budowy urządzeń elektrycznych" (§ 1 ust. 1).
2.
Zezwolenie, o którym mowa w ust 1, określać powinno warunki odstępstw od postanowień "Przepisów budowy urządzeń elektrycznych".
1.
Zarządzenie nie dotyczy projektowania, budowy i przebudowy urządzeń elektrycznych telekomunikacyjnych, nawodnych, na jednostkach pływających morskich i śródlądowych, w latarniach morskich, linii trakcji elektrycznej, taboru kolejowego, pojazdów mechanicznych i statków powietrznych.
2.
"Przepisy budowy urządzeń elektrycznych" (§ 1 ust. 1) należy stosować przy projektowaniu, budowie i przebudowie urządzeń elektrycznych górniczych, o ile przepisy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych, przepisy techniczne eksploatacji lub normy obowiązujące w zakładach górniczych nie stanowią inaczej.
3.
Zarządzenie nie narusza:
1)
przepisów zarządzenia nr 89 Ministra Energetyki z dnia 13 czerwca 1956 r. w sprawie budowy urządzeń elektrycznych w rolnictwie,
2)
zarządzenia Ministrów Przemysłu Ciężkiego oraz Górnictwa i Energetyki z dnia 6 kwietnia 1959 r. w sprawie ograniczenia stosowania w instalacjach elektrycznych przewodów i kabli z żyłami miedzianymi oraz przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej (Monitor Polski Nr 34, poz. 155).
"Przepisy budowy urządzeń elektrycznych" (§ 1 ust. 1) nie mają zastosowania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej zatwierdzonej przed dniem 1 lipca 1960 r. oraz do budowy urządzeń elektrycznych wykonywanej na podstawie takiej dokumentacji.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 13 marca 1956 r. w sprawie przepisów o budowie urządzeń elektrycznych (Monitor Polski Nr 59, poz. 715).
2)
"Przepisy o budowie urządzeń elektrycznych - część II" - zatwierdzone dnia 31 maja 1955 r. przez Ministra Energetyki z mocą obowiązującą dla urządzeń elektrycznych nowo budowanych i przebudowywanych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1960 r., z tym że przepisy § 22 ust. 2 rozdziału I "Przepisów budowy urządzeń elektrycznych" (§ 1 ust. 1) obowiązują od dnia 1 lipca 1961 r.
*Z dniem 1 maja 1977 r. w "Przepisach budowy urządzeń elektrycznych" (Dz. Budownictwa z 1962 r. Nr 6, poz. 38) wprowadzonych nin. zarządzeniem, tracą moc § 24 pkt 2 oraz rozdziały XI-XIV, na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego (Dz.U.77.14.58).

Z dniem 27 listopada 1979 r. w "Przepisach budowy urządzeń elektrycznych" (Dz. Budownictwa z 1962 r. Nr 6, poz. 38) wprowadzonych nin. zarządzeniem, traci moc rozdział IX, na podstawie § 3 rozporządzenia Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 października 1979 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać baterie kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej (Dz.U.79.26.156).

Z dniem 23 maja 1980 r. w "Przepisach budowy urządzeń elektrycznych" (Dz. Budownictwa z 1962 r. Nr 6, poz. 38) wprowadzonych nin. zarządzeniem, tracą moc: § 11, § 16-18 oraz rozdział XVII, na podstawie § 3 rozporządzenia Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 maja 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, zagrożonych pożarem (Dz.U.80.13.43).