Przejmowanie przez Fundusz Aprowizacyjny zboża uzyskanego z opłat przemiałowych i rozliczenia się z przejętego zboża.

Monitor Polski

M.P.1948.35.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1948 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 4 marca 1948 r.
w sprawie przejmowania przez Fundusz Aprowizacyjny zboża uzyskanego opłat przemiałowych i rozliczenia się z przejętego zboża.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministrów: Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r. wydanego w porozumieniu Ministrem: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o opłatach przemiałowych w naturze (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 35) zarządzam, co następuje:
Opłaty za przemiał lub śrutowanie żyta, pszenicy, jęczmienia i mieszanki zbożowej na zlecenie rolników pobiera się wyłącznie w naturze w wysokości określonej w § 2 powołanego na wstępie rozporządzenia o opłatach przemiałowych w naturze. Opłaty za przemiał lub śrutowanie mieszanki zbożowej pobiera się w wysokości przewidzianej dla jęczmienia.
Wysokość opłat przemiałowych pobieranych przez młyn w naturze winna być uwidoczniona w cenniku, sporządzonym i podpisanym przez kierownika młyna i podana do wiadomości powiatowemu delegatowi Funduszu Aprowizacyjnego. Cennik należy umieścić w młynie w miejscu widocznym i dostępnym dla każdego.

Pobieranie innych opłat niż podanych w cenniku, choćby w granicach przewidzianych w § 2 powołanego na wstępie rozporządzenia o opłatach przemiałowych w naturze - jest niedozwolone.

Zboże uzyskiwane z opłat przemiałowych należy niezwłocznie wpisywać do księgi przemiałowej zgodnie z rzeczywistym pobraniem.

Dysponentem tego zboża jest wyłącznie Fundusz Aprowizacyjny.

Młyny obowiązane są zgłaszać co miesiąc Wojewódzkiemu Oddziałowi Funduszu Aprowizacyjnego otrzymane z opłat przemiałowych ilości zbóż najpóźniej do dnia 5-go każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Zgłoszenia te winny ściśle odpowiadać zapisom w księdze przemiałowej.
Zgłoszenie może nastąpić bądź osobiście za potwierdzeniem zgłoszenia, bądź listem poleconym. Dowód nadania listu poleconego służy jako potwierdzenie zgłoszenia.
Przedsiębiorstwa młyńskie obowiązane są pobrane i zgłoszone z tytułu opłat przemiałowych w naturze zboża dostarczać co miesiąc do wyznaczonego przez Fundusz Aprowizacyjny punktu zsypu.

Przedsiębiorstwa dostarczające z tego tytułu ponad 5.000 kg. zboża miesięcznie mogą pobraną ilość przesiać nie do punktu zsypu, a bezpośrednio pod adresem podanym pisemnie przez Fundusz Aprowizacyjny.

Za zboże uzyskane z tytułu opłat przemiałowych młyny otrzymywać będą od Wojewódzkich Oddziałów Funduszu Aprowizacyjnego należność, obliczoną według cen sprzedażnych, notowanych na właściwych miejscowo giełdach zbożowo-towarowych.
Zapłata za zboża dostarczone i tytułu pobranych opłat przemiałowych następuje natychmiast na podstawie t. zw. "potwierdzenia odbioru", wystawionego przez odnośny punkt zsypu, w oznaczonym banku.
Fundusz Aprowizacyjny może zobowiązanym do dostarczenia zboża z tytułu opłat przemiałowych w naturze zwalniać do 10% ilości zgłoszonego zboża na pokrycie deputatów pracowniczych i potrzeb własnych.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.