Opłaty przemiałowe w naturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.5.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW APROWIZACJI ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 22 grudnia 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o opłatach przemiałowych w naturze.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 217) zarządza się, co następuje:
Opłaty za przemiał zboża na zlecenie rolników winny być pobierane wyłącznie w naturze.
Opłaty w naturze nie mogą przekraczać bez względu na wysokość procentową przemiału:

10% (dziesięć procent) przemielanego żyta i jęczmienia,

8% (osiem procent) przemielanej pszenicy.

Pobrane z tytułu opłat przemiałowych zboże winno być odstąpione Funduszowi Aprowizacyjnemu po cenach wolnorynkowych z dnia odbioru. Za cenę wolnorynkową uważa się ceny notowane na giełdzie zbożowo-towarowej, właściwej ze względu na położenie młyna.
Sposób przejmowania zboża uzyskanego z opłat przemiałowych oraz rozliczania się ustali Minister Przemysłu i Handlu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.