Reglamentowane zaopatrywanie ludności w przedmioty powszechnego użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.35.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1948 r.

DEKRET
z dnia 27 czerwca 1946 r.
o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:
1.
Reglamentowane zaopatrywanie ludności w przedmioty powszedniego użytku odbywa się z zasobów, znajdujących się w dyspozycji Państwa.
2.
Ustalanie przedmiotów objętych reglamentowanym zaopatrzeniem należy do właściwości Ministra Aprowizacji i Handlu w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Celem zapewnienia zaopatrywania ludności w podstawowe przedmioty powszedniego użytku Minister Aprowizacji i Handlu w drodze rozporządzeń wydawanych w porozumieniu z właściwymi ministrami, może normować obrót, przerób, gromadzenie i spożycie tych przedmiotów.

1.
Minister Aprowizacji i Handlu ustala:
1)
grupy ludności uprawnione do korzystania z zaopatrzenia reglamentowanego,
2)
normy przydziałowe, zróżniczkowane ze względu na wiek wymagania wykonywanego zawodu i stan zdrowia uprawnionych,
3)
ceny za przedmioty przydzielane ludności,
4)
rodzaje dokumentów zaopatrzenia oraz sposób ich rozprowadzenia,
5)
sposób realizowania dokumentów zaopatrzenia,
6)
sprawozdawczość i kontrolę rozdziału przedmiotów objętych reglamentowanym zaopatrzeniem i zasady ustalenia remanentów.
2.
Zarządzenia w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 wydawane będą w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania.

Dokumenty zaopatrzenia są imienne i nie mogą być odstępowane pod tytułem darmym lub odpłatnym.

1.
Do wykonania zadań przewidzianych w art. 1 Minister Aprowizacji i Handlu może w porozumieniu z właściwymi ministrami powoływać do współpracy za wynagrodzeniem organizacje spółdzielcze, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne oraz nakazać stawianie do dyspozycji na rzecz akcji zaopatrywania ludności magazynów, składów, środków przewozowych oraz urządzeń technicznych, a także ustalać kwalifikacje, którym winny odpowiadać osoby, zatrudnione na kierowniczych stanowiskach przedsiębiorstw, przerabiających podstawowe przedmioty powszedniego użytku do celów reglamentowanego zaopatrywania ludności.
2.
Do współpracy w zakresie rozdziału dokumentów zaopatrzenia mogą być powołane osoby, którym w myśl art. 4 i 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 309) poruczono prowadzenie ksiąg, rejestrów lub list meldunkowych.
1.
Organizacje, przedsiębiorstwa i osoby, o których mowa w art. 5, podlegają nadzorowi i kontroli Ministra Aprowizacji i Handlu w zakresie, w jakim do współpracy zostały powołane.
2.
Zakres i tryb powoływania do współpracy w akcji reglamentowanego zaopatrywania ludności oraz zasady wynagrodzenia organizacji i przedsiębiorstw, które w myśl art. 5 powołano do współpracy, ustali rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu, wydane w porozumieniu z właściwymi ministrami po wysłuchaniu opinii Związku Gospodarczego Spółdzielni R. P. "Społem", Izb Przemysłowo-Handlowych oraz zrzeszeń gospodarczych.
1.
Minister Aprowizacji i Handlu w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych może zlecić władzom samorządu terytorialnego rozdział, gromadzenie i przewóz przedmiotów przeznaczonych na reglamentowane zaopatrywanie ludności, za zwrotem wydatków, związanych z wykonywaniem zleconych czynności.
2.
Władze samorządu terytorialnego podlegają w zakresie wykonywania tych zleconych czynności nadzorowi i kontroli Ministra Aprowizacji i Handlu, który w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej wydaje w tym zakresie ogólne wytyczne.
1. 1
Kto narusza przepisy niniejszego dekretu oraz rozporządzeń i zarządzeń wydawanych na jego podstawie podlega karze aresztu do trzech miesięcy i grzywny do 150.000 zł, albo jednej z tych kar, jeżeli czyny te nie ulegają surowszemu ukaraniu na podstawie innych przepisów prawnych.
2.
Ponadto można orzec przepadek przedmiotów, znajdujących się w obrocie z naruszeniem przepisów niniejszego dekretu albo rozporządzeń i zarządzeń wydanych na jego podstawie.
3.
Do orzekania o wykroczeniach przewidzianych w niniejszym artykule właściwe są władze administracji ogólnej I instancji.

Przedmioty ulegające przepadkowi przekazuje się na cele reglamentowanego zaopatrzenia ludności, a w szczególności dla szpitali, sierocińców i innych instytucyj dobroczynnych.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Aprowizacji i Handlu w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych oraz innymi właściwymi ministrami.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 3 pkt 5 dekretu z dnia 26 kwietnia 1948 r. o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek (Dz.U.48.24.161) z dniem 27 kwietnia 1948 r.