Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

Monitor Polski

M.P.2005.84.1208

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2005 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
W okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, zwany dalej "PKW", o liczebności do 1.500 żołnierzy i pracowników wojska.
PKW działa w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych realizujących rezolucje Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Nr 1483 z dnia 22 maja 2003 r., Nr 1511 z dnia 16 października 2003 r., Nr 1546 z dnia 8 czerwca 2004 r. oraz Nr 1637 z dnia 8 listopada 2005 r.
1.
PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych.
2.
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
Za współpracę z kierowniczymi organami Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.